Проект на Наредба за обществения ред - 03/2016

Размер на шрифта: A A A

 

 

 

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.; доп. с Решение № 633 от 18.12.2001г.; изм. с Решения № 666.1, 666.1.2. и 666.2 от 21.02.2002г.; изм. И доп. с Решение № 100 от 31.03.2004г.; изм. и доп. с Решение № 488 от 27.10.2005 г.,в сила в 14 дневен срок след публикуването им в местния печат; изм. с Решение № 678 от 27.07.2006 г., в сила от 15.08.2006г.;изм. с Решение № 788 от 30.11.2006 г., в сила от 01.01.2007г., изм. с Решение № 1040 от 13.09.2007 г, в сила от 13.09.2007 г.; изм. и доп. с Решение № 260 от 30.10.2008 г., в сила от 30.10.2008 г.; изм. с Решение № 725 от 28.01.2010 г., в сила от 01.04.2010 г., изм. и доп. Решение № 525 от 20.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г.; изм. с Решение № 1002 от 28.11.2013 г.; изм. и доп. с Решение № 1775 от 30.04.2015 г./

§ 1. Глава V от Наредбата, се променя на Глава VI.

§ 2. Създава се нова Глава V, с наименование „Опазване на обществения ред при дейността на религиозни общности“.

§ 3. В новата Глава V се създават нови членове: чл. 25а, чл.25б, чл.25в, чл. 25г, ал.1,ал.2 и ал.3, чл.25д, чл.25е, чл.25ж ал.1 и ал.2, чл.25з , ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4, чл.25и и чл.25к, със следното съдържание:

Чл.25а. Религиозни дейности могат да развиват само регистрирани по надлежния ред религиозни общности.

Чл.25б. Всички религиозни общности следва да имат регистрация по Закона за вероизповеданията, за да получат регистрация на местните си поделения в Община Стара Загора.

Чл. 25в. Вероизповеданията могат да имат местни поделения, съгласно уставите си. Местните поделения на религиозните общности се вписват от кмета на Община Стара Загора според населеното място, където е седалището им, при условията на уведомителен режим, в 7-дневен срок, на основание на заявление от централното ръководство на вероизповеданието или упълномощено от него лице съгласно устава.

Заявлението включва:

1. съдебното решение на Софийския градски съд за регистрация на вероизповеданието и неговото централно ръководство, съответно пълномощно на лицето, упълномощено от централното ръководство;

2. удостоверение от централното ръководство за лицата, които го представляват в съответната община, седалището и адреса на местното поделение.

Чл. 25г. (1) В Община Стара Загора се води регистър, в който се вписват:

1. вероизповеданието, към което принадлежи местното поделение;

2. седалището и адреса на местното поделение;

3. трите имена на членовете на ръководния орган на местното поделение.

(2) Не могат да получат вписване в регистъра на Община Стара Загора или съществуващото такова се заличава, ако вероизповеданието е български филиал на забранена от Европейския съюз религиозна общност.

(3) Кметът уведомява Дирекция "Вероизповедания" на Министерския съвет за извършеното вписване в 3-дневен срок от вписването в регистъра.

Чл.25д. Забранява се каквато и да е било дейност на вероизповеданията в детските и учебните заведения, съгласно чл.5 на Закона за народната просвета.

Чл.25е. Местата за извършване на религиозните обреди и събирания се определят със заповед на Кмета на община Стара Загора.

Чл. 25ж. (1) Публичните прояви и церемонии на открито на вероизповеданията включително и публично изразяване на верски убеждения от представители на надлежно регистрирани вероизповедания се осъществява при спазване изискванията и по реда на Закона за събранията, митингите и манифестациите и чл. 12 от Закона за вероизповеданията.

(2) Публичното изразяване на верски убеждения от представители на надлежно регистрирани вероизповедания в предвидените за богослужение или религиозни събрания места е свободно, доколкото не нарушава други разпоредби, свързани с опазването на обществения ред.

Чл. 25з. (1) Забраняват се публичните религиозни прояви, които накърняват общественото спокойствие, морал и традиции.

(2) Забранява се публичното изразяване на верски убеждения от представители на вероизповедания, които не са регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията.

(3) Забранява се извършването на религиозна пропаганда по домовете на гражданите, без изразено от страна на последните изрично предварително съгласие за това.

(4) Забранява се извършването на религиозна агитация по улиците на града посредством раздаването на безплатни печатни материали – брошури, диплянки, книги и други.

Чл.25и. В своята дейност изповеданията не могат да използват психотропни вещества или хипнотични и други методи, водещи до промяна в съзнанието на човека .

Чл.25к. Забранява се рекламирането на "чудодейни", "лечебни", "целителни" ефекти от дейността на изповеданията, освен ако последните не са с доказан клиничен ефект, удостоверен от здравните органи.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на приемането и.

§ 5. Наредбата е приета с Решение № ............................ на Общински съвет Стара Загора.

§ 6. Отменя се Наредба за спазването на обществения ред при дейността на религиозни общности на територията на община Стара Загора – приета с Решение № 238 от 26.10.2000г. на Общински съвет – Стара Загора.“

 

МОТИВИ

Във връзка със зачестили сигнали и питания от граждани по повод все по-честото притеснение от представители на различни религиозни общности при разпространение на съответната литература с различна насоченост, предлагаме на Вашето внимание промяна в наредбата, регламентираща тази дейност.

Все по-често, получаваме сигнали, затова че деца и младежи от Стара Загора биват притеснявани по улиците на града от различни емисари, които под различни форми (печатна литература, аудио и видео информационни носители) им предлагат безплатна информация със съмнителен характер, която в определена възраст би могла да бъде опасна и подбуждаща опасни действия.

Поради посочените по-горе причини и обстоятелства, предлагаме на Вашето внимание да се отмени досега действащата Наредба за спазването на обществения ред при дейността на религиозни общности на територията на община Стара Загора – приета с Решение № 238 от 26.10.2000г. и да се създаде нови глава в Наредба за обществения ред в община Стара Загора, с цел ясно регламентиране на местата, на които е допустимо разпространението на религиозен тип материали, от хора и организации, регистрирани по Закона за вероизповеденията, така че получаването на горепосмената информация да бъде доброволен и осъзнат акт.

Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите Ни.

Очакваме с приемането на новата уредба, да се преустанови извършването на нарушения от този вид.

Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected] 
 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали