Проект на Наредба за Обществен ред - 06/2013

Размер на шрифта: A A A


ПРОЕКТ НА НАРЕДБА

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.; доп. с Решение № 633 от 18.12.2001г.; изм. с Решения № 666.1, 666.1.2. и 666.2 от 21.02.2002г.; изм. И доп. с Решение № 100 от 31.03.2004г.; изм. и доп. с Решение № 488 от 27.10.2005 г.,в сила в 14 дневен срок след публикуването им в местния печат; изм. с Решение № 678 от 27.07.2006 г., в сила от 15.08.2006г.;изм. с Решение № 788 от 30.11.2006 г., в сила от 01.01.2007г., изм. с Решение № 1040 от 13.09.2007 г, в сила от 13.09.2007 г.; изм. и доп. с Решение № 260 от 30.10.2008 г., в сила от 30.10.2008 г.; изм. с Решение № 725 от 28.01.2010 г., в сила от 01.04.2010 г./ изм. и доп. с Решение № 525 от 20.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г./

§ 1. Досегашния текст на чл.7, ал.8 става чл.7, ал.9

§ 2. Досегашния текст на чл.7, ал.9 става чл.7, ал.10

§ 3. Досегашния текст на чл.7, ал.10 става чл.7, ал.11

§ 4. Към текста на чл. 7 се добавя нова ал.8 със следния текст:

(8). Забранява се търговски обекти, които с дейността си предизвикват шум и се намират на отстояние до 30 метра от жилищни сгради, да извършват дейност след 22.00 часа. В случай на две или повече нарушения в рамките на една календарна година, констатирани с акт на контролен орган, се прилага разпоредбата на чл.30 от Наредбата.

§ 5. Досегашния текст на чл.32 става чл.32, ал.2

§ 6. Към текста на чл. 32 се добавя нова ал.1 със следния текст:

(1). За нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации, отговарят и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали