Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора - 03/2022

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

1. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на нормативния акт:

Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 710 от 30.01.2017 г., изм. и доп. с Решение № 132 от 13 февруари 2020 г.; изм. и доп. с Решение № 580 от 29 октомври 2020 г., изм. и доп. с Решение № 1039 от 24 юни 2021 г. урежда организацията и управлението на предучилищното образование в Община Стара Загора.

С Указ № 65, публикуван в Държавен вестник брой 17 от 01.03.2022 г. се обнародва Законът за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане. В преходните и заключителните му разпоредби се правят изменения в Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за здравето с които е предвидено да отпаднат таксите, дължими за отглеждане и възпитание на децата в детските градини и яслите. В тази връзка е необходимо привеждане на Наредбата за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, като се отменят разпоредбите, уреждащи събиране на такси за отглеждане на деца в детски ясли и детски градини.

С Решение № 50 от 03.02.2022 г. на Министерски съвет За приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г. са определени нормативи за издръжка на деца в детски ясли, детски градини и общински училища, включващ и компенсиране отпадането на съответната такса по ЗМДТ.

Поради необходимост от нормативно определяне на организацията в предучилищното образование, обусловена от разпространението на COVID-19, в Държавен вестник бр.75 от 10.09.2021 г., ДВ. бр.12 от 11.02.2022 г. са направени изменения и допълнения в НАРЕДБА № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование. Във връзка с това е необходимо привеждане на Наредбата за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора в съответствие с нормативния акт от по-висока степен.

2. Цели, които се поставят:

Целта на настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора е да приведе Наредбата за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на изменението и допълнението на нормативния акт.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора ще доведе до отмяняната на събирането на такси за отглеждане на деца в детски ясли и детски градини и ще определи организацията в предучилищното образование, обусловена от разпространението на COVID-19, в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора не противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected].

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали