Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора - 08/2023

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба
Проект на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора

 

Мотиви към проекта 

I. Причини, които налагат приемането на нормативния акт:

Налице е необходимост от изменение и допълнение на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора, поради причината, че при изпълнение служебните задължения на служители към отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи“ се установи необходимостта за засилване контрола върху физическите и юридически лица, извършващи изкопни дейности на територията на гр. Стара Загора.

По смисъла на Наредбата за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора, не е уредена в детайли санкцията при неизпълнение задължението за уведомяване Община Стара Загора при започване изпълнение на изкопни дейности – Приложение № 2 от Наредбата.

Необходимо е въвеждане на ясни и точни правила във връзка с внасяне, връщане и удръжка т.нар. гаранционен депозит при започване, изпълнение и довършване на изкопните дейности и възстановяване техническата инфраструктура.

Посочените „срокове“ в чл. 5 от Наредбата следва да бъдат конкретизирани съобразно вида и характера на изкопната работа.

Практиката налага доусъвършенстване на определени разпоредби в нормативния акт, с цел създаване яснота и точност в конкретните административни процедури.

II. Цели, които се поставят:

С изменението на текстовете на наредбата, ще се достигне до по-ефективно и законносъобразно регулиране на специфичните обществени отношения, свързани с обществения ред при разкопаване на техническата инфраструктура, което от своя страна ще доведе до избягване неудобства за гражданите свързани с личен и обществен транспорт, а в нередки случаи и за предотвратяване на възможни пътно-транспортни произшествия.

Във връзка с вътрешните правила за изработване на проекти на нормативни актове и проекти за изменение и допълнение на нормативни актове, утвърдени със Заповед № 10-00-1267/27.06.2016 г. Ви предлагам проект на наредба по чл.3 и мотивиран доклад.

III. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Изменението на Наредбата ще доведе до улесняване на предлаганите административни услуги и избягване на противоречия при правоприлагането им, както и внасяне на яснота у гражданите.

IV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Новата уредба не се нуждае от финансови и други средства за постигане на целите.

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Всички предложения съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да му противоречат.

С оглед на горното е налице необходимост от промяна и прецизиране на текстовете, свързани с разрешителния режим за разкопаване при ново строителство, ремонти и присъединявания, както и изискванията към заявителите и на основание чл. 26, ал. 4, предл. 2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление ще се приемат предложения, мнения и становища по проекта на Наредба за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора, които могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected].

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали