Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора - 09/2022

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в Община Стара Загора

Мотиви към проекта 

I. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на нормативния акт:

Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора, приета от Общински съвет с Решение № 710 от 30.01.2017 г., изм. и доп. с Решение № 132 от 13 февруари 2020 г.; изм. и доп. с Решение № 580 от 29 октомври 2020 г., изм. и доп. с Решение № 1039 от 24 юни 2021 г.; изм. и доп. с Решение № 1778 от 26 май 2022 г., урежда организацията и управлението на предучилищното образование в Община Стара Загора.

В Наредба за условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за компенсиране на разходите, извършени от родителите за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища поради липса на свободни места, приета с ПМС № 76 от 05.03.2021 г., обн. ДВ. бр.20 от 9 март 2021 г. се поставя фокус върху приемането на децата в детски градини според настоящия адрес на детето. Според сега действащата Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора, класирането на децата в детски заведения е според настоящия адрес на заявителя. В тази връзка е необходимо привеждане на Наредбата за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора в съответствие с нормативния акт от по-висока степен.

Приемането на промяната за класиране на децата в детски градини според техния настоящ адрес ще доведе до уеднаквяване на този критерий за прием с изискванията на Наредба зa пpиeм на учениците в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора, в която водещо за класирането е настоящияt/постоянен адрес на детето, което ще доведе до по-голяма яснота в изискванията за прием.

Предложените промени в нормативния акт ще доведат и до намаляване на обема лични данни, с които оперира електронната системата за прием, което ще повиши защитата им.

II. Цели, които се поставят:

Целта на настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора е да приведе Наредбата за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на изменението и допълнението на нормативния акт. 

IV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора ще доведе до привеждане на Наредбата за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора не противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected].

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали