Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора - 02/2023

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора

Мотиви към проекта 

I. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на нормативния акт:

Причините, които налагат приемането на промените в Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора, съгласно чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, са продиктувани от следните правни предпоставки.

В нормативно определения срок Народното събрание не прие Закон за държавния бюджет за 2023 година, съобразно общо приложимите конституционни и законови разпоредби. Вместо това е приет Закон за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Законът е обнародван в Държавен вестник, бр. 104 от 30.12.2022 г. и е в сила от 1.01.2023 г. С чл. 1 е определен срок и условия за приложение по приетите със същия закон правила на отделни разпоредби от Закон за държавния бюджет за 2022 година, включително и по отношение на прилагането на общинските бюджети, като и отделни норми, които се явават специални по отношение на общите правила на установената в Закона за публичните финанси бюджетна процедура. При това законът установява кратък тримесечен срок за приложение на съответните правила, но приема императивно правило – фактически предпоставки, при които този срок спира да тече, като и условията, при настъпването на които срокът продължава да тече. Към дата на изработване на настоящия проект на нормативен акт срокът по чл. 1 от Закон за прилагане разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. във връзка с параграф 1 от ПЗР на същия закон не тече. Неприемането на съответен Закон за държавния бюджет и в тази връзка неприемането на общински бюджет на Община Стара Загора, поради липса на определените в закона фактически предпоставки за изготвяне на проект за общински бюджет не освобождава местната власт от задължението ѝ за изпълнение на възложените ѝ по закон публични функции – предоставявене на дължимите публични услуги и изпълнението по сключени договори със срокове на изпълнение, надхвърлящи съответната бюджетна година. С разпоредбите на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., се предвиждат допълнителни условия и конкретни специфики относно общприложимото правило на чл. 98, ал. 1 от Закона за публичните финанси в случаите на липса на приет в законово определения срок Закон за държавния бюджет на Република България. За осигуряване на дължимата към обществеността прозрачност от една страна за прилагането на разчетите за приходите и тези за разходите в рамките на действащите правила, както и за осигуряване на технически условия за приложението на специалните правила и изключения, предвидени в закона е необходимо да се приеме регламент - съответни допълнения в наредбата по чл. 81, ал.1 от Закона за публичните финаси. Тези правила е необходимо да осигурят ред, по който да се направи предварителен разчет както за приходите, които се събират от общината като публични вземания, така и относно разходите по покриване на договорни и други задължения, в хипотезата на „удължен“ бюджет. Към настоящия момент не е установен такъв ред в наредбата по чл. 81, ал.1 от Закона за публичните финаси на Община Стара Загора, доколкото и законодателят не е предвиждал хипотеза за „удължаване на действието на държавен бюджет за предходна бюджетна година“ за срок, който макар и формално определен, не указва безусловно момента на неговото изтичане. С цел осигуряването на нормалното функциониране, предвидимост и отчетност на публичните финанси на Община Стара Загора е необходимо в кратък срок да се приемат съответните технически правила – предмет на настоящия проект за наредба за изменение и допълнение на наредбата по чл. 81, ал. 1 от ЗПФ. Процесите на управление – разходване и отчитане на публичните средства на общината са процес, който не се прекъсва и липсата на предварително установен със съответни правила ред за приложение на специалните норми на Закон за прилагане разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г., в частта му относно бюджета на общината, налага във възможно най-кратък срок да се приемат съответни норми, които да осигурят предвидимост и съответно приложение на специфичните нови правила на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Текстът на чл. 61, ал.2 и ал. 3 от Наредбата е приет в съответствие с уредбата на чл. 5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинския дълг в редакцията от ДВ бр. 34 от 2005 г., но тези норми обаче са били отменени с ДВ бр. 61 от 2015 година. Алинеите регламентират срокът за погасяване на поет от общината краткосрочен дълг. Предвид изложеното, считам за необходимо Общински Съвет Стара Загора да вземе решение с което да се приведе наредбата в съответствие със Закона за общинския дълг.

II. Цели, които се поставят:

Целта на предложения проект е усъвършенстване на подзаконовата нормативна уредба чрез синхронизиране на текстовете от Наредбата със Закона за публичните финанси и Закона за прилагане разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. С предложения проект се регламентира определянето от Общински съвет като орган на местно самоуправление на разчетни показатели за приходите, които ще се събират и разходите на публични средства, които ще се извършват от общината в случаите когато не е приет държавен бюджет.

Отмяната на чл. 61, ал. 2 и 3 от Наредбата е във връзка с отпаднало нормативно основание в чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за общинския дълг, на базата на който са приети тези текстове. Целта е привеждане на Наредбата в съответствие с нормативен акт от по-горна степен.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на предложените промени в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора, съгласно чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси не се изисква допълнителен финансов ресурс.

IV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Очакваните резултати след приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора е синхронизиране на текстовете от Наредбата със Закона за публичните финанси и Закона за прилагане разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Приемането на проекта ще осигури възможност за законосъобразно и целесъобразно извършване на разходи в случаите когато не е приет годишен Закона за държавния бюджет.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора отнасят до уреждане на взаимоотношения, касаещи функции на ораните на местната власт и местното самоуправление и не предполагат изготвянето на анализ за съответствието с правото на Европейския съюз.

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в срок от 14 дни, Община Стара Загора чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Стара Загора на следната електронна поща: [email protected].

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали