Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора - 11/2017

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба63.61 KB06/11/2017, 10:41

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

С Решение № 441/ от 28.07.2016г. на Общински съвет Стара Загора бе изменен и допълнен чл.52 от Раздел XII „Определяне възнаграждението на членовене на изпълнителните и контролни органи в общинските еднолични търговски дружества, Съгласно ал.3, месечното възнаграждението на управителите на общинските еднолични търговски дружества – нелечебни заведения не може да надвишава по-ниската стойност от четирикратния размер на средната месечна брутна заплата на едно лице от управляваното дружество или брутната заплата на зам.кмет на Община Стара Загора.

В брутното месечно възнаграждение на всеки зам.кмет на Община Стара Загора оказва влияние трудовия му стаж и професионален опит, поради което, зам.кметовете получават различни брутни възнаграждения. За да се преодолее това влияние и след направен анализ, се предлага месечното възнаграждение на управителите на общинските еднолични търговски дружества - нелечебни заведения, да не може да надавишава по-ниската стойност от четирикратния размер на средната месечна брутна заплата на едно лице от управляваното дружество или основната заплата на зам.кмет на Община Стара Загора плюс допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на управителя на съответното търговско дружество.

Чрез предложената промяна, месечно възнаграждение на всеки управител на еднолично търговско дружество – нелечебно заведение, ще се определя съгласно неговия трудов стаж и професионелен опит, а няма да е зависимо от трудовия стаж и професионеления опит на зам.кмет на Община Стара Загора.

Предложеният проект на изменение и допълнение на наредбата за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества не противоричи на нормативните актове от по-висока степен.

Проектът на наредбата е изготвен съгласно вътрешните и законови правила за изготвяне на нормативи актове и е публикуван на интернет странаицата за обсъждане и предложения.

Предложения по проекта могат да се изпращат на e–mail: m.lambova@starazagora.bg

Горещ телефон
за сигнали