ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

1. Причини, които налагат промените:

Според Конституционния съд на Република България традиционно човешкото общество се изгражда върху половата бинарност, т.е. съществуването на два противоположни пола, всеки от които е натоварен със специфични биологични и социални функции и отговорности. Биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол. Именно затова и Конституционната дефиниция за брак, така както винаги е присъствала в българската правна традиция, се съдържа в разпоредбата на чл. 46, ал. 1, която го определя като „…доброволен съюз между мъж и жена“. Конституционната уредба на брака е изградена върху разбирането за съществуването на два биологично определени пола – мъжки и женски. Определяйки брака като доброволен съюз между мъж и жена, Конституцията издига различния биологичен пол в императив към встъпващите в брак. Разбирането за брака като връзка между мъж и жена е вкоренено дълбоко в българското правосъзнание и в този смисъл е в основата на конституционната уредба.

Наложената в последните години публична пропаганда на крайно неприемлив модел на обществена и сексуална ориентация, особено на фона на тежка криза в демографски план и изключително негативна спрямо традиционните за България семейни ценности медийна среда. Разполагането на Рекламно-информационни елементи (РИЕ) пропагандиращи нетрадиционна сексуална ориентация, особено в непосредствена близост до учебни заведения задълбочава кризата в образованието и възпитанието на подрастващите. С неутвърдената и неразвита психика, децата са най - податливи на такъв тип пропаганда, поради невъзможността да изграждат самостоятелна и обективна преценка за себе си. Именно затова са изключително притеснителни засилващите се тенденции сред българското общество, в което приемането на хомосексуалните действия като нещо нормално и дори естествено следствие, на което моралния упадък сред младежта се увеличава. Толерирането на такъв тип обществена пропаганда е недопустимо предвид  засилващия се отрицателен демографски прираст в нашата страна, който е породен от редица провали в политиките на национално ниво водещи до неотменно първо място по ниска раждаемост на глава на населението по всички статистики в сравнение с други страни в Европа и света през годините и поставяйки България в ситуация на демографска катастрофа.

2. Цели, които се поставят:

Осигуряване на по - разширен и ефективен контрол в лицето на органа по изпълнение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора – общинска администрация по отношение на съдържанието на Рекламно-информационни елементи находящи с-е в градската среда.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на предложените промени не са необходими допълнителни финансови ресурси и други средства.

4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Очакваните резултати от прилагането на настоящите промени са ограничаване на съдържанието на Рекламно-информационни елементи (РИЕ) в община Стара Загора, които засилват негативните тенденции в демографското развитие на България по отношение на ключовите процеси, засягащи възпроизводството на населението и формирането на съвременната демографска картина. Предложените промени следва да се отразят положително и в посока формиране на традиционните семейни ценности, обичта и уважението в семейството, родовата принадлежност и връзките между поколенията в съответствие с българската образователна и правна традиция.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Наредбата е съобразена с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на съюзното право и не им противоречи.

 

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали