Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - 06/2023

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба
Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора

 

Мотиви към проекта 

I. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

Предвид необходимостта от стимулиране навлизането на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност, Община Стара Загора въведе безплатно паркиране за електромобили използващи двигател с изцяло електрическо захранване в „Зелена зона“. Вземайки под внимание европейската практика, включително и тази на местните власти в по-големите европейски градове, това е една от най-често срещаните мерки за мотивиране на потребителите да правят своя избор в полза на екологични превозни средства, а от там и да се ускори навлизането на електрическите превозни средства. Към настоящия момент се издава карта за безплатно паркиране на електромобили за срок от 1 година, което следва да бъде променено.

Необходимо е още да се конкретизират правилата за обслужване на търговски обекти от товарни автомобили в централната част на града, както и навлизането, паркирането и престоят на такива в границите на „Зелена зона“. Към настоящия момент често възникват проблеми във връзка с навлизането на автомобили с маса над 3,5 тона на места, на които това е забранено във връзка с действащия чл. 26, ал.1 от Наредбата. От друга страна технологиите по логистичното обслужване на търговски обекти са се изменили и цитираната разпоредба има нужда от актуализация – въвеждане на режим за допускане на автомобили с по-голямо тегло до обектите. Разгледаха се и възможностите за въвеждане на нови критерии, определящи правото на безплатно паркиране на хора с увреждания.

Не на последно място е необходимо актуализиране на някои административно-наказателни разпоредби. Удачно е абсолютно определените санкции на някои разпоредби да се трансформират в относително определени. По този начин контролът по наредбата ще придобие по-широк обхват от една страна и от друга – ще се създаде по висока степен на процесуална икономия.

II. Цели, които се поставят:

Целта на проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора е да се стимулира навлизането на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност и регламентират правилата за тяхното използване.

III. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Като резултат от прилагането на новата нормативна уредба се очаква да се постигне мотивиране на потребителите да правят своя избор в полза на екологични превозни средства.

IV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Проектът на предлаганата Наредба не изисква допълнителни финансови средства, които да осигуряват изпълнението на дейностите по нейното прилагане.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора е съобразен и не противоречи на действащото законодателство и правото на Европейския съюз.

Предвид необходимостта от стимулиране навлизането на екологични превозни средства, включително на електрическата мобилност и предвид регламентирането на правилата за тяхнто използване, както и изискванията към водачите, на основание чл. 26, ал. 4, предл. 2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected].

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали