Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора - 02/2022

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

С настоящия проект на Наредбата се предлага приемане на нови цени за услуги, предоставяни от Дирекция „Гражданско състояние“, след прекратяване дейността на Общинското търговско дружество „Обредни дейности“ ЕООД, гр. Стара Загора.

Предложените цени на услуги са за дейности, свързани с организирането на ритуал от страна на Общинска администрация при сключване на граждански брак в ритуална зала или извън нея.

Цели, които се поставят: С проекта се цели да се осигури възстановяване на направените разходи от Община Стара Загора, свързани с осигуряване на услугата и поддържането на залата. Целта е да се спази в по-голяма степен принципа на справедливост при определяне на цената и оптимизиране на административния процес по предоставяне на услугата.

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на изменението на нормативния акт.

Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Очакваните резултати след приемането на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора да се осигури нормативна основа за осигуряване на приходи от предоставените услуги, като при прилагането на Наредбата с посочените в предложението стойности, се очаква постъпване на съответните приходи в бюджета на Общината.

С приемането на Наредбата се очаква в бюджета на общината да постъпват годишно допълнително около 88 000 лв.

Наредбата не противоречи на националното и приложимото право на Европейския съюз.

Мнения, становища и предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали