Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 04/2021

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба  26/04/2021 , 09:40

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Съгласно промени в Закона за предучилищното и училищното образование, обнародвани в ДВ, бр. 82 от 2020 г., държавата подпомага заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование. Средствата от държавния бюджет за подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси се предоставят по бюджета на съответния първостепенен разпоредител. Размерът на средствата се определя ежегодно с приемането на стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални стойности и показатели. За 2021 г. е определен норматив за подпомагане заплащането на такси в размер на 174 лв. на дете за календарната година. За да се ползват средствата от държавния бюджет първостепенният разпоредител с бюджет е длъжен да осигури пълно подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, с не по-малко от 50 на сто от предоставените от държавата средства.

В тази връзка предлагаме деца от подготвителна група 6-годишни (четвърта възрастова група) или 6-годишни, обучаващи се в смесени възрастови групи да бъдат напълно освободени от такса за детски градини, която в момента за тях е в размер на 2 лв. за всеки присъствен ден. С приемането на тези промени ще се изпълни изискването на държавата да се въведе пълно освобождаване на родители от заплащане на такси, като намалението на приходите от таксата ще се компенсира от държавния бюджет. С така предлаганата промяна ще се подпомогнат и родителите в един финансово-икономически и социално по-труден момент, какъвто е преминаването на децата от предучилищна в училищна образователна институция. От така предлаганото освобождаване годишно ще се ползват около 1000 семейства.

На следващо място се предлага децата от възрастови групи 4 и 5-годишни, обучаващи се в групи за задължително предучилищно образование или в смесени възрастови групи, да ползват 20 % облекчение от таксата. Тази мярка също ще подпомогне родителите, като чрез изпълнение на условията, поставени от държавата, намалението на прихода от таксата ще се компенсира с усвояване на целево отпусканите средства от държавния бюджет. От така предлаганото облекчение ще се възползват годишно около 2000 семейства.

За прилагането на Наредбата не се изисква допълнителен финансов ресурс.

Наредбата не противоречи на националното и приложимо европейско законодателство.

Проектът на наредбата е публикуван на сайта на Община Стара Загора на 26.04.2021 г. Заинтересовани граждани и организации могат да изразят мнения и предложения.

Предложения и мнения могат да се изпращат на e-mail: [email protected] или писмено на деловодството на Община Стара Загора в 30-дневен срок.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали