Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора - 12/2022

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

1. Причини, които налагат приемането на изменението и допълнението на нормативния акт:

Предложените изменения на текстове на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора се правят за да се осигури пълно съответствие на приложимите правила, които регламентират администрирането на дейността по приема на ученици в първи клас с приетите изменения на Наредба № 10 от 01. 09. 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката, публикувана в ДВ бр.69 от 26.08.2022 г.

Преди влизане в сила на НИД на Наредба № 10 от 01. 09. 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от министъра на образованието и науката, ДВ бр.69 от 26.08.2022 г., децата, кандидатстващи за прием в първи клас, се класират в групи, според уседналостта си в прилежащия район на училището. Децата, на които настоящият/постоянният адрес не е променян по-дълго време са с предимство пред останалите. При досега действалите правила, в случаите на промяна на адреса на детето, дори и новият адрес да е отново в прилежащия район на училището, детето губи предимството си при класиране. След направените, съответно предложени, изменения на съответните приложими норми, фактът на промяна на адресната регистрация на детето, в случаите, в които новият адрес е в района на същото училище, не е фактор, който променя предимството при класирането за прием в съответното училище.

Когато се промени адресът на детето в рамките на прилежащия район на училището, то не губи уседналостта си и предимството при класиране.

2. Цели, които се поставят:

Целта на приложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора е да се осигури практическото прилагане на установените с акт от по-висока степен принципи на администриране на дейността по прием на учениците в първи клас, при съобразяване с точния им смисъл, възприет от законодателя.

Целта на настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора е да приведе Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора в съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на изменението и допълнението на нормативния акт.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора ще доведе до прилагане на критериите за прием в по-благоприятен интерес на детето. Допълването и изменението на текстовете ще внесе повече яснота за родителите на децата, подлежащи на прием в първи клас.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора не противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на Община Стара Загора, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected].

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали