Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 10/2022

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

 

Съгласно разпоредбата на чл.9, ал.1 от НОАМТЦУ ежегодишно следва да се извършва анализ на действащите такси и цени на услуги. При извършения преглед от ресорните структурни звена (отдели, дирекции) в Община Стара Загора се установи, че голяма част от таксите и цените на услугите не са актуализирани повече от 5 години.  При анализа на разходите се установява и тяхното значително увеличение, като най-чувствително е увеличение на разходите по предоставяне на услугите през последната една година.

Общоизвестен факт са увеличенията на цените на енергоносителите, увеличенията в размера на възнагражденията за персонал, общото поскъпване на суровини и материали и достигната рекордна инфлация в страната. Тези негативни икономически процеси повлияват и разходите по предоставянето на услугите, извършвани от различните структурни звена на Община Стара Загора. За да съумеем да запазим минимум същото ниво на качеството на услугите и за да се подържа в добро състояние общинската собственост е необходимо съответните такси и цени да бъдат актуализирани.

Някои от предлаганите увеличения са почти в двоен размер, но това се обяснява с дългогодишно задържане размерите на таксите и наемните цени, което беше обосновано от това, че голяма част от сградите, залите и съоръженията в които се предоставят услугите (басейн, спортни зали, стадиони, пазари и др.) бяха обновени по европейски програми и в първите си години на ползване не изискваха значителни ресурси за ремонт или поддръжка. Неминуемо в следствие от ползването на общинските обекти и съоръжения настъпва и тяхната амортизация, която наред с нарастващите режийни разходи води до необходимост от увеличение на средствата за тяхната поддръжка. Както се вижда от предложението значителни промени в цените са именно по отношение на такива свързани с използването на сградния фонд, спортните съоръжения, пазари, зали и друга общинска собственост. Текущата издръжка на такива обекти е нараснала многократно, особено през последната 1 година. С актуализиране на цените се очаква постъпленията от  ползването на тази общинска собственост да се повишат с около 50% и така да се осигури поддръжката им от ползвателите, а не същата да остава за сметка на други общински приходи.

Предлага се също увеличение и на цените за ползване на сгради или части от тях в училища, градини и центрове за личностна подкрепа. Приходите от отдаването под наем на такива обекти остават за ползване в съответното учреждение, като с тях се подпомагат съответните бюджети и същите се разходват по преценка на ръководителите им. С оглед на повишените цени на енергоносителите след консултация с директорите се предлага тези наемни цени да се увеличат средно до 20%, тъй като и ползвателите на тези услуги обичайно са самодейно спортни и/или танцови клубове, които се издържат от членовете си.

Предлага се актуализиране на цената за ползване на детска кухня от 20,00лв. на 30,00лв. месечно. При анализа на месечните цени на хранителните продукти за текущата година се установява, че само стойността на вложените хранителни продукти за едно хранене е нараснала от 1,08лв. през м.12.2021г. до 1,41лв. през м.07.2022г. При средно 21 хранения месечно разходите само за хранителните продукти възлизат на 30,00лв. Следва да се има предвид, че и при така предлаганата цена приходите не могат да покрият пълните разходи по предоставяне на услугата.

На следващо място се предлага увеличение на таксите и цените на услуги свързани с ограничаване неправилното паркиране – такси за принудително преместване на МПС, цена за отговорно пазене на преместено МПС на т.нар. наказателен паркинг. Контрола и налагането на тези принудителни мерки се извършват чрез непрекъснато обхождане на града със специализиран автомобил, като най-голямо перо в разходите е именно горивото. Таксата в сегашният и размер е определена през месец април 2020г. при цена на горивата средно около 1,75лв/литър. При сегашна цена около 3,30лв./литър предлаганото увеличение на тези такси средно с около 50% не покрива реалното увеличение на разходите.

Предлагат се увеличения на таксите за административни услуги по гражданско състояние. Вменените на администрациите служебно снабдяване с документи от други администрации натоварва допълнително службите с изпращане на искания за предоставяне на документи. Така материално техническите разходи за предоставяне на услугите се увеличават, като за сметка на това се облекчават гражданите от ангажимента да посещават други администрации за снабдяване с необходимите им документи. В тази връзка и с оглед на това, че цените на услугите предоставяни от Дирекция „ГРАО“ не са били променяни от 2018 година се предлагат и съответните увеличения.

Предлагат се и актуализация на таксите за технически услуги, повечето от които също не са актуализирани от приемането на Наредбата през 2012г., т.е. повече от 10 години. В извършването на услугите се включват специалисти от различни специалности чиито разходи за възнаграждения се увеличават ежегодишно. Част от услугите са свързани и с проверки и посещения на обекти на място.

С приемането на наредбата се очаква собствените приходи на Общината от местни такси и от собственост да нараснат с около 50 % което в абсолютна стойност означава около 1 100 000лв. повече приходи.  

За прилагането на наредбата не е необходим допълнителен финансов ресурс.           

Наредбата не противоречи на нормативни актове от по-висока степен и на европейското право.

Предложения и становища по проекта могат да се правя в 30-дневен срок от публикуването му на е-mail: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали