Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за наемни цени на недвижимите имоти - общинска собственост - 04/2024

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба
Проект на Наредба за наемни цени на недвижимите имоти - общинска собственост

Предложение за изменение и допълнение на проект на Наредба за наемни цени на недвижими имоти - общинска собственост

Мотиви към проекта 

I. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

Община Стара Загора управлява и стопанисва Жилищен фонд от общо 540 общински жилища /от които жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди - 509 жилища; ведомствени жилища - 24 жилища; резервни жилища - 7 жилища/, в които са настанени наематели по реда на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора /НРУУРОЖИ/. За ползването на сградния фонд са сключени договори за наем като цената е определена въз основа на различни критерии, изчерпателно изброени в чл. 4 от Наредбата за наемни цени на недвижимите имоти - общинска собственост /ННЦНИОС/. Като основа за формиране на наема служи показателят за 1 /един/ кв. м. полезна площ, който към настоящият момент е 0.70 лв.

От приемането си с Решение № 684 от 22.12.2009 г. на Общински съвет Стара Загора, ННЦНИОС не е актуализирана в частта си относно основния показател за формиране на наемната цена. Поради което цените по сключените наемни договори не са променяни за същия период от време. Изразът „полезна площ" също е неактуален и следва да се осъвремени съгласно разпоредбите на ЗУТ с израза „разгъната застроена площ".

При процедиране на ННЦНИОС /2009 г./, минималната работна заплата за Република България е била в размер на 240 лв., а към настоящия момент тя е в размер на 933 лв. Това е показателно за увеличената инфлационна обстановка в страната и несъответствието на наемните цени с икономическата действителност.

В общински жилищни имоти се настаняват наематели, чийто доходи не надвишават една минимална работна заплата за страната. Увеличаването на нейния размер и липсата на актуализация на наемните цени поражда несъответствие с общите пазарни принципи и нарушава финансовия интерес на Община Стара Загора.

Общински жилища се предоставят на граждани с установени жилищни нужди и/или здравословни проблеми, поради което в тези договори не е заложен критерий за годишна индексация на договорите съобразно годишния индекс на инфлация на НСИ. Наемателите не заплащат и депозит като допълнителна гаранция по наемните договори, която Общината да задържи в случай на непогасени наемни вноски или други задължения.

Сумите от наем на общински жилища са част от средствата, които Община Стара Загора използва за ремонт и поддръжка на наличния сграден фонд. Поради занижената си стойност и факта, че не кореспондират с цените на стоките и услугите в свободния пазарен оборот, се възпрепятства възможността за качествена и своевременна поддръжка на тези имоти.

Предвид гореизложеното, увеличението на наемните цени на общинските жилища определени на базата на 1 /един/ квадратен метър разгъната застроена площ, остава единствената възможност за актуализиране на наемните цени с настоящите икономически и инфлационни показатели. Същата следва да се промени с 30% като от 0.70 лв. стане 0.91 лв. за 1 /един/ кв. м. разгъната застроена площ.

Освен общински жилища, Община Стара Загора стопанисва и 69 броя „социални жилища", които са изградени по силата на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020 г. по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие" по Процедура BG16RFOP001 -1.001-039: „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020".

В изпълнение на програмата с Решение № 1283 от 18.12.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 1480 от 29.03.2018 г. в Община Стара Загора е приета Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „социално жилище" на територията на Община Стара Загора.

В Наредбата е предвидено от този вид публична социална услуга да могат да се ползват: уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, както и други групи в неравностойно положение, които имат доказани социални нужди.

За предоставяне на социалната услуга "социално жилище"  и използването по предназначение на имотите, е необходимо да бъде определена наемна цена за 1 кв. м. разгъната застроена площ. Тя трябва да бъде съобразена с изискванията за изчисляване по методи и критерии, определени от ОУ на ОПРР и да се базира на принципа за осигуряване на достъп до жилище на най - крайно нуждаещи се социални групи. Цената следва да бъде социално приемлива и да позволява, както ползване на социално жилище, така и задоволяване на битовите потребности на лицата.

Липсата на критерии за формиране на наемната цена възпрепятства възможността за управление на имотите и сключването на договор за наем с нуждаещите от социалната услуга „социално жилище" лица.

Това налага Наредбата за наемни цени на недвижимите имоти - общинска собственост да се допълни с наемна цена на „социално жилище" за 1 /един/ кв. м. разгъната застроена площ в размер на 0.73 лв. Определеният показател представлява 80% от основата за формиране на наемната цена за 1 /един/ кв. м. разгъната застроена площ на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, който е 0.91 лв.

II. Цели, които се поставят:

Основна цел на цитираната промяна е актуализация на наемните цени на общинските жилища и увеличаване на средствата за поддръжка и ремонт на сградния фонд на Община Стара Загора. Сключване на договори и получаване на приходи от наем от ползвателите на социалната услуга "социално жилище".

III. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Събираемостта от наеми на общински жилища за 2023 г. надхвърля 90 % и е в размер на 540 000 лв., поради което е обосновано да се счита, че предлаганите промени ще допринесат за повишаване на приходите в общинския бюджет, като очакваната прогнозна стойност след промяната е в размер на 702 000 лв.

По отношение приходите от наеми след определянето на наемна цена за услугата „социално жилище", прогнозната стойност е над 31 000 лв. Получените приходи ще помогнат на Община Стара Загора да повиши качеството на поддръжка и ремонт на сградите, както и да извърши предлагане на „социална услуга" - социално жилище, в изпълнение на критериите заложени в Оперативна програма „Региони в растеж".

На определени със закон лица, Агенцията за социално подпомагане заплаща наемната цена за ползваните от тях общински жилищни имоти, поради което настоящите промени няма да засегнат социално слаби и уязвими хора.

IV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Предлаганата промяна не изисква финансови средства за прилагането й.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Наредбата е разработен в съответствие с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да му противоречат.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта за изменение и допълнение на наредбата, които могат да се изпращат на следната електронна поща:  [email protected].

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали