Проект на Наредба за местните данъци - 12/2011

Размер на шрифта: A A A


ПРОЕКТ на Наредба
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора

/приета от Общински съвет с Решение № 57 от 21.02.2008 г.; изм.и доп. с Решение № 347 от 29.01.2009 г., в сила от 01.02.2009 г.,с изключение на чл.43, 44 и 45, които влизат в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 716 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., с изключение на чл.19, ал.1, който влиза в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 1036 от 21.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г., с изключение на чл.20, който влиза в сила от 01.07.2011 г./

§1. В чл.52, ал.1, т.4 в текста след т.10 отпадат т.12 и 13:

§2. Чл.58, ал.1 се изменя така:

„Чл. 58. (1)Данъкът по чл.57 е в размер, както следва:

1. За средствата за подслон и местата за настаняване в гр. Стара Загора и с. Старозагорски минерални бани:

1.1. категория 1 звезда – 0,50 лв. за нощувка;

1.2. категория 2 звезди – 0,80лв. за нощувка;

1.3. категория 3 звезди – 1,00лв. за нощувка;

1.4. категория 4 звезди - 1,00 лв. за нощувка;

1.5. категория 5 звезди - 1,00 лв. за нощувка

2. За средствата за подслон и местата за настаняване в населените места извън посочените в т.1:

1.1. категория 1 звезда – 0,50 лв. за нощувка;

1.2. категория 2 звезди – 0,70лв. за нощувка;

1.3. категория 3 звезди – 0,70лв. за нощувка;

1.2. категория 4 звезди - 0,80 лв. за нощувка;

1.3. категория 5 звезди - 0,90 лв. за нощувка."

§3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2012г.


МОТИВИ към ПРОЕКТА
През настоящата година бяха проведени поредица от срещи и разговори с представители на сдружението с нестопанска цел „Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите Стара Загора" и представители на местата за настаняване и средствата за подслон на територията на Община Стара Загора на които от тяхна страна беше поставен въпроса за намаляване на ставката на туристическия данък, определена в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора. В общинска администрация постъпиха писменни предложения с вх.№94-В-00118/01.04.2011г. и с вх.№63-00-0012-9/02.12.2011г. от „Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите Стара Загора" с искане за промяна на размера на туристическия данък в посока намаление. Основните мотиви в направеното от сдружението предложение са задълбочаващата се финансова и икономическа криза в национален мащаб и в частност в региона, повишаването на максималните осигурителни прагове, междуфирмената задлъжнялост и др. Като основание за намаляване на ставката беше посочено, че често стаи с две или три легла се ползват за нощувка от едно лице, тъй като хотелите в гр. Стара Загора се ползват основно от командировани лица.

Предложението на „Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите Стара Загора" за намаляване размера на туристическият данък е свързано и с разпоредбата на чл.61с, ал.4 от ЗМДТ, съгласно която размера на туристическия данък за годината не може да бъде по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване. При заетост на местата за настаняване и средствата за подслон за 2011г. в рамките до 20%, то разликата се явява допълнителна тежест за данъчно задължените лица.

Предлагам, да бъде намален размера на туристическия данък средно с 50% за местата за настаняване и средствата за подслон на територията на Община Стара Загора с цел подпомагане на малкия и средния бизнес и привличане на повече туристи в общината. През настоящата година бяха направени изменения в ЗМДТ, които се обнародваха с ДВ бр. 28 от 2011г. и по тях също следва да бъдат извършени съответните промени в наредбата.

Всички промени, следва да бъдат извършени с приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора.Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected] в срок до 19 декември 2011г. включително.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали