Проект на Наредба за местните такси- 12/2010

Размер на шрифта: A A A


ПРОЕКТ НА
 НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
/приета от Общински съвет с Решение № 512 от 01.12.2005 г., в сила от 01.12.2005 г.; изм. с Решение№ 548 от 29.12.2005 г.; доп. с Решение № 554 от 26.01.2006 г.; изм. с Решение № 29 от 14.03.2006г. наСт. окр.съд; доп. с Решение № 681 от 27.07.2006 г., в сила от 01.09.2006г.; изм. и доп. с Решение №844 от 22.02.2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. с Решение № 996 от 26.07.2007 г., в сила от01.08.2007 г.; изм. и доп. с Решение №31 от 13.12.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм и доп. с Решение № 56 от 21.02.2008 г., в сила от 01.03.2008 г.; изм. с Решение 296 от 20.11.2008 г.; изм. и доп.с Решение № 346 от 29.01.2009 г, в сила от 01.02.2009 г., с изключение на чл.32, който влиза в сила от01.01.2010 г.; изм. с Решение № 457 от 21.05.2009 г.; изм. с Решение № 551 от 17.09.2009 г., в сила от01.10.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 686 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп. сРешение № 743 от 28.01.2010 г., в сила от 01.02.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 852 от 27.05.2010 г., в сила от 01.06.2010 г./

§1. В чл.2, т.8 се отменя:

§2. Чл.12 се изменя така:
1. Ал. 1 се изменя така: „ (1) Таксата се заплаща от лицата по чл.11 от Закона за местните данъци и такси за имоти находящи се в границите и районите определени по реда на чл.11, ал.2 и ал.3"."
2. Aл.3 се отменя.

§3. Чл.13 се отменя.

§4. Чл.16 се изменя и допълва така:
1. Създава се ал.1: „ (1). Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци в частта й за сметосъбиране и сметоизвозване, доставка на съдове, както и за експлоатация на депа, лицата собственици или ползватели на имотите, попадащи в районите по чл.11, ал.2, неползващи услугата през съответната година.
2. Ал.2 се изменя така: „(2). Освобождаването по ал.1 се осъществява при условие, че имота не се използва презцялата година и същият не е основно жилище.
3. Ал.3 се изменя така: „(3). Освобождаването по ал.1 се осъществява на основание подадена в Община Стара Загора от задължените лица декларация в срок от 01 октомври до 30 ноември на предходната година или в двумесечен срок от датата на придобиване на имота. Декларацията е по образец одобрен със заповед на Кмета на Община Стара Загора и трябва да съдържа подписите на всички задължени лица, а при юридическите лица и печат.
4. Създава се нова ал.4: „(4). При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определянето и размера на таксата за битови отпадъци, задължените лица уведомяват писмено органите по приходите в общината в 7 дневен срок."
5. Създава се нова ал.5: „(5). Когато се установи, че декларираните по този раздел обстоятелства не отговарят на действителните, таксата се определя от органите по приходите в пълен годишен размер."


§5. Създава се нов чл.16а: „чл.16а (1). Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци, в частта за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии за обществено ползване:
1. Собственици, ползватели или лица на които имот държавна или общинска собственост е предоставен за управление – за имоти детски и социални заведения, използвани за учебни, възпитателни и социални дейности;
2. Собственици, ползватели или лица на които имот държавна или общинска собственост е предоставен за управление – за имоти училища и университети, използвани за учебен процес и научна дейност.
(2). Освобождаването по ал.1, се осъществява при условие, че имотите не се използват със стопанска цел несвързана с пряката им дейност.
(3). Обстоятелствата за освобождаването по ал.1, се посочват в декларацията по образец одобрен със заповед на Кмета на Община Стара Загора. Декларацията се подава в сроковете по чл.14 от Закона за местните данъци и такси.
(4). При промяна на обстоятелствата по ал.1, задължените лица уведомяват писмено органите по приходите в общината в 7 дневен срок.
(5). Когато се установи, че декларираните по този раздел обстоятелства не отговарят на действителните, таксата се определя от органите по приходите в пълен годишен размер."

§6. В чл.17, т.3 се изменя така: „3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците;"

§7. В чл.19 се правят следните изменения :
1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Таксата за битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължима."
2. Алинея 2 се изменя така: „(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто."

§8. Раздел Четвърти „Туристическа такса„ се отменя.

§9. В чл.38 се създава т.10.16.а. така: „т.10.16.а. Разрешение за поставяне на РИЕ:
10.16.а.1. За издаване на разрешение за поставяне на РИЕ на общински имот:
- За РИЕ с временен характер /транспаранти, надписи и др. - 25.00лв. еднократно за срока на договора.
- За РИЕ билборд, сити лайт, тотеми и др. - 150.00лв. еднократно до срока на договора за наем.
- За РИЕ над 12 кв.м – 170.00лв.
- За РИЕ над 50 кв.м - 200.00лв.
10.16.а.2. За издаване на разрешение за поставяне на РИЕ на частен имот:
- за РИЕ до 2,5 кв.м – 30.00лв.
- за РИЕ до 12 кв.м – 50.00лв.
- за РИЕ над 12 кв.м – 100.00лв.

- за РИЕ над 50 кв.м - 200.00лв.

§10. Създава се нов чл.40б: „чл.40б. За издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета и лозя на основание чл.32 от Закона за опазване на селскостопанското имущество – 15.00 лв."

§11. чл.43 и чл.45 се отменят.

§12. В чл.50а се правят следните изменения:
1. В ал.1, т.1 текста „ , декларирани по реда на чл.14 от ЗМДТ" отпада.
2. В ал.1, т.2 текста „ , декларирани по реда на чл.17 от ЗМДТ" отпада.
3. В алинея 8 текста „молбата и/или" отпада.
4. В алинея 9 текста „молбата и/или" отпада.

§13. В чл.57 се изменя така: „чл.57. Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по тази наредба се извършват по реда на чл. 4, ал. 1-5 от Закона за местните данъци и такси."

§14. В Приложение №1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Приложение №1 се изменя по следния начин: „Приложение№1 „Обезщетения при отсичане на дървета и други елементи на зелената система на Община Стара Загора"
2. Точки 1, 2, 10, 11, 12, 13 и 14 се отменят.

§15. В Приложение №2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се Раздел IV: "IV. Баня – Старозагорски минерални бани
1. За ползване на обща къпалня от възрастни – 2.00лв. с вкл. ДДС.
2. За ползване на обща къпалня от дете от 3 до 10 години – 1.20 лв. с вкл. ДДС.
3. За ползване на обща къпалня от дете до 3 години – безплатно.
4. За ползване на вана от 1 човек – 4.20лв. с вкл. ДДС за 1 час.
5. За ползване на вана от 2-ма души – 6.00лв. с вкл. ДДС за 1 час.
6. За изтриване на гръб - 1.20лв. с вкл. ДДС.
7. За изтриване на тяло - 3.00лв. с вкл. ДДС. „
2. Създава се Раздел V: „V. Зоопарк
1. За деца до 7 годишна възраст – безплатен вход.
2. За посетители от 7 до 18 години – 1.00лв.
3. За посетители над 18 години – 2.00лв."

§16. В Приложение №3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В Раздел І, точка 4 се отменя.
2. В раздел I, се добавя нова т. 6: „6. Вход на мероприятия в зали и фоайета на библиотеката:
6.1. за представяне на книги, издателства, срещи с автори – 1.00лв.;
6.2. за филми – 2.00лв.;
6.3.за филмовия фестивал – 4.00лв.;
6.4. за концерти на живо и „Лайв Зара Джаз" – 6.00лв..
3. В Раздел ІІІ правят следните изменения и допълнения:
1. В т.1.1.2. текста „индивидуални посетители" се заменя с „възрастни" и текста "цена на билета" отпада.
2. В т.1.1.3. думата „посетители" се заменя с „възрастни".

3. В т.1.1.3.1. след думата „възрастни" се добавя „ с деца до 7 години."; цифрите  „2.00" се заменят с „3.00" и след думата „лв." навсякъде се добавят думите „за възрастен";
4. Точка 1.1.3.2. се изменя така: „1.1.3.2. „За възрастни с деца над 7 години, освен таксите по т.1.1.3.1 се заплаща допълнителна такса в размер на 1.00 лв. за всяко дете".
5. точка 1.1.4. се отменя.
6. В т.1.1.5. текста „за посетели" се заменя с „ на български език".
7. Създават се нови т.1.1.6. и 1.1.7. така:
„1.1.6. Беседа на чужд език – 20.00лв.
1.1.7. Специализирана (тематична) беседа – 15.00лв."
8. т. 2 се отменя.
9. В т. 5 текста „ПК (паметник на културата)" се заменя с „културна ценност"
10. В т.6 съкращението „НПК" се заменя с „недвижима културна ценност".
11. точка 10 се отменя.
12. точка 11 се отменя.
13. точка 14 се изменя така:
„14. За прожекция на филм – 1,00лв. на зрител"
14. Създава се нова т.15.: „15. Експертно заключение за идентификация на предмет – 20.00лв."
15. Създава се нова т.16: „16. За извънредно отваряне на музей или музеен обект /извън работно време/ се заплаща допълнително – 30.00лв. на час."
4.В Раздел ІV се правят следните изменения и допълнения:
1. точка 1 се отменя:
2. Създава се т.2: „2. Цени на билети за посещение в Градска художествена галерия
2.1. Индивидуални билети
2.1.1. За деца до 7 години - безплатно
2.1.2. За учащи и пенсионери – 1.00 лв.
2.1.3. За възрастни – 2.00лв.
2.2. Групови билети
2.2.1. За група от 10 до 15 учащи – 5.00лв.
2.2.2. За група от 15 до 30 учащи – 10.00лв.
2.2.3. Семеен билет – 3.00лв.
5. Създава се т.2: „2. Любителски заснимания на експозиция /до 10 кадъра, без статив и светкавица/ - 20.00 лв."
3. Създава се т.3: „3.Устна консултация за външни произведения на изкуството /без издаване на сертификат/ - 20.00 лв. на творба."
4. Създава се т.4: „4.Изнасяне на специализирана лекция – 40.00лв. „
5. Създава се т.5: „5. Изнасяне на беседа по експозициите на галерията – 15.00лв."

§. 17. В Приложение №3 се създава нов Раздел V.: „V. Къща – музей „Гео Милев"
1. Цени на билети за посещение
.1. За деца до 7 години – безплатно
.2. Входна такса за посетители – 1.00 лв.
2. Изнасяне на беседа на български език – 10.00лв."

§. 18. В Приложение №4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В Раздел ІІ, в т.1 числото „720.00" се заменя с „1500.00".
2. В Раздел ІІІ, т.4 се отменя.
3. Раздел VІ се отменя.
4. В Раздел ХІ, т 1.2. цифрата „300.00" се заменя с „100.00" и текста „за 7 дни" се заменя с „за 1 час".
5. Създава се нов Раздел ХІІ: „ХІІ. Регионална библиотека „Захарий Княжески"
1. Ползване на зала „Захарий Княжески" І етаж (100 + 100 места) от външни лица и организации:
1.1. без озвучаване – 72.00 лв./1 час с вкл. ДДС.
1.2. с озвучаване – 120.00 лв./1 час с вкл. ДДС.
1.3. за 8 часа – 480.00 лв. с вкл. ДДС.
2. Ползване на зала ІV етаж – заседателна (30 места) от външни лица и организации:
2.1. за 1 час – 36.00 лв. с вкл. ДДС.
2.2. за 8 часа – 240.00 лв. с вкл. ДДС.
3. Ползване на фоайе етаж от външни лица и организации:
3.1. за 1 час – 48.00 лв. с вкл. ДДС.
3.2. за 8 часа – 240.00 лв. с вкл. ДДС.
4. Ползване на изложбени площи за 7 дни – 72.00 лв. с вкл. ДДС.
6. Създава се нов раздел ХІІІ: „ХІV. Зали в Градска художествена галерия
1. Използване на голяма зала за прояви /концерти, чествания и др./ - 120.00лв. за час с вкл. ДДС.
2. Използване на зала „Временни изложби" за прояви /литературни четения, творчески портрети, камерни концерти и др. – 60.00лв. за час с вкл. ДДС.
3. Използване на зала „Временни изложби" за чужди изложби – 48.00лв. на ден с вкл. ДДС.
4. Използване на зала за репетиции – 24.00лв. на час с вкл. ДДС.
7. Създава се нов Раздел ХІV: „ХІV. Зали в Опера – Стара Загора
1. Използване на голяма зала до 7 часа, без включен персонал – 2000.00лв. с вкл. ДДС.
8. Създава се нов Раздел ХV: „Раздел ХV „Училища и детски градини"
1. За почасово ползване на части от обекти в училища и детски градини с въведена система на делегирани бюджети:
1.1. За първа и втора зона, определена в чл.20, ал.3:
- Учебни зали до 60 кв.м. - 10.00лв. за 1 астрономически час.
- Учебни зали над 60 кв.м - 12.00лв. за 1 астрономически час.
- Спортни зали и физкултурни салони - 15.00лв. за 1 астрономически час.
1.2. За всички обекти, определена в чл.20, ал.3, извън т.1.1.:
- Учебни зали до 60 кв.м. - 8.00лв. за 1 астрономически час.
- Учебни зали над 60 кв.м - 10.00лв. за 1 астрономически час.
- Спортни зали и физкултурни салони - 12.00лв. за 1 астрономически час.

§.19. В Приложение №7, т.19 се отменя.

§ 20. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2011г.


МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

През 2010г. настъпиха съществени изменения в законовите и подзаконовите нормативни актове, които се отнасят до местните такси и цени на услуги. Всичко това наложи да бъдат направени промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Народното събрание на РБ на 01.12.2010г. прие Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси в сила от 01.01.2011г. Във връзка с направените промени в закона, съгласно Преходните и заключителни разпоредби се променят сроковете за заплащане на данък върху недвижимите имоти. С цел уеднаквяване на сроковете за плащанията на таксата за битови отпадъци с плащанията за данъка върху недвижимите имоти, както и за ползване на отстъпка от таксата за предплатилите за цялата година в срока за първата вноска, предлагаме промяна на сроковете за заплащане на таксата за битови отпадъци, както и на сроковете за ползване на остъпка в размер на 5 на сто.

Във връзка с въвеждането на туристически данък, отпада раздел ІV Туристически такса.

Отменя се т.19 от Приложение №7, като на нейно място се предлага в чл.38, нова точка 16а, в която размера на таксата за разрешенията са съобразени с действителните разходи, които се извършват за одобряване и контрол на РИЕ.

Предлага се завишаване на входните билети в общински зоопарк Стара Загора, обосновано от увеличения брой на животните в зоопарка и повишените изисквания за условията, при които те се отглеждат.

Предлагаме увеличение на входните такси за ползване на общинската баня намираща се в Старозагорски минерални бани, поради завишения размер на разходите
за нейното експлоатиране, най-вече в резултат на големия размер такси, които общината заплаща към Басейнова дирекция за ползваната минерална вода.

Въвеждат се минимални входни такси за Художествена галерия Стара Загора, за ползване на залите в нея, както и други видове услуги предлагани от културния
институт. Техния размер е съобразен с разходите за нормалната дейност на института.

Предлагаме нов вид на цена на услуга за ползване на голямата зала в сградата на опера Стара Загора. Размера на цената е съобразен с направените разходи за възстановяване на старозагорската опера, както и с размера на разходите, които са необходими за нормалното функциониране на сградата – осветление, отопление, озвучаване и др.

Всички промени, следва да бъдат извършени с приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

 
Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща p.alexandrova@starazagora.bg  в срок до 20 декември включително.

Горещ телефон
за сигнали