Проект на Наредба за обществения ред - 10/2013

Размер на шрифта: A A A

ПРOEKT на НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕН РЕД В ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

/приета от Общински съвет с Решение№ 462.2 от 05.07.2001г.;изм. с Решение № 527 от 01.11.2001г.; доп. с Решение № 633 от 18.12.2001г.; изм. с Решения № 666.1, 666.1.2. и 666.2 от 21.02.2002г.; изм. И доп. с Решение № 100 от 31.03.2004г.; изм. и доп. с Решение № 488 от 27.10.2005 г.,в сила в 14 дневен срок след публикуването им в местния печат; изм. с Решение № 678 от 27.07.2006 г., в сила от 15.08.2006г.;изм. с Решение № 788 от 30.11.2006 г., в сила от 01.01.2007г., изм. с Решение № 1040 от 13.09.2007 г, в сила от 13.09.2007 г.; изм. и доп. с Решение № 260 от 30.10.2008 г., в сила от 30.10.2008 г.; изм. с Решение № 725 от 28.01.2010 г., в сила от 01.04.2010 г./ изм. и доп. с Решение № 525 от 20.12.2012 г., в сила от 01.01.2013 г./

§ 1. Текстът на чл.6, ал.1 се изменя, като след думата "открито" се добавя "или в частни имоти, както и на такива от моторни превозни средства" и след фразата "смущаващи обществения ред" съюза "и" се заменя със съюза "или" и добива следната редакция:

Чл.6.(1). Забранява се викането, пеенето и шумния говор, както и използването на музикални инструменти, озвучителни системи и други електронни устройства на открито или в частни имоти, както и на такива от моторни превозни средства, смущаващи обществения ред или спокойствието на обитателите на околните жилищни сгради за времето на цялото денонощие.

§ 2. Досегашния текст на чл.7, ал.8 става чл.7, ал.9

§ 3. Досегашния текст на чл.7, ал.9 става чл.7, ал.10

§ 4. Досегашния текст на чл.7, ал.10 става чл.7, ал.11

§ 5. Към текста на чл. 7 се добавя нова ал.8 със следния текст:
(8). По изключение се допуска обслужване на маси в заведения за хранене и развлечения, разположени на открити площи до 24:00 часа за периода от 01.04 до 31.10, за заведения получили разрешение за удължено работно време.

§6. Създава се нов чл.21 със следния текст:
Забранява се нощуването на открито по улици, тротоари, площади, паркове и градини, междублокови пространства, дворове на училища, детски ясли и градини и на други открити места за трайно задоволяване на обществени потребности в населените места на Община Стара Загора.

§7. Създава се нов чл.21а със следния текст:
Забранява се на територията на Община Стара Загора, набирането на дарителски средства от лица без регистрация в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерство на правосъдието.

 

МОТИВИ:

Във връзка със зачестилите сигнали от живущи в кв. "Три чучура – север" за нарушаване на обществения ред в това число и на нощната тишина от живущи в кв. "Лозенец", чрез използване на озвучителни уреди в частни имоти по всяко време на денонощието, с което се нарушава общественото спокойствие на гражданите, предлагам изменение и допълнение на Наредба за обществения ред в Община Стара Загора.
Мотивиран от правото на гражданите на почивка и тишина, се изработи проект на изменение и допълнение на Наредба за обществения ред в Община Стара Загора, което да позволи предприемането на адекватен мерки за решаване на проблема със силната музика в кв. "Лозенец".

Във връзка с депозирано предложение рег. №10-05-69 / 14.08.2013г. от Сдружение на хотелиерите и ресторантьорите – Стара Загора, излагащи съображения за удължаване на работното време с един астрономически час през летния сезон, предлагам допълнение на съществуващата нормативна уредба.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали