Проект на Наредба за местните данъци - 12/2013

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора
/приета от Общински съвет с Решение № 57 от 21.02.2008 г.; изм.и доп. с Решение № 347 от 29.01.2009 г., в сила от 01.02.2009 г.,с изключение на чл.43, 44 и 45, които влизат в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 716 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., с изключение на чл.19, ал.1, който влиза в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 1036 от 21.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г., с изключение на чл.20, който влиза в сила от 01.07.2011 г.; изм. с Решение № 49 от 22.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; изм. с Решение № 956 от 31.10.2013 г./

§1. Член 47 се отменя и се създава нов член 47 със следното съдържание:

"Чл.47. За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", данъка за съответната година се заплаща с намаление от 40 на сто."

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
§2. Наредбата влиза в сила от 01.01.2014г.

Мотиви към проекта
С изменение и допълнение на Закона за местни данъци и такси - обн. ДВ бр. 101 от 22.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г. е изменена ал. 1 на чл.59 като същата придобива вида:

„(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро 6" и „ЕЕV", определеният по чл. 55 данък за съответната година се заплаща с намаление от 20 до 40 на сто по решение на общинския съвет."

В тази връзка се налага изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора, където да се определи размера на данъчното облекчение в границите от 20 до 40 на сто за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3", „Евро 4", „Евро 5", „Евро 6" и „ЕЕV".

До момента облекчението за тези превозни средства беше в размер на 50% от дължимия годишен данък върху превозните средства. С оглед икономическата обстановка, както и това, че такива МПС са над 10 годишни предлагаме най-високия процент облекчение от 40 на сто. 1

За прилагането на наредбата не се предвижда допълнителни разходи.

Наредбата е подзаконов нормативен акт и е съобразена с действащото законодателство на Република България и Европейския съюз.

 

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected] в срок до 16 декември 2013 година включително.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали