Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Стара Загора във връзка с чл. 302 и чл. 305 от Закона за предучилищното и училищното образование -11/2017

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба 174.8 KB 06/11/2017, 09:44

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

С писмо с вх. № 10-05-30/ 16.10.2017 год. Окръжна прокуратура Стара Загора е направила указания за внасяне на промени в текстовете на Наредбата за реда придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Стара Загора във връзка с чл. 302 до чл. 305 от Закона за предучилищното и училищното образование. В аргументите е посочено, че към настоящия момент подзаконовият нормативен акт не регламентира стопанисването, ползването и управлението на държавните и общински недвижими имоти и движими вещи, предоставени за управление на държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие. Като правно основание Окръжна прокуратура Стара Загора, визира чл.15, ал.1 от ЗНА, съгласно който Наредбата по чл. 8 от ЗОС трябва да съответства на нормативните разрешения от по-висока степен, в конкретния случай на императивните разпоредби от Закона за общинската собственост и Закона за предучилищното и училищното образование, който е специален по отношение на първия.

Текстът на чл.302, ал.1 от ЗПУО определя, че държавните и общинските недвижими имоти, предоставени за управление на държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, са публична държавна, съответно публична общинска собственост, като съобразно ал.5 тези имоти се ползват само за целите на образователния процес, без да променят предназначението си. Чл.303 от ЗПУО предвижда, че придобитите възмездно от държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи са със статут на частна държавна, съответно частна общинска собственост. Начинът на използване на тези имоти е регламентиран в чл.305 от ЗПУО.

Във връзка с това обстоятелство следва да се извърши допълване на чл. 3, ал. 2 от НРПУРОС като се добавят текстове указващи, че общинските недвижими имоти, предоставени за управление на държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, са публична общинска собственост и същите преминават в собственост на общината от деня на влизане в сила на акта за обявяване на държавното училище за общинско /чл. 302, ал.1 и ал.2 ЗПУО/. В ГЛАВА ТРЕТА Управление на имотите и вещите – общинска собственост, следва да се добави нов чл. 16 „а“, който по съдържание и като под алинеи да обхваща текстовете на чл. 302, ал. 3 до чл. 305 от ЗПУО и да регламентира управлението на общински имоти, предоставени на училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, както и ползването им в случаите, когато е налице отпаднало или сменено предназначение.

Чрез предложените промени от една страна ще се осъществи изпълнение на дадените от Окръжна прокуратура Стара Загора указания, а от друга ще се хармонизира НРПУРОС на Община Стара Загора с действащото законодателство и по - специално ЗПУО.

Предложените промени, не се нуждаят от финансови и други средства, за постигане на целите ни.

Очакваме с приемането на предложените промени да се постигне законосъобразност и целесъобразност на НРПУРОС като подзаконов нормативен акт.

Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected] 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали