Проект на Наредба за местни такси и цени на услуги - 01/2013

Размер на шрифта: A A A


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора
/приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г./

Проект на Наредба 189.37 KB  


Мотиви към проекта

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора е приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г. по предложение на Общинска администрация. След анализ на резултатите от прилагане на действащата правна уредба са установени възможности за оптимизиране на организацията на дейността по администрирането на местните такси и цени на услуги и въз основа на предложенията на ръководителите на структурните звена на администрацията е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. С измененията на наредбата се цели привеждането на нормативна уредба в съответствие с измененията на националното законодателство, както и постигане в по-пълна степен на изпълнение на принципа на справедливост при определяне на някои видове такси и оптимизиране на административния процес по определяне и събиране на задълженията.

Променя се реда и срока за подаване на декларациите по чл.18 от Наредбата, като същите се предвижда да се подават еднократно и при настъпила промяна, а не както досега ежегодишно. Подадените декларации към момента се предвижда да запазят действието си занапред. Променя се срока за подаване на декларации от 01.01. до 31.01. на текущата година. С промяната се цели облекчаване на предприятията и на администрацията от ежегодишно подаване съответно приемане на декларациите. За прилагане на промяната не се налага предвиждане на допълнителни финансови ресурси.

Предлага се промяна в досегашния режим на определяне и събиране на таксата за ползване на пазари, тържища, панаири и други терени, както следва:

Размерът на таксата за ползване на общински терени се определя в зависимост от вида на продаваните стоки по няколко по общи критерия - хранителни и нехранителни стоки, селскостопанска продукция, вестници и др. Целта е да се премахне разделението по конкретни видове продавани стоки и така едни търговци да са в по-благоприятно положение спрямо други. Възприема се становището, че общият принцип на определяне на конкретния размер на дължимата такса следва да бъде действително заетата площ, а не вида на продаваните стоки. Така се улеснява и контрола като наредбата става по ясна и разбираема както за администрацията, на която са възложени събирането и контрола по прилагане на наредбата, така и за гражданите и останалите правни субекти.

Предлага се таксата за кратковременно паркиране да се увеличи от 1.00лв. на 1.20лв., тъй като се предвижда разширяване на „зелената зона", въвеждане на SMS система за заплащане на таксата и фискализиране на устройствата. Увеличават се разходите за пътна маркировка и сигнализация, комисиионни на GSM оператори и заплащане доставчици на услугата по фискализиране. Същевременно се предлага и въвеждане на предплатен абонамент за ползване на места в „Зелена зона" за предприятия и организции, като за лечебните заведения се предлага по – нисък размер на годишния абонамент с оглед социалния характер на упражняваната от тях дейност. Въвежда се и абонаметна такса за локално паркиране на живущите в райони с въведен режим „Зелена зона".

С цел усъвършенстване на нормативния акт се променя систематичното място на уредбата на някои такси, които понастоящем са определени в текстовете регламентиращи таксите за технически или за административни услуги, а следва да се уредят в отделна разпоредба като други такси определени със закон – арг. от разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ. За привеждане на нормативната уредба в съответствие с нормативните актове от по-висша степен и по указание на Сметна палата се отменят разпоредбите, регламентиращи режима за заплащане и събиране на «режийни разходи». По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се определя такса в съответствие с чл.111 от ЗМДТ в размер 2 на сто върху цената на имота или получавания дял като се запазва досегашния размер на дължимата сума.

За привеждане на нормативната уредбата в съответствие с нормите националното законодателство се отменя на чл. 17 и чл. 19 от Наредбата, които определят намаление от 10 на сто от таксата за битови отпадъци за търговци използващи в обектите си само оксо- или био- разградими торбички и опаковки. С приетата от Министерски Съвет НАРЕДБА ЗА ОПАКОВКИТЕ И ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ се въведе държавно регулиран режим на ползването на полиетиленови пликове и торбички. Целеният екологичен ефект се постигнат чрез приложението на нормите на националното законодателство. Въведеното с действащата наредба намаление на таксата на за битови отпадъци за определен кръг правни субекти не произвежда допълнителни положителни ефекти нито в екологичен аспект, нито по отношение на приходната и разходна част бюджета на общината.

Отменят се част от текстовете регламентиращи определянето на такси за ползване на социални услуги за трайно настаняване. С приети промени в националното законодателство предоставянето на тези услуги е регламентирано като държавно делегирана дейност и събираните такси са определени с ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ (В сила от 01.01.2003 г. Приета с ПМС № 91 от 21.04.2003 г.) и съответните разпоредби на наредбата не намират практическо приложение.

С цел стимиулиране и развитие на ученическия спорт и в частност плуването се предлага освобождаване от заплащане на входни такси деца, ученици и студенти редовно обучение за определени часови интервали през седмицата.

Отменят се текстовете регламентиращи цените на услугите на Регионален исторически музей. По арг. от чл.187 от Закона за културното наследство входните такси следва да се определят от Директора съгласувано с финансиращия орган. Другите такси, които се събират от музеите са определени с Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, одобрена с ПМС № 290 от 20.10.2011 г., обн., ДВ, бр. 84 от 28.10.2011 г., в сила от 28.10.2011 г., изм. и доп., бр. 55 от 20.07.2012 г., в сила от 20.07.2012 г. Промените целят привеждането на нормативната уредба в съответствие с националното законодателство.

Определят се цени на услуги в приюта за безстопанствени животни, които да възстановяват разходите по залавяне и грижата за загубени животни.

За прилагането на наредбата не се изисква допълнителен финансов ресурс.

Очакванията на администрацията е с приемането на промените да се повиши събираемостта от таксата за ползване на пазари, тържища и др. общински терени, както и да се създаде равнопоставеност на търговците при ползване на терените независеща от съответни видове стоки, а предимно от заетата площ.

Наредбата е подзаконов нормативен акт от местно значение с изключително териториален обхват и е съобразена със законите на Република България.


Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща: [email protected] в срок до 13.02.2013 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали