Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора - 07/2019

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба  10/07/2019 , 13:56

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

В държавен вестник бр. 32 от 2019г. е обнародвано Решение №4 от 09.04.2019г. по конституционно дело №15/2018г. на Конституционния съд на Република България с което разпоредбата на чл.22 от ЗМДТ е обявена за противоконституционна.

Съобразно действащия към 01.01.2019г. текст на закона с изменение на Наредбата за местните данъци на територията на Община Стара Загора прието с Решение 2057 от 31.01.2019г. на Общински съвет Стара Загора за  с.Старозагорски минерални бани, беше приет нов размер на данък върху недвижимите имоти, за имоти находящи се в курорти, които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма. За имотите, разположени в балнеолечебни, климатични планински и климатични морски курорти от национално значение, включени в Списъка на курортите в Република България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 2012 г., какъвто курорт е  с. Старозагорски минерални бани, законодателя в чл. 22, т. 2, буква „а“ беше предвидил Общинските Съвети да определят данъка в размер от 5 до 7 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. В тази връзка с чл.17, ал.2 от Наредбата беше  определен минималния законов размер от 5 на хиляда. Този размер и начин на облагане следваше да се прилагат от 2020г., тъй като в закона не беше предвидена разпоредба даваща възможност определянето на размера за 2019г., да се извърши през януари 2019г., както това се предвижда за данъка върху превозните средства. 

С оглед на обявената противоконституционност на чл.22 от ЗМДТ се поражда и незаконосъобразност на чл.17, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора, тъй като съгласно чл.8 ЗНА и чл.76, ал.3 от АПК наредбата не може да противоречи на по – висок по степен нормативен акт.

В тази връзка в Общински Съвет Стара Загора е постъпил Протест № 2881/2019г. на прокурор от окръжна прокуратура с който се иска Административен съд Стара Загора да отмени разпоредбата на чл.17, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора, като в протеста са изложени подробни мотиви за направеното искане.

Предвид всичко изложено, считам за необходимо Общински Съвет Стара Загора да вземе решение с което да се приведе наредбата в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

С оглед на дължимото по закон изменение на наредбата и сезирането на Административен съд Стара Загора с протест от окръжен прокурор,   определям  по-кратък, но достатъчен 14-дневен срок за мнения, предложения и становища по проекта на наредбата, които могат да се изпращат на e-mail: [email protected]  - Иван Иванов Н-к отдел „МДТ“

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали