Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга "Социално жилище" на територията на Община Стара Загора - 02/2018

Размер на шрифта: A A A

 

Проект на Наредба 71.08 KB 22/02/2018, 17:09

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

С Решение 1283 по Протокол № 28 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 18.12.2017 г. е приета Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социално жилище” на територията на община Стара Загора, която регламентира предоставянето на услугата социално жилище за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, в изпълнение на изискванията по Оперативната програма „Региони в растеж“2014-2020г. по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”.

Със Заповед РД-02-36-19/10.01.2018 год. на Заместник-министъра на МРРБ и Ръководител на УО на ОПРР 2014-2020 са изменени Насоките за кандидатстване за провеждане на процедура на директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 и приложенията към тях.

Предвид факта, че общината, е собственик на инфраструктурата, то тя се явява възложител на услугата по социално жилищно настаняване и администратор на помощта към оператора на услугата (общината осигурява средствата за изпълнение на дейностите по предоставяне на услугата и тези средства, заедно с финансираната по проектаинфраструктура, представляват компенсация за УОИИ). За да осигури съответствие на компенсацията с правилата по държавните помощи общината следва да възложи услугата по настаняване във финансираните по програмата социални жилища в съответствие с изискванията на Решение на Комисията от 20 декември 2011 година относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес.

Финансирането на новата уредба, ще се осъществи от Оперативната програма „Региони в растеж“2014-2020г. по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, след нейното приемане.

Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected] 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали