Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 10/2018

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба  25/10/2018 , 17:02

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Във връзка с отменени от Административен съд Стара Загора текстове на Наредбата, получено предложение от Окръжна прокуратура Стара Загора с констатирана незаконосъобразност на текст от наредбата с искане за отмяната му, изменения в Закона за местните данъци и такси и постъпили предложения от администрацията е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

С Решение 348/16.01.2017г. на Административен съд Стара Загора влязло в сила на 26.06.2018г. са отменени част от текстове на Наредбата касаещи някои цени на услуги предоставяни в Регионална Библиотека „Захари Княжески“. Основните мотиви на съда се състоят в установената законова безплатност на някои от услугите за които е била определена цена на услуга, а за други е следвало да се определят такси, вместо цена на услуга, тъй като такива се предвиждат съгласно Закона за обществените библиотеки. При спазване указанията на съда предлагам отпадане на някои цени на услуги и определяне на такси за други, като не се променят размерите за крайните потребители.

 С предложение с вх.№10-02-7346/02.10.2018г. от Окръжна прокуратура Стара Загора, се сезира председателя на Общински Съвет Стара Загора за констатирана незкаоносъобразност на чл.43, т.10 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, касаеща определената такса „За възстановяване на имена по чл.19а от ЗГР – 10.00лв.“. Счита се че в чл.40, ал.1 от Закона за гражданската регистрация не се предвижда за тази услуга да се събира такса, поради което не е е допустимо с подзаконов акт да се въвежда такава. В тази връзка предлагам отмяна на т.10 от член 43 от Наредбата.

С предложение от Зам. Кмет „ОССПСТ“ е поискано актуализиране и допълване на наредбата в частта за цените на услугите в спортни бази на територията на Община Стара Загора. Предлага се отпадане на месечна такса при ползване плувен басейн за 5 коридора  за 1 час дневно поради липса на интерес от този вид ползване. Предложено е при ползване на сауната да се въведе абонаментна карта за 8 посещения месечно по 1 час с преференциална цена от 32.00 лв. с вкл. ДДС, както и цена за комбинирано ползване на басейн и сауна в размер на 9,00лв. с вкл. ДДС. Допълнително се разграничават и цените за ползване на две общински футболни игрища - това в парк „Артилерийски“ и зад централна поща, поради различния тип и стойност на ползваната изкуствена настилка.

На следващо място в изпълнение на изискванията на § 17. (В сила от 3.11.2017 г. - ДВ, бр. 88 от 2017 г.) от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 1.01.2020 г.)  съгласно който „ В срок до 31 март 2019 г. лицата по чл. 64 декларират в общината броя на ползвателите на услугата в имота по ред, определен с наредбата по чл. 9, а в случаите на новопридобит имот след този срок и преди 31 декември 2019 г. – в двумесечен срок от придобиването, следва Общински Съвет Стара Загора да определи ред по който задължените лица за такса за битови отпадъци да декларират броя на ползвателите на услугата в имота. Определението за „ползватели на услугата в имота“ е дадено в § 1, т.45 от ДР на ЗМДТ, като и гласи "Ползватели на услугата в имота" са:

а) за граждани – собственици, и/или лица с учредено вещно право на ползване и/или наематели и/или лица с настоящ адрес в недвижимия имот, и/или обитатели по смисъла на Закона за управление на етажната собственост, и/или лица, които пребивават в имота на друго основание;

б) за предприятия – собственици, и/или лица с учредено вещно право на ползване, и/или концесионери, и/или наематели, и/или лица, на които имотите са предоставени за управление, и/или заети и наети от предприятията лица, и/или лица, които пребивават в имота на друго основание.

Видно от определението посочването на видовете лица ползватели на услугата е направено под формата на изборност с използване на съюзите и/или. Т.е. избора на това кои лица ще се приемат за ползватели на услугата остава в правомощия на Общинските съвети. В тази връзка за да се обхванат всички възможни лица пребиваващи в даден имот предлагам за ползватели на услугата в жилищните имоти собственост на граждани и предприятията, да се приемат собствениците, лицата с учредено вещно право на ползване, наемателите, лицата с настоящ адрес в недвижимия имот, обитателите по смисъла на Закона за управление на етажната собственост и лица, които пребивават в имота на друго основание, тъй като в едно жилище макар и рядко срещано може да е налице съвкупност от всички видове лица, ползващи имота на различни основания и съответно ползващи услугите по чл.62 от ЗМДТ.

За нежилищните имоти собственост на граждани и предприятия, тъй като там при тях от значение е не толкова броя на собствениците, ползвателите или наемателите, а действителния брой на пребиваващите в имота, а това включва най-вече персонала, предлагам за ползватели на услугата да се приеме средногодишния брой на заети или наети лица в имота, включително и персонала на трети лица, ползващи имота под наем или под друга правна форма.

Към настоящия момент с оглед на това, че разпоредбите касаещи новият ред за определяне на таксата за битови отпадъци влизат в сила от 01.01.2020г., декларирането на ползвателите на услугата не може пряко да повлияе на размера на таксата за битови отпадъци. Декларирането през 2019г. има за цел набиране на изходна информация въз основа на която в последствие Общинска Администрация ще може да направи разчети и да предложи на Общински Съвет Стара Загора варианти за определяне размера на таксата за битови отпадъци, съобразно новите законови правила.

Наредбата е в съответствие със законите на Република България и правото на Европейския съюз. За прилагането й не са необходими допълнителни финансови ресурси за да е необходимо анализирането и представянето им.

Проекта на наредбата е публикуван за обществени консулатации, като предложения и становища могат да се отправят в 30-дневен срок на e-mail: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали