Проект на Наредба за местните такси- 12/2010

Размер на шрифта: A A A


ПРОЕКТ НА
 НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
/приета от Общински съвет с Решение № 512 от 01.12.2005 г., в сила от 01.12.2005 г.; изм. с Решение№ 548 от 29.12.2005 г.; доп. с Решение № 554 от 26.01.2006 г.; изм. с Решение № 29 от 14.03.2006г. наСт. окр.съд; доп. с Решение № 681 от 27.07.2006 г., в сила от 01.09.2006г.; изм. и доп. с Решение №844 от 22.02.2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. с Решение № 996 от 26.07.2007 г., в сила от01.08.2007 г.; изм. и доп. с Решение №31 от 13.12.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм и доп. с Решение № 56 от 21.02.2008 г., в сила от 01.03.2008 г.; изм. с Решение 296 от 20.11.2008 г.; изм. и доп.с Решение № 346 от 29.01.2009 г, в сила от 01.02.2009 г., с изключение на чл.32, който влиза в сила от01.01.2010 г.; изм. с Решение № 457 от 21.05.2009 г.; изм. с Решение № 551 от 17.09.2009 г., в сила от01.10.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 686 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп. сРешение № 743 от 28.01.2010 г., в сила от 01.02.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 852 от 27.05.2010 г., в сила от 01.06.2010 г./

§1. В чл.2, т.8 се отменя:

§2. Чл.12 се изменя така:
1. Ал. 1 се изменя така: „ (1) Таксата се заплаща от лицата по чл.11 от Закона за местните данъци и такси за имоти находящи се в границите и районите определени по реда на чл.11, ал.2 и ал.3"."
2. Aл.3 се отменя.

§3. Чл.13 се отменя.

§4. Чл.16 се изменя и допълва така:
1. Създава се ал.1: „ (1). Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци в частта й за сметосъбиране и сметоизвозване, доставка на съдове, както и за експлоатация на депа, лицата собственици или ползватели на имотите, попадащи в районите по чл.11, ал.2, неползващи услугата през съответната година.
2. Ал.2 се изменя така: „(2). Освобождаването по ал.1 се осъществява при условие, че имота не се използва презцялата година и същият не е основно жилище.
3. Ал.3 се изменя така: „(3). Освобождаването по ал.1 се осъществява на основание подадена в Община Стара Загора от задължените лица декларация в срок от 01 октомври до 30 ноември на предходната година или в двумесечен срок от датата на придобиване на имота. Декларацията е по образец одобрен със заповед на Кмета на Община Стара Загора и трябва да съдържа подписите на всички задължени лица, а при юридическите лица и печат.
4. Създава се нова ал.4: „(4). При промяна на някое обстоятелство, което има значение за определянето и размера на таксата за битови отпадъци, задължените лица уведомяват писмено органите по приходите в общината в 7 дневен срок."
5. Създава се нова ал.5: „(5). Когато се установи, че декларираните по този раздел обстоятелства не отговарят на действителните, таксата се определя от органите по приходите в пълен годишен размер."


§5. Създава се нов чл.16а: „чл.16а (1). Освобождават се от заплащане на такса за битови отпадъци, в частта за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии за обществено ползване:
1. Собственици, ползватели или лица на които имот държавна или общинска собственост е предоставен за управление – за имоти детски и социални заведения, използвани за учебни, възпитателни и социални дейности;
2. Собственици, ползватели или лица на които имот държавна или общинска собственост е предоставен за управление – за имоти училища и университети, използвани за учебен процес и научна дейност.
(2). Освобождаването по ал.1, се осъществява при условие, че имотите не се използват със стопанска цел несвързана с пряката им дейност.
(3). Обстоятелствата за освобождаването по ал.1, се посочват в декларацията по образец одобрен със заповед на Кмета на Община Стара Загора. Декларацията се подава в сроковете по чл.14 от Закона за местните данъци и такси.
(4). При промяна на обстоятелствата по ал.1, задължените лица уведомяват писмено органите по приходите в общината в 7 дневен срок.
(5). Когато се установи, че декларираните по този раздел обстоятелства не отговарят на действителните, таксата се определя от органите по приходите в пълен годишен размер."

§6. В чл.17, т.3 се изменя така: „3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците;"

§7. В чл.19 се правят следните изменения :
1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Таксата за битови отпадъци се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължима."
2. Алинея 2 се изменя така: „(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто."

§8. Раздел Четвърти „Туристическа такса„ се отменя.

§9. В чл.38 се създава т.10.16.а. така: „т.10.16.а. Разрешение за поставяне на РИЕ:
10.16.а.1. За издаване на разрешение за поставяне на РИЕ на общински имот:
- За РИЕ с временен характер /транспаранти, надписи и др. - 25.00лв. еднократно за срока на договора.
- За РИЕ билборд, сити лайт, тотеми и др. - 150.00лв. еднократно до срока на договора за наем.
- За РИЕ над 12 кв.м – 170.00лв.
- За РИЕ над 50 кв.м - 200.00лв.
10.16.а.2. За издаване на разрешение за поставяне на РИЕ на частен имот:
- за РИЕ до 2,5 кв.м – 30.00лв.
- за РИЕ до 12 кв.м – 50.00лв.
- за РИЕ над 12 кв.м – 100.00лв.

- за РИЕ над 50 кв.м - 200.00лв.

§10. Създава се нов чл.40б: „чл.40б. За издаване на разрешение за отсичане и изкореняване на дървета и лозя на основание чл.32 от Закона за опазване на селскостопанското имущество – 15.00 лв."

§11. чл.43 и чл.45 се отменят.

§12. В чл.50а се правят следните изменения:
1. В ал.1, т.1 текста „ , декларирани по реда на чл.14 от ЗМДТ" отпада.
2. В ал.1, т.2 текста „ , декларирани по реда на чл.17 от ЗМДТ" отпада.
3. В алинея 8 текста „молбата и/или" отпада.
4. В алинея 9 текста „молбата и/или" отпада.

§13. В чл.57 се изменя така: „чл.57. Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси по тази наредба се извършват по реда на чл. 4, ал. 1-5 от Закона за местните данъци и такси."

§14. В Приложение №1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Приложение №1 се изменя по следния начин: „Приложение№1 „Обезщетения при отсичане на дървета и други елементи на зелената система на Община Стара Загора"
2. Точки 1, 2, 10, 11, 12, 13 и 14 се отменят.

§15. В Приложение №2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се Раздел IV: "IV. Баня – Старозагорски минерални бани
1. За ползване на обща къпалня от възрастни – 2.00лв. с вкл. ДДС.
2. За ползване на обща къпалня от дете от 3 до 10 години – 1.20 лв. с вкл. ДДС.
3. За ползване на обща къпалня от дете до 3 години – безплатно.
4. За ползване на вана от 1 човек – 4.20лв. с вкл. ДДС за 1 час.
5. За ползване на вана от 2-ма души – 6.00лв. с вкл. ДДС за 1 час.
6. За изтриване на гръб - 1.20лв. с вкл. ДДС.
7. За изтриване на тяло - 3.00лв. с вкл. ДДС. „
2. Създава се Раздел V: „V. Зоопарк
1. За деца до 7 годишна възраст – безплатен вход.
2. За посетители от 7 до 18 години – 1.00лв.
3. За посетители над 18 години – 2.00лв."

§16. В Приложение №3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В Раздел І, точка 4 се отменя.
2. В раздел I, се добавя нова т. 6: „6. Вход на мероприятия в зали и фоайета на библиотеката:
6.1. за представяне на книги, издателства, срещи с автори – 1.00лв.;
6.2. за филми – 2.00лв.;
6.3.за филмовия фестивал – 4.00лв.;
6.4. за концерти на живо и „Лайв Зара Джаз" – 6.00лв..
3. В Раздел ІІІ правят следните изменения и допълнения:
1. В т.1.1.2. текста „индивидуални посетители" се заменя с „възрастни" и текста "цена на билета" отпада.
2. В т.1.1.3. думата „посетители" се заменя с „възрастни".

3. В т.1.1.3.1. след думата „възрастни" се добавя „ с деца до 7 години."; цифрите  „2.00" се заменят с „3.00" и след думата „лв." навсякъде се добавят думите „за възрастен";
4. Точка 1.1.3.2. се изменя така: „1.1.3.2. „За възрастни с деца над 7 години, освен таксите по т.1.1.3.1 се заплаща допълнителна такса в размер на 1.00 лв. за всяко дете".
5. точка 1.1.4. се отменя.
6. В т.1.1.5. текста „за посетели" се заменя с „ на български език".
7. Създават се нови т.1.1.6. и 1.1.7. така:
„1.1.6. Беседа на чужд език – 20.00лв.
1.1.7. Специализирана (тематична) беседа – 15.00лв."
8. т. 2 се отменя.
9. В т. 5 текста „ПК (паметник на културата)" се заменя с „културна ценност"
10. В т.6 съкращението „НПК" се заменя с „недвижима културна ценност".
11. точка 10 се отменя.
12. точка 11 се отменя.
13. точка 14 се изменя така:
„14. За прожекция на филм – 1,00лв. на зрител"
14. Създава се нова т.15.: „15. Експертно заключение за идентификация на предмет – 20.00лв."
15. Създава се нова т.16: „16. За извънредно отваряне на музей или музеен обект /извън работно време/ се заплаща допълнително – 30.00лв. на час."
4.В Раздел ІV се правят следните изменения и допълнения:
1. точка 1 се отменя:
2. Създава се т.2: „2. Цени на билети за посещение в Градска художествена галерия
2.1. Индивидуални билети
2.1.1. За деца до 7 години - безплатно
2.1.2. За учащи и пенсионери – 1.00 лв.
2.1.3. За възрастни – 2.00лв.
2.2. Групови билети
2.2.1. За група от 10 до 15 учащи – 5.00лв.
2.2.2. За група от 15 до 30 учащи – 10.00лв.
2.2.3. Семеен билет – 3.00лв.
5. Създава се т.2: „2. Любителски заснимания на експозиция /до 10 кадъра, без статив и светкавица/ - 20.00 лв."
3. Създава се т.3: „3.Устна консултация за външни произведения на изкуството /без издаване на сертификат/ - 20.00 лв. на творба."
4. Създава се т.4: „4.Изнасяне на специализирана лекция – 40.00лв. „
5. Създава се т.5: „5. Изнасяне на беседа по експозициите на галерията – 15.00лв."

§. 17. В Приложение №3 се създава нов Раздел V.: „V. Къща – музей „Гео Милев"
1. Цени на билети за посещение
.1. За деца до 7 години – безплатно
.2. Входна такса за посетители – 1.00 лв.
2. Изнасяне на беседа на български език – 10.00лв."

§. 18. В Приложение №4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В Раздел ІІ, в т.1 числото „720.00" се заменя с „1500.00".
2. В Раздел ІІІ, т.4 се отменя.
3. Раздел VІ се отменя.
4. В Раздел ХІ, т 1.2. цифрата „300.00" се заменя с „100.00" и текста „за 7 дни" се заменя с „за 1 час".
5. Създава се нов Раздел ХІІ: „ХІІ. Регионална библиотека „Захарий Княжески"
1. Ползване на зала „Захарий Княжески" І етаж (100 + 100 места) от външни лица и организации:
1.1. без озвучаване – 72.00 лв./1 час с вкл. ДДС.
1.2. с озвучаване – 120.00 лв./1 час с вкл. ДДС.
1.3. за 8 часа – 480.00 лв. с вкл. ДДС.
2. Ползване на зала ІV етаж – заседателна (30 места) от външни лица и организации:
2.1. за 1 час – 36.00 лв. с вкл. ДДС.
2.2. за 8 часа – 240.00 лв. с вкл. ДДС.
3. Ползване на фоайе етаж от външни лица и организации:
3.1. за 1 час – 48.00 лв. с вкл. ДДС.
3.2. за 8 часа – 240.00 лв. с вкл. ДДС.
4. Ползване на изложбени площи за 7 дни – 72.00 лв. с вкл. ДДС.
6. Създава се нов раздел ХІІІ: „ХІV. Зали в Градска художествена галерия
1. Използване на голяма зала за прояви /концерти, чествания и др./ - 120.00лв. за час с вкл. ДДС.
2. Използване на зала „Временни изложби" за прояви /литературни четения, творчески портрети, камерни концерти и др. – 60.00лв. за час с вкл. ДДС.
3. Използване на зала „Временни изложби" за чужди изложби – 48.00лв. на ден с вкл. ДДС.
4. Използване на зала за репетиции – 24.00лв. на час с вкл. ДДС.
7. Създава се нов Раздел ХІV: „ХІV. Зали в Опера – Стара Загора
1. Използване на голяма зала до 7 часа, без включен персонал – 2000.00лв. с вкл. ДДС.
8. Създава се нов Раздел ХV: „Раздел ХV „Училища и детски градини"
1. За почасово ползване на части от обекти в училища и детски градини с въведена система на делегирани бюджети:
1.1. За първа и втора зона, определена в чл.20, ал.3:
- Учебни зали до 60 кв.м. - 10.00лв. за 1 астрономически час.
- Учебни зали над 60 кв.м - 12.00лв. за 1 астрономически час.
- Спортни зали и физкултурни салони - 15.00лв. за 1 астрономически час.
1.2. За всички обекти, определена в чл.20, ал.3, извън т.1.1.:
- Учебни зали до 60 кв.м. - 8.00лв. за 1 астрономически час.
- Учебни зали над 60 кв.м - 10.00лв. за 1 астрономически час.
- Спортни зали и физкултурни салони - 12.00лв. за 1 астрономически час.

§.19. В Приложение №7, т.19 се отменя.

§ 20. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2011г.


МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

През 2010г. настъпиха съществени изменения в законовите и подзаконовите нормативни актове, които се отнасят до местните такси и цени на услуги. Всичко това наложи да бъдат направени промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Народното събрание на РБ на 01.12.2010г. прие Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси в сила от 01.01.2011г. Във връзка с направените промени в закона, съгласно Преходните и заключителни разпоредби се променят сроковете за заплащане на данък върху недвижимите имоти. С цел уеднаквяване на сроковете за плащанията на таксата за битови отпадъци с плащанията за данъка върху недвижимите имоти, както и за ползване на отстъпка от таксата за предплатилите за цялата година в срока за първата вноска, предлагаме промяна на сроковете за заплащане на таксата за битови отпадъци, както и на сроковете за ползване на остъпка в размер на 5 на сто.

Във връзка с въвеждането на туристически данък, отпада раздел ІV Туристически такса.

Отменя се т.19 от Приложение №7, като на нейно място се предлага в чл.38, нова точка 16а, в която размера на таксата за разрешенията са съобразени с действителните разходи, които се извършват за одобряване и контрол на РИЕ.

Предлага се завишаване на входните билети в общински зоопарк Стара Загора, обосновано от увеличения брой на животните в зоопарка и повишените изисквания за условията, при които те се отглеждат.

Предлагаме увеличение на входните такси за ползване на общинската баня намираща се в Старозагорски минерални бани, поради завишения размер на разходите
за нейното експлоатиране, най-вече в резултат на големия размер такси, които общината заплаща към Басейнова дирекция за ползваната минерална вода.

Въвеждат се минимални входни такси за Художествена галерия Стара Загора, за ползване на залите в нея, както и други видове услуги предлагани от културния
институт. Техния размер е съобразен с разходите за нормалната дейност на института.

Предлагаме нов вид на цена на услуга за ползване на голямата зала в сградата на опера Стара Загора. Размера на цената е съобразен с направените разходи за възстановяване на старозагорската опера, както и с размера на разходите, които са необходими за нормалното функциониране на сградата – осветление, отопление, озвучаване и др.

Всички промени, следва да бъдат извършени с приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

 
Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected]  в срок до 20 декември включително.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали