Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора - 04/2021

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба  26/04/2021 , 09:57

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

1. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на нормативния акт:

Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 710 от 30.01.2017 г., изм. и доп. с Решение № 132 от 13 февруари 2020 г.; изм. и доп. с Решение № 580 от 29 октомври 2020 г. урежда организацията и управлението на предучилищното образование в Община Стара Загора.

Приети са изменения и допълнения в Закона за предучилищното и училищното образование, обнародвани в  ДВ, бр. 82 от 2020 г., с които е предвидено задължение на общините в срок до началото на учебната 2023 – 2024 г. да създадат необходимите условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст. До този срок задължителното предучилищно образование се прилага за децата, които навършват 4-годишна възраст в съответната календарна година, само в населените места и общините, които са осигурили условията за осъществяване на задължителното предучилищно образование в съответствие с изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, след решение на съответния общински съвет, при съгласуване с мнението на родителите или настойниците им и с възможност за максимално включване в задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст.

Община Стара Загора разполага с подходяща образователна инфраструктура, която да гарантира осигуряването на условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование на 4-годишните в съответствие с приложимите държавни стандарти - държавния образователен стандарт за предучилищното образование и държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Към настоящия момент няма пречки от обективен характер, които да препятстват въвеждането на задължителното предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст на територията на общината в срока по § 16, във вр. с § 17 от ПЗР на ЗИД на ЗПУО. Въвеждането на задължителното предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст на първо място създава допълнителни възможности за обучение и занимания на децата, подходящи за възрастта им и етапа на личностното им развитие. От друга страна, въвеждането на територията на община Стара Загора на задължителното предучилищно образование за децата на 4-годишна възраст от началото на учебната 2021/2022 година е предпоставка за повишаване на размера на  финансовите средства, предвидени в държавния бюджет за издръжка на децата. Осигуряването на допълнителни средства за дейността за сметка на средствата за държавно делегирани дейности, предвидени в държавния бюджет е достатъчно основание за преразглеждане и съответно преизчисляване на размера на дължимата местна такса за предоставяне на услугата. След направените предварителни изчисления и финансов анализ на разходите за предоставяне на услугата и съответно размера средствата, които се предвижда да бъдат осигурени за издръжка на дейността за сметка на държавния бюджет, се очаква да се намали размера на таксата, която се дължи от родителите за предоставяне на услугата.

Приобщаването в образованието и грижите за децата в ранна възраст формират положително отношение към училището и създаване на мотивация за учене и поради това са основополагащи за успешното включване в училищното образование. С така предлаганата промяна ще се подобри обхвата на децата в предучилищното образование. Това ще помогне за преодоляване на обучителните затруднения чрез ранно интегриране на потребностите, ще предотврати натрупването на дефицити, а впоследствие и отпадането на децата от образователната система.

2. Цели, които се поставят:

Целта на настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора е да подобри обхвата на децата в предучилищното образование, което ще помогне за преодоляване на обучителните затруднения чрез ранно интегриране на потребностите, ще предотврати натрупването на дефицити, а впоследствие и отпадането на децата от образователната система.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на изменението и допълнението на нормативния акт.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора ще доведе до по-добър обхват  и включване на децата в предучилищното образование, повишаване на делегираните средства от държавата за децата на 4- годишна възраст и подпомагане на родителите, като се създадат условия за намаляване на размера на таксата за предоставяне на услугата.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора не противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected].

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали