Проект на Наредба за местните такси и цени - 12/2011

Размер на шрифта: A A A


ПРОЕКТ на НАРЕДБА
за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора

/приета от Общински съвет с Решение № 512 от 01.12.2005 г., в сила от 01.12.2005 г.; изм. с Решение № 548 от 29.12.2005 г.; доп. с Решение № 554 от 26.01.2006 г.; изм. с Решение № 29 от 14.03.2006г. на Ст. окр.съд; доп. с Решение № 681 от 27.07.2006 г., в сила от 01.09.2006г.; изм. и доп. с Решение № 844 от 22.02.2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. с Решение № 996 от 26.07.2007 г., в сила от 01.08.2007 г.; изм. и доп. с Решение №31 от 13.12.2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм и доп. с Решение № 56 от 21.02.2008 г., в сила от 01.03.2008 г.; изм. с Решение 296 от 20.11.2008 г.; изм. и доп. с Решение № 346 от 29.01.2009 г, в сила от 01.02.2009 г., с изключение на чл.32, който влиза в сила от 01.01.2010 г.; изм. с Решение № 457 от 21.05.2009 г.; изм. с Решение № 551 от 17.09.2009 г., в сила от 01.10.2009 г.; изм. и доп. с Решение № 686 от 22.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 743 от 28.01.2010 г., в сила от 01.02.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 852 от 27.05.2010 г., в сила от 01.06.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 962 от 28.10.2010 г., в сила от 01.11.2010 г.; изм. с Решение № 1014 от 21.12.2010 г.; изм. и доп. с Решение № 1047 от 27.01.2011 г., в сила от 01.02.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 1106 от 31.03.2011 г., в сила от 01.04.2011 г.; доп. с Решение № 1252 от 28.07.2011 г., в сила от 01.08.2011 г.; изм. с Решение № 1312 от 20.09.2011 г., в сила от 01.10.2011 г./

§1. В чл.22 се правят следните изменения:

В ал.2 думите „За ползване на места за паркиране по чл.35, ал.1" се изменя със „За ползване на места за паркиране по чл.38, ал.1".

Чл.22. За ползване на терени общинска собственост се събират такси, както следва:
Ал.2 - За ползване на места за паркиране по чл.38, ал.1 от Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора се заплаща такса по 0.50 лв. за едно паркомясто на час.

§ 2. Наредбата влиза в сила от

МОТИВИ към ПРОЕКТА
В Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, чл. 22, ал.2 е определена такса за ползване на места за паркиране по чл.35, ал.1 от Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора в размер на 0.50 лв. за едно паркомясто на час. С Решение № 1296 от 28.07.2011 г. Общински съвет Стара Загора прие Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, където чл.35, ал.1 се е трансформирал в чл.38, ал.1.

Промяната следва да бъде извършена с приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали