Проект на Наредба за наемните цени на недвижими имоти – общинска собственост - 11/2012

Размер на шрифта: A A A


ПРОЕКТ на Наредба за изменение на Наредбата за наемните цени на недвижими имоти – общинска собственост в Община Стара Загора
/приета от Общински съвет с Решение № 684 от 22.12.2009 г.; доп. с Решение № 1104 от 31.03.2011 г.,в сила от 01.04.2011 г./

§ 1. Текста на чл. 18 и чл. 19 се изменя както следва:

Чл. 18. Началната наемна цена на земи от ОбПФ предоставени чрез публичен търг или публичнооповестен конкурс за отглеждане на едногодишни полски култури:

Категория земя  лв/дка 
1 І-ІІІ 23.00
2 ІV-VІ 20.00
3 VІІ-ІХ 17.00
4 Х 14.00

Чл. 19. Началната наемна цена на земи при поливни условия, предоставени чрез публичен търг или публично оповестен конкурс за отглеждане на едногодишни полски култури се образува като се увеличат стойностите от чл.18 с коефициент 1.1.

Категория земя  лв/дка 
1 І-ІІІ 25.30
2 ІV-VІ 22.00
3 VІІ-ІХ 18.70
4 Х 15.40

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Промяната на началните наемни цени за земеделските земи от общинския поземлен фонд се налага с цел синхронизиране на началните наемни цени за земеделските земи от ОПФ с тези за ДПФ. За база на променяните начални наемни цени на земеделски земи са взети първоначалните наемни цени за земите от държавния поземлен фонд, определени от Министъра на земеделието и храните.

За прилагането на Наредбата не е необходимо да бъдат предвидени финансови средства в Общинския бюджет.


Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected]  до 05 декември 2012 година включително.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали