Проект на Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 04/2018

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба  13/04/2018 , 16:56

Финансова обосновка на предложените такси  13/04/2018 , 16:56

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

С Решение № 57/24.02.2016 год. на Министъра на околната среда и водите на Община Стар Загора  на основание §133, ал. 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите на Община Стара Загора е предоставено безвъзмездно право за управление и ползване на минералните води от находище на минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора - изключителна държавна собственост със срок до 01.01.2036 год.

С цитираното решение на кмета на Община Стара Загора се предоставя правото да издава разрешителни за водовземане от находище „Старозагорски минерални бани“ при условията и по реда на Закона за водите и Наредба № 1 от 2007 год. за проучване, ползване и опазване на подземните води в рамките на утвърдените експлоатационни ресурси на находището и технически възможните дебити на съоръженията. Таксите за водовземане от минералната вода за разрешителни, издадени от Кмета на Общината постъпват по сметката на Община Стара Загора, а за издадените вече разрешителни от МОСВ или Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район“ таксите постъпват по сметката на Басейнова дирекция.

С Решение № 57/24.02.2016 год. на Министъра на околната среда и водите са определени и задълженията на Кмета на общината по управление и стопанисване на предоставените за ползване минерални води, а именно:  допроучване на находището, експлоатация и поддръжка на водовземните съоръжения; провеждане на мониторинг на количеството и  качеството на водата; извършване на балнеологична оценка за качествата на минералната вода от всяко водовземно съоръжение; изграждане и поддръжка на санитарно охранителните зони около водовземните съоръжения и др.

Минералната вода е природен ресурс с национално значение и следва да се използва разумно и ефективно само по целесъобразност. С цел осигуряване на икономически стимули за ефективно използване на минералните води и възстановяване разходите, извършени за тяхното стопанисване и управление е необходимо да бъде определена такса за издаване на разрешително и такса за водовземане и ползване на минерални води.

Отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяните на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община Стара Загора са уредени с „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора“. В действащата към момента Наредба няма определени такси за предоставяне на услуги, свързани с водовземане от предоставените за управление и стопанисване минерални води от находище на минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани.

Предложението за допълване на Наредбата е свързано с определяне на такси за разглеждане на заявление за издаване/изменение или продължаване на срока на разрешителни за водовземане от минерални води и такси за водовземане.

Предлаганите такси са съобразени с материално-техническите  и административни разходи, които общината би извършвала за предоставяне на услугите, като за същите са изготвени калкулации на себестойността на услугите, неразделна част от настоящите мотиви.

При определяне на разходите и предлаганите рамери на таксите са спазени принципите заложени в чл.8, ал.1 от ЗМДТ.  

Таксите за водовземане на минерална вода са разделени в две подкатегории. Основно ползваната минерална вода в Старозагорски минерални бани към момента е за СПА центрове и басейни към хотели. Съгласно калкулациите на разходите себестойността на водата в зависимост от температурата и източника й е за t  ≤ 35 °С - 1,00лв./куб.м. и за 35°С  <  t  ≤ 50 °С 1.50 лв./куб.м.

Като втора подкатегория предлагам такса за водовземане на минерална вода за целите на обекти, регистрирани по Закона за лечебните заведения, като за t  ≤ 35 °С същата да е 0,60 лв./куб.м. и за 35°С  <  t  ≤ 50 °С – 0,80 лв./куб.м. Тези такси се явяват преференциални спрямо основните, като целта е стимулиране на инвестиции в изграждането и развитието на балнеолечебни заведения на територията на Старозагорски минерални бани, с което освен СПА туризъм да се развиват рехабилитацията и балнеолечението, като така се обхванат и привлекат групи на обществото, които разчитат на системата на здравното и социално осигуряване за ползването на подобен вид оздравителни процедури.

Предложеният проект за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги не противоречи на нормативни актове от по-висока степен.

Проектът на Наредбата е изготвен съгласно вътрешните и законовите правила за изготвяне на нормативни актове и е публикуван на интернет страницата за обсъждане и предложения.

Приложение: Калкулации за разходите и сбестойността на предлаганите такси -  4бр.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали