Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора - 07/2016

Размер на шрифта: A A A

 

Предложение относно допълнение и изменение на Наредба за пазарите на територията на Община Стара Загора 119.12 KB 13/07/2016, 13:45

 

МОТИВИ

Звено „Общински пазари“ ежемесечно провежда жребий или търг за отдаване на свободни търговски маси на територията на Общински пазари гр. Стара Загора. В сега действащата наредба има текстове, които са в противоречие с други закони и наредби, текстове, които ограничават земеделските производители от други Общини да продават на пазарите в гр.Стара Загора.

При провеждане на жребий или търг от кандидатите се изисква удостоверение за липса на задължения към Община Стара Загора. Тази проверка вече се извършва служебно, а заявителя подава само декларация за липса на задължения към Община Стара Загора.

За търговците по смисъла на Търговския закон се изисква удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията, сега тази проверка се извършва служебно и участниците попълват само декларация.

Поради недостатъчен брой маси на Централен зеленчуков пазар беше въведено нормативното ограничение на пазара да участват само земеделски производители с постоянен адрес на територията на Община Стара Загора.

Земеделски производители от други общини заявяват желание да продават на пазара в гр. Стара Загора, но са ограничени от текст на сега действащата наредба.

С така предложените промени се цели да се предостави достъп до общинските пазари на територията на община Стара Загора на земеделски производители от целата страна. Предложените промени ще улеснят участниците в провежданите от Звено „Общински пазари“ тръжни процедури за отдаване на свободни търговски обекти /маси/.

Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите Ни.

Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected] 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали