Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Стара Загора

 § 1. Чл. 10, ал. 2 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора се изменя така:

„Ал. 2. В изпълнение на стратегията по ал. 1, по предложение на кмета на общината общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. Кметът на общината внася в общинския съвет проект на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост най-късно до внасяне на предложението за приемане на бюджета на общината за съответната година. Проектът на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост съдържа информацията и данните, определени в Закона за общинската собственост, както и други данни, определени с решение на общинския съвет.“

§ 2. Създава се нов чл. 10а със следното съдържание:

Чл. 10а. Със свое решение общинският съвет може да определи и други данни като част от задължителното съдържание на проекта на стратегия за управление на общинската собственост и на проекта за годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3.   Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.

Мотиви:

Във връзка с извършена от Прокурор от Окръжна прокуратура Стара Загора проверка, до Общински съвет Стара Загора е постъпило предложение за предприемане на процедура по изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора. С нормата на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост е определено по императивен начин минимално изискуемото съдържание на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост. С текста на чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора е приета уредба относно съдържанието на годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на Община Стара Загора, която понастоящем не съответства по обем на разпоредбата на закона. Съгласно разпоредбата на чл. 8 от Закона за нормативните актове, всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. С разпоредбата на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост освен задължителното съдържание на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, са определени реда, условията и срока за приемането й от общинския съвет, както и императивното по своя характер изискване за съответствие с раздела за общински публично-частни партньорства от програмата за реализация на общинския план за развитие. Тъй като е налице императивна законова уредба относно реда, условията и срока за приемането и минималното съдържание на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, не е необходимо да се преуреждат същите обществени отношения чрез повтарянето на практика на законови текстове в наредба на общинския съвет. Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 9, т. 7 от Закона за общинската собственост на общинския съвет е предоставена компетентност  да посочи други данни, освен изброените в текста на чл. 8, ал. 9, т. 1-6 от същия закон, които да бъдат задължителна част от съдържанието на годишната програма на Община Стара Загора за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. В текста на чл. 10, ал. 2, т. 1 – 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора, макар и неизчерпателно се повтаря текста на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. Тъй като не следва изчерпателно уредени в законов текст обществени отношения да се уреждат отново в подзаконов нормативен акт – наредба  на общинския съвет, досегашния текст на чл. 10, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора следва да бъде изменен като относно съдържанието на програмата в съответствие с нормата на чл. 8, ал. 9, т. 7 от Закона за общинската собственост се определят допълнителни данни, които да бъдат част от съдържанието на годишната програма на Община Стара Загора за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. С Наредбата за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора се определят изисквания към съдържанието и срока за внасяне на проект на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

Целта на предложението за приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Стара Загора е съответния текст на нормативния акт да се приведе в съответствие с императивната законова уредба на същите обществени отношения, при това съобразявайки се със степента на изчерпателност  на нормата на закона, както и с обема на делегираните на общинския съвет правомощия да определи и други, неизброени в разпоредбата на чл. 8, ал. 9, т. 1-6 от Закона за общинската собственост данни, които да са част от съдържанието на годишната програма на Община Стара Загора за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

Прилагането на предлаганата нормативна уредба не е свързано с ангажирането на допълнителни финансови и други средства, доколкото по арг. от чл. 8 и чл. 15, ал. 1 и 3 от Закона за нормативните актове по същество не се променят досегашните изисквания към условията, реда, сроковете за приемане и минималното съдържание на годишната програма на Община Стара Загора за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

Като резултат от прилагането на новата нормативна уредба – преодоляването на несъответствието на правната уредба на обществените отношения, така както е прието с императивна по своя характер законова норма и правната уредба на същите обществени отношения, приета от общинския съвет, се очаква да се постигне безпротиворечивост и яснота на приложимите нормативни правила относно изискванията за изготвянето и приемането на годишната програма на Община Стара Загора за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост. Постигането на този резултат би осигурил една от гаранциите за законосъобразност на съответните актовете на общинския съвет по приемането на  годишната програма на Община Стара Загора за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

 Предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на Община Стара Загора могат да се изпращат на електронната поща  n.videva@starazagora.bg или в деловодството на Община Стара Загора в срок до 13 февруари 2017г.

Горещ телефон
за сигнали