Проект на Наредба за местните такси и цени на услуги - 05/2014

Размер на шрифта: A A A

 
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

/приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013г., изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014г./

§1. Член 16 се отменя.

§2. В Член 34 се правят следните изменения:
чл.1. В т. 12.1.4 след текста "...по чл. 44 ЗУТ, " се добавя текста "както и за оранжерии" и след текста "......50.00 лева" се добавя текста "и не повече от 500лв."
чл.2. В т. 14.1.1.4 след текста "...по чл. 44 ЗУТ, " се добавя текста "както и за оранжерии с площ над 200кв.м." и след текста "......50.00 лева" се добавя текста "и не повече от 5000лв."

§3. Чл.52г. се отменя и се създава нов чл.52г в следния вид:

"Чл. 52г. (1). За издаване на Разрешения за достъп и движение по бул. „Цар Симеон Велики" в отсечката от ул. „Х.Д.Асенов" до бул."Свети Патриарх Евтимий:
1. За МПС, предназначени за обслужване на обекти, с максимално допустима маса до 3.5 тона;
а) до 10 календарни дни – 30 лв.
б) за един месец – 60 лв.
в) за една година – 200 лв.
2. За МПС, предназначени за обслужване на обекти с максимално допустима маса над 3.5 тона;
а) до 10 календарни дни – 60 лв.
б) за един месец – 150.00 лв.

(2.) За издаване на Разрешения за достъп и движение на територията на гр. Стара Загора на МПС с максимално допустима маса над 3.5 тона
1. До 10 календарни дни – 40 лв.
2. За един месец – 100.00 лв.
3. За една година - 400 лв.

(3). За издаване на разрешения за достъп и движение в границите на паркове на МПС с максимално допустима маса до 3.5 тона.
1. До 10 календарни дни – 20 лв.
2. За един месец – 40 лв.
3. За една година – 100 лв.

(4). За издаване на разрешения за достъп и движение в границите на паркове на МПС с максимално допустима маса над 3.5 тона.
1. До 10 календарни дни – 40 лв.
2. За един месец – 100.00 лв.

§4. В Приложение №4 към чл.53, раздел „XI.Регионална библиотека „Захарий Княжески", Член 1, т.1.1. текста "(100 + 100 места)" се изменя на "(100 места)".

 

МОТИВИ

В таксите за технически услуги се добавят оранжериите като обект за който ще се събират съответните такси за технически услуги. Промяната има за цел по голяма яснота при определяне и събиране на таксите. Поставя се и ограничение в максималния размер на таксата с оглед на това, че разходите по разглеждане и одобряване на проектите за този вид обекти не са пропорционални на разгънатата застроена площ, която за тези обекти обикновено е много голяма.

Отменя се чл.16 от наредбата, тъй като със законови изменения в ЗМДТ в сила от 01.01.2014г. е въведена разпоредба - чл.71, т.1 ЗМДТ, съгласно не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота. Т.е. освобождаването от тези компоненти от таксата за битови отпадъци вече ще се осъществява по силата на закона и отпада необходимостта от такъв текст в наредбата.

Предложените промени в таксите за разрешителни за достъп и движение се налага поради въвеждането на ограничения в движението в „Пешеходна зона" за постигне максимално разтоварване на трафика в същата, както и свободно движение на гражданите в пешеходна зона. Във връзка със спазването на часовите интервали за обслужване на обектите находящи се в „пешеходна зона" се повишават разходите за осъществяването на по-качествен контрол с цел опазване живота и здравето на гражданите.

Текста за залата в Регионалната библиотека "Захари Княжески" е поясняващ относно броя на местата в залата.

Предлаганите промени в наредбата са с предимно уточняващ характер и прилагането на същите не изисква допълнителен финансов ресурс.

 

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща  [email protected]  в срок до 28 май 2014 година включително.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали