Проект на Наредба за местните данъци на община Стара Загора - 09/2013

Размер на шрифта: A A A

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора
/приета от Общински съвет с Решение № 57 от 21.02.2008 г.; изм.и доп. с Решение № 347 от 29.01.2009 г., в сила от 01.02.2009 г.,с изключение на чл.43, 44 и 45, които влизат в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 716 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г., с изключение на чл.19, ал.1, който влиза в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 1036 от 21.12.2010 г., в сила от 01.01.2011 г., с изключение на чл.20, който влиза в сила от 01.07.2011 г.; изм. с Решение № 49 от 22.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г./

§1. В член 7, се създава нова алинея 4 със следното съдържание:
"(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително."

§2. В член 17 текста "Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя, както следва:" се изменя и придобива вида " Данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1.45 на хиляда върху данъчната оценка."

§3. В член 17, точка 1 и точка 2 се отменят.

§4. В член 34, след текста "който, подлежи на вписване" се добавя текста ",определена по реда на чл.46, ал.2 от Закона за местните данъци и такси".

§5. В член 37, алинея 2 числото "1.6" се заменя с числото "2.5".

§6. В член 56, точка 1 текста "Средства за подслон и" се заличава и точката придобива следната редакция:
" 1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта, както следва: "

§7. В член 57, алинея 3 текста "средства за подслон и" се заличава.

§8. В член 58, алинея 1, точка 1 текста "средствата за подслон и" се заличава.

§9. В член 58, алинея 1, точка 2 текста "средствата за подслон и" се заличава.

§10. В член 58, алинеи 4 и 5 се отменят.

Заключителни разпоредби
§10. Наредбата влиза в сила от деня на приемането й с изключение на §1, §2, §3 и §5, които влизат в сила от 01.01.2014г.

Мотиви към проекта
След обстоен анализ на собствените приходи на Община Стара Загора и с оглед увеличаване на възможностите за бъдещо поемане /рефинансиране/ на общински дълг се достига до извода, че е необходим ръст в собствените приходи на общината.
Този ръст се постига по два способа - чрез мерки за повишаване на събираемостта и чрез непопулярната мярка увеличаване на размера на данъците.
Тъй като при събираемостта на местните данъци и такси е достигнато ниво, което не може да бъде значително повлияно чрез допълнителни административни процедури, т.е. само чрез способите на принудително събиране не може да се постигне желания траен ръст в собствените приходи, се налага извода за необходимост от преминаване към другия способ, а именно към повишаване ставките на местните данъци.
След анализ на действащите ставки и сравнителни съпоставки с други общини, с оглед постигане и на равнопоставеност на данъчните субекти, считам, че е целесъобразно и законосъобразно имотите собственост на физически лица да бъдат равно третирани с нежилищните имоти на предприятията. До момента гражданите собственици на нежилищни имоти бяха поставени в едно привилегировано положение като заплащаха по ставки, като за жилищните имоти. При определяне на данъка не следва приоритет да бъде вида на субекта физическо лице или предприятие.
В тази връзка предлагам единна става за данък върху недвижимите имоти в размер на 1.45 на хиляда. Този размер представлява увеличение на данъка за гражданите с 16 % и намаление на данъка за предприятията с 3.4%.
Предлагам също увеличаване на ставката на данъка при възмездно придобиване на имущество от 1.6 на сто на 2.5 на сто.
Очаквания финансов резултат от тези промени е увеличаване на облога за данъка върху недвижимите имоти с 400 000лв., като през 2014г. реалното увеличение на прихода ще е приблизително 280 000лв.(при прогнозна събираемост 70%) и 1 300 000лв. от данъка при придобиване на имущество, или общо ръста на данъчните приходи през 2014г., който се очаква е приблизително 1 580 000лв.
Повишаване на данъците макар и непопулярна мярка е необходима такава най-вече поради приетите нови ограничения при поемането на общински дълг заложени в Закона за публичните финанси в сила от 01.01.2014г., където ограничението от 15 процента на годишните плащания по дълга ще се изчислява на средногодишна база от последните три години, а не както досега върху приходите по последния заверен годишен отчет, т.е. за да се осигури бъдеща възможност за външно финансиране е необходимо повишаване на собствените приходи в няколко поредни години.
За прилагането на наредбата не се предвиждат допълнителни разходи.
Наредбата е подзаконов нормативен акт и е съобразена с действащото законодателство на Република България и Европейския съюз.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected] в срок до 30 септември 2013 година включително.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали