Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества - 04/2016

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на Община Стара Загора върху капитала на търговските дружества

Проект на Наребда99.3 KB

Мотиви към проекта

В резултат на настъпили промени в някои нормативни документи, както и във връзка с недостатъци, констатирани в практикатa по прилагане на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества, относно: управление и разпореждане с активите общинска собственост, включени в капитала на общинските търговски дружества, възлагане на управлението и контрола в едноличните търговски дружества,определяне на възнагражденията на управителните органи, създаването и поддържането на електронен публичен регистър за търговските дружества с общинско участие в капитала, възниква необходимостта, да бъдат изменени и допълнени една част от текстовете на Наредбата за реда за упражняване правото на собственост на община Стара Загора върху капитала на търговските дружества.

Допълва се нов раздел относно: реда и условията за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на едноличните търговски дружества с общинско участие, а ще бъде внесено предложение да бъде отменена Наредбата за избор на управител на търговско дружество с общинско участие.

Проектът на наредбата е изготвен съгласно вътрешните и законовите правила за изготвяне на нормативни актове и е публикуван на интернет страницата за обсъждане и предложения.

За промяната и прилагане на наредбата не се изискват допълнителни финансови средства и същата не противоречи на нормативани актове от по висока степен.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща m.lambova@starazagora.bg в срок до 05.05.2016 година.

Горещ телефон
за сигнали