Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора - 11/2023

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за изменени и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора

 

Мотиви към Проекта

1. Причини, които налагат предлаганите изменения и допълнения, и целите, които се поставят с тях.

            Общината като основна административно-териториална единица със своя собственост и бюджет има отговорността и задължението да се грижи за развитието и благосъстоянието на градската среда и повишаване качеството на живот в нея. За тази цел тя трябва да разполага с необходимите финансови средства. Основният източник на финансиране са имуществените данъци. Местните данъци по своя характер представляват имуществени данъци.

            Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите определени с него. С оглед защита на обществения интерес тези правомощия на общинския съвет се лимитират от минимални и максимални граници, установени от законодателя за всеки вид местен данък.

            С предоставянето на общините на правото да определят размерите на местните данъци се продължава процеса на финансовата децентрализация и се укрепва местното самоуправление, тъй като най-голямо значение за развитието на процеса е повишаването на финансовата самостоятелност и автономност на общините.

            В продължение на 10 години Община Стара Загора следва фискална политика на запазване данъчна тежест с фокус към повишаване на събираемостта на . Анализа на събираемостта от последните няколко години показва, че Община Стара Загора е достигнала едно трайно ниво на събираемост около 96%, което не може да бъде значително повлияно чрез допълнителни административни процедури. Просрочените задължения за 5-годишния давностен период(2018-2022г.) в който могат да бъдат установявани и събирани принудително задължения, възлизат общо на около 6 000 000лв., което представлява едва 4% от общия облог за същия период формиран от данъка върху недвижимите имоти, данъка върху превозните средства и таксата за битови отпадъци.  За голяма част от тези просрочени вземания, общинска администрация е предприела мерки за принудително събиране, в хода, на които е установено, че същите са трудно събираеми и  несъбираеми .С оглед на това бюджета на Община Стара Загора в частта на собствените приходи от местни данъци не може да разчита на мерки по събираемостта и за продължаване на нормалното финансиране на многократно увеличените разходи в различните дейности и ангажименти на общината, следва да се вземат решения в посока промяна на данъчната политика.

            Необходимостта от промяна в данъчните ставки се налага не толкова като необходимост за набиране на по – голям ресурс, а като налагаща  се актуализация на приходите съобразена с инфлационните процеси в страната дотолкова, че минимума от досега изпълняваните дейности и ангажименти да могат да се финансират в една достатъчна степен.

            Общоизвестни са данните за увеличение на цените на суровини, материали и работна ръка. Официално измерената инфлация от 01.01.2014г. до 30.09.2023г. по данни и калкулатора на НСИ е 41,9 %.

            Минималната работна заплата от 340 лв. през 2014г. нараства до 933лв. за 2024г.   Голяма част от персонала зает в звената и предприятията на Община Стара Загора е назначен с договорено възнаграждение в размер на МРЗ. Финансирането на тези звена и предприятия, които основно се занимават с поддръжка на териториите и инфраструктурата за обществено ползване, не е чрез субсидии и трансфери от държавния бюджет, а изцяло от собствени общински приходи. Така за да може да се издържат тези звена, да се поддържа броя на работещите в тях, респективно да се изпълняват качествено възложените им дейности, на същите следва да се актуализират средствата за издръжка, персонал и др.

            Не на последно място следва да се има предвид, че дългоочакваната реформа в начина и методите за определяне на таксата за битови отпадъци, доведе до невъзможност в общинските съвети, вкл. Общински Съвет Стара Загора да се вземат решения за увеличаване на ставките при сега действащата основа – данъчна оценка, за която от години се твърди, че не е справедлива и не следва да се ползва като такава за определяна на таксата. Така се достигна до ситуация и бюджетно решение вече няколко години с част от други собствени приходи да се финансират разходи за дейностите по чистота, тъй като реалните приходи от таксата за битови отпадъци са недостатъчни за разплащане на разходите и отчисленията по ЗУО.

            Предвид гореизложеното се предлага увеличение размера на данъка върху недвижимите имоти и размера на данъка при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин в размери и мотиви изложение по-долу.

            След последното изменение в размера на данъка върху недвижимите имоти от 2013г., в сила от 2014г., когато бе приета настоящата ставка от 1,45 на хиляда върху данъчната оценка, годишния облог от данък върху недвижимите имоти възлизаше на около 6 млн. лв. В резултат на ново строителство и увеличаване на сградния фонд през годините, облога и съответно приходите от данъка достигнаха до нива около 7,5 млн. лв. през 2023г. или ръста е с около 25%.  Този ръст в прихода, по никакъв начин обаче не може да се счита за нетен приход. Увеличения сграден фонд води допълнителни искания за инфраструктура – улици, осветление, спортни площадки. Дори да се приеме безуслвно, че новото строителство е довело до увеличение на приходите от данъка върху недвижимите имоти, то ръста им ( около 25% спрямо 2014г.) не може да покрие натрупания инфлационен ръст на цените (41,9% спрямо 2014г.), като се формира разлика от около 17%. Именно за тази разлика от 17% предложението на Общинска Администрация е същата да бъде компенсирана, като размера на данъка върху недвижимите имоти се актуализира от 1,45 на 1,70 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимите имоти.

            При анализа за така направеното предложение е извършен и сравнителен такъв с по-големи или сходни общини, като при размер от 1,70 на хиляда Община Стара Загора ще е отново с най-нисък размер (Варна -2 на хиляда, Бургас – 1,75 на хиляда, Пловдив – 1,8 на хиляда, София – 1,875 на хиляда, Русе  - 2 на хиляда, Плевен  - 2,9 на хиляда, В. Търново – 2,5 на хиляда).

            На следващо място предлагаме увеличение в размера на данъка при придобиване на имущество по дарение и по възмезден начин.

            Данъкът при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин е вид имуществен данък. Видно от разпоредбата на чл. 44, ал. 1 от ЗМДТ обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недвижимите имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства придобити по възмезден начин.

В чл. 45, ал. 1 от ЗМДТ е регламентирано, че данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото по чл. 44 от с. з., а при замяна - от лицето, което придобива имуществото с по-висока стойност, освен ако е уговорено друго. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител.

Съгласно чл. 46, ал. 1 от ЗМДТ – основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на прехвърлянето, като с ал. 2 на същия член е определено че недвижимите имоти и ограничените вещни права върху тях се оценяват по уговорената цена или по определена от държавен или общински орган цена, а в случай, че тя е по ниска от данъчната им оценка – по последната, съгласно Приложение № 2 към ЗМДТ.

            Съгласно разпоредбата на чл. 46, ал. 3 от ЗМДТ, данъчната оценка по Приложение № 2 за имотите по чл.46, ал. 2, т. 1 се определя на основата на данните и характеристиките, съдържащи се в декларацията на задълженото лице, както и въз основа на данните за облагаемия имот, предоставени по реда на чл. 18 от с. з.

            Съгласно чл. 49, ал. 1 от ЗМДТ данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи – по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес. Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства /чл. 49, ал. 2 от ЗМДТ/. При по-голямата част от сделкитеq данък придобиване се начислява върху данъчната оценка въпреки, че уговорената цена между продавач и купувач е по-висока. Последната обаче не фигурира в изготвените нотариални актове и по този начин, данъкът който се удържа е по-нисък от реално дължимия. Години наред експерти в тази област търсят начин тази практика да бъде прекъсната, но към настоящия момент няма законодателни промени. Прехвърлянето на моторните превозни средства се извършва по застрахователна стойност, която може да се каже, че вече е реална стойност, след извършени промени при застрахователите. Данък при придобиване на имущества по възмезден начин е вид безобложен данък, като обект на облагане не са всички данъкоплатци, а само определен кръг от тях, извършващи сделки с имущества, и за повишаване на приходите от този данък не могат да бъдат използвани способи и методи за повишаване на събираемостта му.  

            При възмездно придобиване на имущество данъкът се определя от общинския съвет в размер от 0,1 до 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество /чл. 47, ал. 2 от ЗМДТ/. Този данък е пряко зависим от пазара на недвижими имоти и обема на сделките. Данъка при дарение не е променян от 2009г., а ставката при възмездно придобиване от 2013г. , в сила от 2014г.

            Предложението е  ставката при дарение между братя и сестри и техните деца от 0.4 на сто да се увеличи на  0,7 на сто; ставката при дарение между лица извън посочените от 4 на сто на 5 на сто и ставката при възмездно придобиване от 2,5 на сто да се увеличи на 3,00 на сто.

            Предлага се и редакция в член 56, точка 1 от Наредбата, която е техническа. През 2020г. е направена промяна в Закона за туризма като се предвиди ред за регистриране на стаи и апартаменти за гости, без те да се категоризират със съответен брой звезди. В ЗМДТ за целите на облагане с патентен данък тези обекти бяха включени в категорията на местата за настаняване с до 20 стаи с 1 и 2 звезди, като законовото изменение, поради прякото му приложение като акт от по-висока степен  от наредбата, не беше отразено в наредбата. Сега се предлага тази уточняваща корекция на наредбата с цел синхронизиране със законовия текст на т.1 от Приложение № 4 към глава втора, раздел VI от ЗМДТ.

            Ако приходоизточниците останат без изменение в новата бюджетна година, ще има недостиг на разходите за издръжка, което ще доведе не само до липса на възможност за разширяване на дейностите на Общината, а и до ограничаване на нормално изпълнение на дейности финансирани с местни приходи  и влошаване качеството на предлаганите услуги.

 

            2. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Стара Загора.

            Прилагането на Наредбата за изменение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Стара Загора, няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с ангажиране на допълнителни човешки ресурси.

 

         3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите.

            При приемане на така направеното предложение за промяна в размера на данъка за недвижимите имоти се очаква годишните постъпления от него да се увеличат  от около 7,5 млн. лв. на  8,8 млн. лв. или това е с около 1,3 млн. лв. повече.

            Предложеното изменение в размера на данъка при придобиване на имущества по дарение  и по възмезден начин,  тъй като с най – голям и съществен за бюджета на общината дял са приходите от облагане на  възмездните сделки, при  увеличение на ставката с 20% се очаква относително същия ръст на приходите от този данък. За 2023г. се очаква прихода да е около 7,6 млн. лв., като при приемане на увеличението и запазване обема на сделките се предвижда приходите да нараснат до около 9 млн. лв. годишно.

            От приемане на направеното предложение за увеличение в размера на данъка при придобиване на имущества по възмезден начин на 3 на сто, през 2024 г. и занапред ще се увеличи дела на собствени приходи в общинския бюджет от данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин, без да бъдат засегнати интересите на всички данъкоплатци в Община Стара Загора, а само на определен кръг от тях, извършващи и сделки с имущества.

           

            4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

            Предлаганият проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Стара Загора е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на проекта на Наредбата с основния нормативен акт (ЗМДТ) и други закони, предвиждащи изискване и правомощия за събиране на данъци, както и тяхното образуване.

Във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 30 – дневен срок от публикуване на настоящото обявление на официалната интернет страницата на Община Стара Загора, ще се приемат предложения и становища относно проекта на Наредба за изменение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община Стара Загора на e–mail:[email protected] или в Центъра за административни услуги в сградата на Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали