Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 02/2024

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

Справка за постъпили предложения  27/03/2024 , 17:05

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

При извършения преглед от ресорните структурни звена (отдели, дирекции) в Община Стара Загора се установи, че са налице нови услуги за които не е определена цена или такса, както и са установени цени на услуги и такси, които не покриват увеличените материално-технически и административни разходи за предоставянето им.

1. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на нормативния акт:

Общината като основна административно-териториална единица със своя собственост и бюджет има отговорността и задължението да се грижи за развитието и благосъстоянието на градската среда и повишаване качеството на живот в нея. За тази цел тя трябва да разполага с необходимите финансови средства като основен източник за това са имуществените данъци, местни такси и други приходи от предоставяни права и услуги.

На първо място с наредбата се предвижда  въвеждане на такса за ползване на новоизграденото общежитие към професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „Проф. Минко Балкански“. Професионалната гимназия е най-младото училище в града – открито през 2020 г. От  2021 г. гимназията е със статут на Иновативно училище. Тя разполага с реновирана и модерно обзаведена училищна сграда. Към настоящия момент в училището се обучават 261 ученици в 10 паралелки по специалностите "Приложно програмиране“, „Системно програмиране“, „Компютърна графика“ и „Програмиране на изкуствен интелект“.

Към училището има изградено общежитие с многофункционална зала, столова  и просторно дворно пространство. Сградата е пететажна със сутерен, на нивото на който е разположена многофункционалната зала и столовата. На всеки етаж има седем съвременно обзаведени жилищни помещения със собствени санитарни възли, с капацитет за настаняване на 60 ученици. Има още обслужващи помещения за нуждите на ползвателите и персонала. Всички те са с достъпна и комфортна среда.

 Основната цел на общежитието е създаване на условия за настаняване и функционално развитие на учениците, обучаващи се в училището, които не са от града. Създадени са и условия за младежи в неравностойно положение. Общежитието осигурява подходяща физическа среда за почивка, самоподготовка и креативност на учениците, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им. Имайки предвид, че предоставянето на общежитие има и социална насоченост, ще даде възможност на повече деца от други градове и с по-ниски доходи да осигурят нощувките си. Осигуряването на материална база за нощувки в района на училището и би допринесло за увеличаване на броя на желаещите ученици от други градове да кандидатстват в него.

Към настоящия момент в общежитието са настанени 15 деца и са разкрити 3 щатни длъжности – възпитател – 1 бр., портиер -1 бр. и хигиенист – 1 бр., като средната месечна издръжка за момента при зает само един етаж от общежитието е 20 607 лв. При пълен капацитет на общежитието, приблизителната му годишна издръжка  ще възлиза на сумата от 335 000 лв., с която се осигуряват работни  заплати на наетия персонал, режийни разходи и консумативи, необходими за нормалното функциониране на общежитието. За ученическо общежитие ежегодно се осигуряват средства от държавния бюджет в зависимост от броя на настанените ученици и сформираните групи. При пълен капацитет на общежитието при ПГКНМА "Проф. Минко Балкански" ще бъдат получавани средства за издръжка от държавния бюджет в размер на 261 048 лв. годишно, което е крайно недостатъчно, за да покрие разходите.

Видно от гореизложеното разходите, необходими за нормалното функциониране на общежитието, надвишават значително приходите. Въвеждането на такса от 100 лв. месечно за ползване на общежитие е необходима, за да се осигури издръжката на персонала, режийните разходи, както и тези за поддържане на материалната база. Очакваните приходи от тази такса годишно ще възлизат на 60 000 лв. при запълнен капацитет на общежитието.

На следващо място се предлага въвеждане на цена за услуга при посещение на образователна лекция в Планетариум към Център за       подкрепа за личностно развитие –Астрономическа             обсерватория „Юрий Гагарин“. На 14 декември 2023г. официално бе открита новата звездна зала с цифров планетариум след  като през 1994 г. старата изгоря в пожар. Така обсерваторията може да приема посетители, като за поддръжка на базата, за осигуряване на персонал и издръжка е целесъобразно да се определи и съответна цена при посещения на образователнит лекции, които ще се организират. Цените от 6 лв. за възрастни и 2,40 лв. за учители и ученици са минимални и не покриват разходите по провеждане на образователните лекции, но ще подпомогна обсерваторията при осъществяване на дейността й.

Таксата за ползване на ученически почивни лагери от деца и ученици в общински почивни станции не е променяна от 2022 година (Решение № 1777 от 26.05.2022 г. на Общински съвет Стара Загора). Планираният разход на Община Стара Загора за извозване, застраховане и изхранване на лагерници и персонал в Общинска Почивна станция „Стара Загора“, Местност Каваци, град Созопол за настоящата година се предвижда да е 133 911,36 лв. с ДДС, а очакваният приход от такси е 95 200 лв. Община Стара Загора има и режийни разходи, както и разходи за персонал, които са допълнение към тези за настаняване и изхранване на лагерниците. Вземайки предвид натрупаната през последните две години инфлация и повишената издръжка и разходи за настаняване на деца и ученици в ПС „Стара Загора“, местност Каваци, гр. Созопол, се предлага таксата на ученик за един ден престой да бъде повишена от 16,00 лв. на 22,00 лв. Туристическият данък се събира от почиващите и се превежда на Община Созопол, поради което същият се начислява и събира отделно от таксата, съобразно размера, който е определен от Общински съвет Созопол за съответната година.

С проекта на наредбата се предлага увеличение на цените за ползване на части от улици, тротоари и др. за кратковременно паркиране и престой, т.нар „Зелена зона“. До момента цената беше уредена в чл.23 от наредбата като такса, тъй като такава беше нормативната уредба в ЗДвП към 2013г., когато последно е била актуализирана таксата. Към настоящия момент в чл.99, ал. 3 ЗДвП се предвижда за платено паркиране на превозните средства да се определя цена от Общинския съвет. В тази връзка се предлага отмяна на чл.23 от наредбата и уреждане на цените за паркиране в ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 към чл.53 от наредбата.

Икономическата обстановка в страната през последните няколко години, повлия и на разходите за поддръжка на зоните за паркиране. Това налага да се преразгледат и цените за кратковременно паркиране, част от които не са променяни повече от 10 г. Целта на предлаганите промени е да се актуализират цените, така че да се осигури финансов ресурс, необходим за предоставяне на качествена услуга по паркиране. Предстои да се влагат допълнителни средства в изграждане на нови паркинг системи и в осигуряването на видеонаблюдение. Освен това се цели да се намали потока от автомобили, желаещи да паркират в центъра на града, което ще доведе и до облекчаване на трафика. Ще се подобри организацията на движението, като се редуцира трафика и престоя на автомобили в централната част на града, ще се даде възможност на живущите в зоните за платено паркиране да намират свободни места за паркиране в близост до собствения си адрес. Не на последно място от екологична гледна точка цената следва да не е стимулираща, а по-скоро възпираща движението и паркиране на МПС в централната градска зона. С увеличението на цените за паркиране се цели намаляване на трафика на лични МПС и стимулиране към ползване на съвременния екологичен градски транспорт и други методи и средства за придвижване(велосипеди, ел. тротинетки и др.) Предлаганите цени са съобразени с тези на други сходни по –големина и трафик общини.

С наредбата се предвиждат и промяна някои разпоредби уточняващи цените за посещения в музеи от групи над 10 човека и тези за ползване на зали от организации и общински структури, провеждащи безплатни за посетителите мероприятия.           

 

2. Цели, които се поставят:

Целта на настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора е актуализиране на таксите и цените на услугите така, че да се възстановяват разходите по предоставяне на услугите и да се даде възможност за въвеждане на нови и по качествени услуги.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:           

За прилагането на Наредбата за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора, няма да се изисква допълнителен финансов ресурс, който Община Стара Загора да не е предвидила до момента. Очакванията са в посока увеличение на приходите.           

           

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Ученическото общежитие към Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи „ Проф. Минко Балкански“  осигурява подходяща физическа среда за почивка, самоподготовка и креативност на учениците, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията им. Имайки предвид, че предоставянето на общежитие има и социална насоченост, ще даде възможност на повече деца от други градове и с по-ниски доходи да осигурят нощувките си. Осигурявайки материална база за нощувки в района на училището и предвид факта, че гимназията е национална, това би допринесло за увеличаване на броя на желаещите ученици от други градове.

Обновеният и модерно оборудван планетариум, дава възможност за организиране и представяне на актуална научна информация в областта на астрономията, астрофизиката, космическите изследвания и космонавтиката. Звездният проектор и купол за звездни проекции  ще бъдат особено полезни при обучението по астрономия и природни науки в училищата в града и цялата област. Това позволява да бъдат запознати учениците освен с максимално добре илюстрирани знания в класическата астрономия, така и с резултатите от работата на съвременната наблюдателна техника, базирани на Земята и в околоземното космическо пространство.

Предоставянето на лагерната станция за отдих в Созопол има за цел да се осигури възможност на повече семейства с по-ниски доходи да осигурят летен отдих на децата си. Въпреки предложеното увеличение таксата за ползване на лагери от ученици да бъде в размер на 22 лева дневно, същата остава приемлива, като в таксата се включват и разходите за застраховка и транспорт, без туристически данък.

Увеличението на цените за кратковременно паркиране се очаква да увеличи приблизително същия процент постъпленията в общинския бюджет. При сега действащите цени общия приход за бюджетна година е около 700 000лв. След увеличението се очаква постъпления от около 1,4млн. лв. годишно.

Увеличените приходи от предоставяните зали в „Младежки дом“, приходите от лагера, както и въведените такси за Общежитие и Планетариум, ще подпомогнат издръжката на самите обекти, съобразени са с нарастващия процент инфлация в страната и занапред ще се увеличи дела на собствени приходи в общинския бюджет.           

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на проекта на Наредбата с основния нормативен акт (ЗМДТ) и други закони.

Във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30 – дневен срок от публикуване на настоящият проект на официалната интернет страницата на Община Стара Загора, ще се приемат предложения и становища, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected].

След крайния срок, постъпилите предложения и становища ще бъдат своевременно разгледани от Общинска Администрация и в едно със становището на администрацията ще бъдат предоставени за разглеждане и обсъждане от Общински Съвет Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали