Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - 05/2023

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба

 

Мотиви към проекта

От 7.07.2020 г. е в сила Закон за изменение и допълнение на ЗДвП, обн. в ДВ, бр. 60 от 2020 г. Обект на правна регулация на закона е използването и правилата за движение на индивидуални електрически превозни средства и изискванията към водачите. С текста на чл. 80а, ал. 4, т. 1 и 2 от Законът за движение по пътищата е предоставено на общинските съвети правомощието с наредба да определят по-ниски максимално допустими скорости от определените в чл. 80а, ал. 2, т. 4 от закона, както и да определят редът за определяне на задължителните зони за паркиране на индивидуални електрически превозни средства, включително и максимално допустимия брой, както и условията и реда за тяхното предоставяне и ползване. Към настоящия момент в Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора няма изрична правна регулация относно използването на индивидуални електрически превозни средства, които да са съответни на предвидените в закона изисквания, както и да уреждат по съответен начин правилата за движение на индивидуални електрически превозни средства.

            Необходимостта на от приемане на нормативни правила относно движението на индивидуални електрически превозни средства на територията на населените места на община Стара Загора, следва и от практическите и административни проблеми по осигуряване на гаранции за безопасност при използването на този вид превозни средства на територията на града.

Целта на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора е да въведе конкретни правила и изисквания за управлението и движението на индивидуалните електрически превозни средства на територията на община Стара Загора. Със законова норма са определени местата за движение на индивидуални електрически превозни средства. С настоящият проект на нормативен акт се въвежда ограничение на скоростта на движение на индивидуални електрически превозни средства, територията на община Стара Загора. С въвеждането на по-ниска максимално допустима скорост за движение на ИЕПС се цели да се създадат гаранции за безопасност за всички участници в движението.

С оглед осигуряване на безопасност и безпрепятствено придвижване на останалите участници в движението по пътищата и при съобразяване с технологията на ползване на индивидуални електрически превозни средства за споделено ползване, се въвежда задължение за паркирането им извън платното за движение и велосипедни алеи, както и по начин, затрудняващ придвижването на пешеходци Приема се възможност за обособяване на места за паркиране на индивидуални електрически превозни средства.

Като резултат от прилагането на новата нормативна уредба се очаква да се постигне повишаване на дисциплината на водачите на индивидуални електрически превозни средства и осигуряване на гаранции за безопасност на всички участници в движението при спазване на приетите правила.

Проектът на предлаганата Наредба не изисква допълнителни финансови средства, които да осигуряват изпълнението на дейностите по нейното прилагане.

            Проектът Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора е съобразен и не противоречи на действащото законодателство и правото на Европейския съюз.

Във връзка със зачестилите случаи и инциденти с индивидуални електрически превозни средства и с оглед необходимостта от регламентирането на правилата за движение и условията при използването на индивидуални електрически превозни средства, както и изискванията към водачите, на основание чл. 26, ал. 4, предл. 2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора, които могат да се изпращат на следната електронна поща:  [email protected].

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали