Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 10/2017

Размер на шрифта: A A A

 

Проект на Наредба 76.49 KB 29/10/2017, 11:13

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

С Наредбата за изменение и допълненние на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора се предлагат две основни изменения и допълнения. На първо място се предлага отпадане на ползването на 5% отстъпка при заплащане пълния размер на таксата за битови отпадъци в срок до края месец април. Водещ мотиви за предлаганата промяна е, че по този начин Община Стара Загора ще увеличи прихода от таксата с около 200 000 лв. Изпреварващото внасяне на пълния годишен размер на таксата за битови отпадъци по никакъв начин не подпомага общинския бюджет, тъй като таксата се разходва целево за дейностите по чистота, а разплащанията с изпълнителите на услугите се извършват месечно. В тази връзка 5% отстъпка е облекчение, което стимулира определена група граждани, но това облекчение реално намаля прихода и в условията на формиращ се недостиг на средства за покриване на разходите за дейностите по чистотата, отпадането на отстъпката е мярка, която в най-малка степен ще тежи на гражданите.

На следващо място предлагам изменение на таксите за детски градини, продиктувано от промени в Закона за предучилищното и училищното образование, Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, и проект за изменение на ЗМДТ, като част от проектозакона за държавния бюджет за 2018г. Промяната в нормативната уредба засяга финансирането на дейностите по предучилищна подготовка на деца от 5-годишна възраст до постъпването им в първи клас, като се възприема принципа държавата да поеме финансирането на дейностите, но без изхранване. В тази връзка след анализ на последните тенденции в цените/ ръст на цените на млякото и млечни продукти/, както и нормативните изисквания за повишаване качеството на хранителните продукти ползвани в институците за отглеждане отглеждане, възпитание, социализация и обучение на деца предлагам такса за хранене за присътвен ден в размер на 2,00лв. При пълен месец присъствие родителите ще заплащат 40 – 44 лева месечно, което считам е поносимо, като така частично ще се покриват и разходите на Община Стара Загора.

В резултат на промяната и прилагането на наредбата ще постъпват в приход на общинския бюджет 300 000 лева по-малко от такси за детски градини, в рамките на една година. Това ще наложи допълнително финансиране на дейността от други собствени приходи.

Предложеният проект за изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги не противоречи на нормативни актове от по висока степен.

Проектът на наредбата е изготвен съгласно вътрешните и законовите правила за изготвяне на нормативни актове и е публикуван на интернет страницата за обсъждане и предложения.

Предложения по проекта може да се правят на e-mail: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали