Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В - 03/2016

Размер на шрифта: A A A

 

Проект на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Стара Загора и издаване на сертификати клас В

Проект на Наредба 202.32 KB 07/03/2016, 14:51 

Мотиви към проекта:

С направените промени в Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) се цели да се насърчат производства и услуги с висока добавена стойност, да се повиши регионалната икономическа активност и генериране на заетост чрез откриване на нови високопроизводителни работни места. Мерките са в съответствие с основните цели на стратегията "Европа 2020" за интелигентен растеж и целят трайно преодоляване на спада в спада в инвестиционната активност в страната.

Промените се реализират чрез оптимизиране и децентрализация на процедурата по сертифициране на инвестиционните проекти, като се увеличават правомощията на общините за провеждане на политиката за насърчаване на инвестициите. С промените в ЗНИ се въвежда възможност кметът на общината, в която ще се осъществява инвестиционният проект, да издава общински сертификат за инвестиция клас В, чийто праг за сертифициране е по-нисък от минималния за клас Б. Съгласно чл.11, ал. 2 от Закона за насърчаване на инвестициите Кметът на общината:

1. Осигурява провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите на територията на общината при разработването и изпълнението на общинския план за развитие и на програмата за неговото изпълнение;

2. Съдейства за прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите по ЗНИ;

3. Издава сертификат за инвестиционни проекти с общинско значение и прилага насърчителните мерки от неговата компетентност.

Предвидените насърчителни мерки за проекти със сертификат за клас В са:

1. индивидуално административно обслужване, включително в съкратени срокове, по отношение предоставяните от общината услуги;

2. предоставяне на право на собственост или ограничени вещни права без търг върху имоти частна общинска собственост.

Мярката за прехвърляне на вещни права без търг или конкурс се прилага за проекти от клас В, когато не е заявена от друг инвеститор при издаване на сертификат за инвестиция от клас А, клас Б или за приоритетен проект за същия имот – частна общинска собственост.

За насърчаване на инвестициите с общинско значение, съгласно чл.22з, ал.1 ЗНИ Общинският съвет следва да приеме наредба, в която се определят условията и редът за издаване на сертификат клас В и прилагането на мерките съгласно изискванията на Глава Трета от ЗНИ и на Правилника за прилагането му (ППЗНИ).

Финансови средства: За прилагане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стара Загора и условията и редът за издаване на сертификат клас В не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства. Наредбата е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. Фактическото основание за приемане на наредбата е необходимостта от приемане на местен нормативен документ, който да регламентира реда и условията, при които се насърчават инвестициите с общинско значение, издаването на сертификат клас В и прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите в Община Стара Загора.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща:  [email protected] 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали