Проект на Наредба за допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 06/2023

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба

 

Мотиви към проекта

Въвеждането на отстъпка от таксата за сметосъбиране и сметоизвозване за домакинства които вземат решение да извършват разделно събиране на битовите отпадъци има за цел своеобразно стимулиране на гражданите към прилагане на този по екологичен начин на събиране и последващо оползотворяване на отпадъците от бита. Чрез разделното събиране на отпадъци с цел рециклиране, както и други форми на оползотворяване може да се постигне значително намаляване на количеството на депонираните отпадъци, което ще доведе до удължаване на полезния живот на регионалното депо за отпадъци и до съкращаване на разходите за събиране и обезвреждане на отпадъците. Освен това през последните години със синхронизиране на националното законодателство с европейското законодателство все повече се засилват законодателния и обществения натиск за въвеждане на системи за разделно събиране с нормативно регламентирани количества отпадъци, които трябва да бъдат рециклирани и оползотворени. Изпълнението на тези целеви количества рециклирани и оползотворени отпадъци в Закона за управление на отпадъците са свързани с възможностите за намаляване на отчисленията за депониране на отпадъците, които са значителни 95 лв./тон депониран отпадък.

В плана за действие на Програмата за управление на отпадъците на Община Стара Загора за периода 2021 – 2028 г., са заложени мерки за стимулиране на домакинствата за разделно събиране и предаване за рециклиране на отпадъци от опаковки (хартия, пластмаса и стъкло) чрез въвеждане на стимули при заплащане на такса битови отпадъци, които да допринесат за предотвратяване образуването на отпадъци и рециклиране на генерираните такива

Проектът на изменение на Наредбата цели да стимулира гражданите да намалят крайния битов, както и да насърчи стремежа им към рециклиране на различни типове отпадъци, с което ще се намалят разходите на общината за тяхното събиране и третиране и несъмнено ще допринесе за подобряване качеството на околната среда.

По отношение на предлаганите промени на някои цени на услуги и въвеждане на нови такива същите са определени спрямо сходни такива услуги или наемни цени по преценка на ръководителите на съответните структурни звена предлагащи услугата. Цените на услугите са съобразени и с разходите така че от една страна да ги покриват и от друга да дават възможност за повишаване качеството на услугата.

За прилагането на Наредбата не се изисква допълнителен финансов ресурс, като се очаква допълнителен такъв да постъпи като приход от нововъвежданите услуги.

Наредбата е съобразена с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на съюзното право и не им противоречи.

Предложения по наредбата могат да се правят в 30-дневен срок от публикуването й за обсъждане по елeктронен път на е-мейл: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали