Проект на Наредба за обществения ред - 10/2012

Размер на шрифта: A A A


ПРОЕКТ на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществен ред в Община Стара Загора  /приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.; доп. с Решение № 633 от 18.12.2001г.; изм. с Решения № 666.1, 666.1.2. и 666.2 от 21.02.2002г.; изм. И доп. с Решение № 100 от 31.03.2004г.; изм. и доп. с Решение № 488 от 27.10.2005 г.,в сила в 14 дневен срок след публикуването им в местния печат; изм. с Решение № 678 от 27.07.2006 г., в сила от 15.08.2006г.;изм. с Решение № 788 от 30.11.2006 г., в сила от 01.01.2007г., изм. с Решение № 1040 от 13.09.2007 г, в сила от 13.09.2007 г.; изм. и доп. с Решение № 260 от 30.10.2008 г., в сила от 30.10.2008 г.; изм. с Решение № 725 от 28.01.2010 г., в сила от 01.04.2010 г./

§ 1. Текстът на чл.2, ал.2 се изменя и добива следната редакция: (2). Собственици, ползватели и обитатели на жилищните сгради;

§ 2. Текстът на чл.2, ал.3 се изменя и добива следната редакция: (3). Управители и контрольори на етажната собственост;

§ 3. Досегашния текст на чл.3 става чл.3, ал.1

§ 4. Към текста на чл. 3 се добавя нова ал.2 със следния текст: (2). Физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица са задължени да оказват съдействие на служителите от общинска администрация при изпълнение на служебните им задължения относно прилагане разпоредбите на настоящата Наредба.

§ 5. Към текста на чл. 3 се добавя нова ал.3 със следния текст: (3). Длъжностните лица определени със заповед на Кмета, упражняващи контрол по спазване изискванията на настоящата Наредба, са длъжни да се легитимират със служебна карта.

§ 6. Текстът на чл.5 се изменя, като след числовото изписване на „ от 23:00 до 08:00 часа" се добавя „без изрично дадено съгласие от засегнатите собственици, ползватели или обитатели" и добива следната редакция:
- в почивни и празнични дни - от 13:00 до 16:30 часа и от 23:00 до 8:00 часа без изрично дадено съгласие от засегнатите собственици, ползватели или обитатели

§ 7. Текстът на чл.6, ал.1 се изменя, като след думите „шумния говор" се добавя „както и използването на музикални инструменти, озвучителни системи и други електронни устройства на открито в частни имоти, както и в такива публична и частна общинска собственост, смущаващи обществения ред и спокойствието на обитателите на околните жилищни сгради за времето на цялото денонощие" и добива следната редакция:
Чл.6.(1). Забранява се викането, пеенето и шумния говор, както и използването на музикални инструменти, озвучителни системи и други електронни устройства на открито в частни имоти, както и в такива публична и частна общинска собственост, смущаващи обществения ред и спокойствието на обитателите на околните жилищни сгради за времето на цялото денонощие.

§ 8. Към текста на чл.6 се създава нова ал.2 със следния текст: (2). Ако след констатиране на нарушение при използване на озвучителна уредба или музикален инструмент, нарушителят не изпълни разпореждането на контролния орган да преустанови използването й / му, същата / ят се изземва със съставянето на констативен протокол

§ 9. Към текста на чл.6 се създава нова ал.4 със следния текст: (4). Свиренето на музикални инструменти и пеенето в жилищни сгради, репетиране, преподаване и музициране се разрешава в работни дни от седмицата от 08:00 до 14:00 часа и от 16:00 до 22:00 часа, а в почивните дни /събота и неделя/ от 09:00 до 13:00 ч. и от 16:30 до 21: 00 часа, след изрично дадено съгласие от засегнатите собственици, ползватели или обитатели

§ 10. Текстът на чл.7, ал.4, т.6 се изменя и добива следната редакция: т.6. Удостоверение от ОД на МВР , както и от звено „ Охрана на обществения ред" – Община Стара Загора за липса на констатирани нарушения на обществения ред в съответния търговски обект, за 12 месеца назад от датата на подаване на заявлението;

§ 11. Към текста на чл.7, ал.4 се създава нова т. 9 със следния текст: т.9. съгласие от Общото събрание на етажната собственост в случай, че обекта – заведение за хранене и развлечение, за който се иска издаване на разрешение за удължено работно време се намира в сграда, в режим на етажна собственост.

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата влиза в сила от датата на приемането и.

§ 3. Наредбата е приета с Решение № ............................ на Общински съвет Стара Загора.


МОТИВИ към ПРОЕКТА

Във връзка с определените задължения на общинска администрация, както и правомощия по констатиране и санкциониране на нарушенията, предлагаме уредба, която ще даде сигурност на жителите, че предоставените от тях данни, необходими да се състави акт за установяване на административно нарушение, са предоставени именно на длъжностни лица.

Зачестиха и сигналите за нарушаване на тишината и нощната тишина в Община Стара Загора, повечето от които са с податели, живущи в близост до квартал „ Лозенец" или такива в режим на етажна собственост със собственици, ползватели или обитатели на търговски обекти. В тази връзка предложената от Нас уредба, цели ограничаване на тези нарушения и да не се създава дискомфорт на гражданите, в следствие на шум, през различните части на денонощието.

Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите Ни.

Очакваме с приемането на новата уредба, да се преустанови извършването на нарушения от този вид.

Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.


Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected]  до 05 ноември 2012 година.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали