Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора - 07/2016

Размер на шрифта: A A A

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора.

 

Проект на Наредба 101.92 KB 08/07/2016, 14:25

 

Мотиви към проекта

С §1 и §2 се предлага изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора.

Със ЗИД на ЗМДТ, обн. ДВ, бр. 32 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г. е приет нов вид местен данък „Данък върху таксиметров превоз на пътници“. С разпоредбите на чл. 61у и сл. от раздел VІІІ „Данък върху таксиметров превоз на пътници“ на глава втора „Местни данъци“ от Закона за местните данъци и такси са определени данъчно задължените лица и реда за облагане на извършваната от тях дейност по таксиметров превоз на пътници, както и условията, при което възниква и начина на определяне на контретния размер на данъчното задължение. Текстът на чл. 61ф, ал. 1 от ЗМДТ определя компетентността на общинския съвет да определи с наредбата по чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, годишния размер на данъка за съответната година. Със закона са определени допустими граници на размера на данъка: от 300 лв. до 1000 лв. и срок за определяне на годишния размер на данъка - до 31 октомври на предходната година.

Понастоящем в Община Стара Загора са издадени 560 разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници. Община Стара Загора поддържа 36 бр. стоянки за таксиметрови автомобили, като се извършват текущи разходи за поддържане на маркировка, поставяне на пътни знаци, както и разходи за контролиране паркирането на стоянките. За ползването на местостоянките превозвачите не заплащат такси или цени за ползване на общинските терени и пътната инфраструктура.

Като част от системата на обществения превоз на пътници, таксиметровите автомобили неизменно са фактор в замърсяването на атмосферния въздух. В борбата за подобряване качеството на атмосферния въздух Община Стара Загора влага средства в изграждане и поддържане на паркове и градини, и в подобряване на качеството на екологичната среда в града ни.

С въвеждане на общински (местен) данък върху таксиметровия превоз на пътници държавата поставя като задължение на общините данъчното облагане на тази стопанска дейност, като при това приходите постъпват в общинските бюджети. При определянето на размера на данъка се съобразяват установените местни потребности от предоставяне на таксиметрови услуги, средния доход на населението в общината, като при това е необходимо да се отчитат и допълнителните разходи за администрацията по облагане и събиране на задълженията, като от друга страна се осигуряват условия за устойчиво, регламентирано и безопасно извършване на този вид обществен превоз.

Съобразявайки изложеното, както и факта че гр. Стара Загора е шестия по големина град с доходи на населението над средните за страната, считам че данък в годишен размер от 700 лв. - около средния годишен размер, определен в чл. 61ф, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, няма да доведе до изменение на финасовите условия по извършването на дейността от страна на превозвачите и няма да окаже негативно влияние на качеството на таксиметровите услуги.

За прилагането на наредбата не са необхдими допълнителни финансови ресурси. Необходимите административни разходи по облагане и събиране на налога няма да надвишат от приходите от данъка.

Същата не противоречи на националното и европейско законодателство.

За мнения и предложения по проекта на наредбата e-mail: [email protected]  - Иван Иванов Н-к отдел „МДТ“ 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали