Проект на Наредба за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Стара Загора - 08/2017

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба207.46 KB04/08/2017, 14:34

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

На територията на община Стара Загора действа Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на община Стара Загора (приета от Общински съвет с Решение № 98 от 27.03.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 792 от 25.03.2010 г.). Тя урежда условията за изграждане и задълженията по опазване на озеленените площи и растителността на територията на Старозагорска община при тяхното стопанисване, както и в процеса на инвестиционно проучване и строителство.
Съгласно чл.11, ал.1 от ЗНА, отменяване на закон и неговото заменяване с нов, който се отнася до същата материя, се допуска само ако промените са многобройни и важни. Приемането на нова Наредба е необходимо поради следните съображения:
В горецитирана наредба има неточности и непълноти, които затрудняват основно процесите на планиране и опазване на зелената система на гр.Стара Загора.
Съгласно чл.7, ал.1 от действащата наредба, за инвестиционните проекти за обекти пета и шеста категория, проект с част „Паркоустройство и благоустройство“ не е задължителна. Така основно имотите с жилищно застрояване остават неозеленени. С последните изменения на ЗУТ прилежащите площи около сградите се използват за удовлетворяване на нуждите от паркоместа, с което процента на озеленяване реално намалява. По този начин интензивното застрояване през последните години води до обезлесяване на града.
При изработване на проекти в част „Паркоустройство и благоустройство“ за имоти с висок процент на застрояване е трудно да се постигнат дори минималния процент за озеленяване на съответния имот по действащ ПУП. Проектантите прибягват основно до използването на специфично озеленяване ( перголи, фасади ), засаждане на растителност в кашпи, тъй като в действаща наредба вертикалното и покривното озеленяване се признават за зелени площи, а зелените площи на нивото на терена се свеждат до минимум.
Освен установяване на по- ясни критерии в планирането, целта на Наредба за изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на община Стара Загора, е да създаде ред в поддържането и контрола на зелената система.
Основна цел е опазване на съществуващата дървесната растителност. В Наредбата за изграждане и опазване на озеленените площи и растителността на територията на община Стара Загора, забраните касаещи нанасяне на повреди на декоративните дървета се отнася само за общински терени. Въпреки че Община Стара Загора издава разрешения за отсичане и изкореняване на дървета, както и за частично съкращаване на корони на дървета, намиращи се в частни имоти, то при констатиране на своеволно отсичане на дървета в тях, нарушителите не могат да бъдат санкционирани.

На следващо място, съгласно чл.53 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, за всички услуги, предоставяни от общинска администрация, се определят цени съгласно Приложения №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 на настоящата Наредба. Приложение №1, към което препраща разпоредбата на чл.53, регламентира цени на право за премахване на дървета и други елементи на зелената система. Разпоредбата на чл.9 от Наредба №1 от 10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност, обн., ДВ, бр.26 от 20.03.1993г. предвижда, че в случаите, когато с проектите се предвижда унищожаване на дървесна и храстова растителност в имоти, собственост на общината или придобити от инвеститора общински или държавни имоти с цел строителство, към искането за издаване на разрешение за строеж се прилага документ за внесено обезщетение по Наредбата за базисните пазарни цени на трайните насаждения (ДВ, бр. 65 от 1991 г.) или тарифата на съответната община. Това налага извода, че паричните суми, които се заплащат по реда на чл.9 са с характер на обезщетение и не представляват цена на услуга, предоставяна от администрацията. Още повече, тарифата за обезщетения следва да намери своето систематическо място в този нормативен акт, който урежда обществените отношения, свързани с опазването и поддържането на зелената система на Община Стара Загора.
Предвид гореизложените съображения, с настоящия проект на наредба се определя Тарифа за размера на обезщетенията за причинени вреди на озеленените площи и дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност, тревни площи и цветя на територията на община Стара Загора като неразделна част от нея.
В изпълнение на чл.35, ал.1 от Наредба №1 от 10.03.1993г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност, се легализира учредяването на фонд „Зелена система“, в който ще се внасят събраните суми от глоби и обезщетения, предвидени с наредбата. Средствата от фонд „Зелена система“ ще се разходват целево – за развитието и поддържането на зелената система на община Стара Загора.

Точното и ясно регламентиране на обществените отношения по изгражадане, опазване и поддържане на зелената система на Община Стара Загора, ще спомогне за:
- подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението
- ясни и точни правила за постигане на минимален процент за озеленяване на съответния имот по действащ ПУП, в това число ограничаване, смекчаване или компенсиране на запечатването на почвата;
- подобряване на контрола по опазване на зелената система на община Стара Загора;
Новата уредба не се нуждае от финансови и други средства за постигане на целите ни.

Срокът за предложения по проектa e 30 дни от датата на публикуването му и същите могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали