Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства - 12/2011

Размер на шрифта: A A A


ПРОЕКТ на Наредба
за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора

/приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г./

На основание чл.21 ал.2 и във връзка с чл.21 ал.1,т.7 от ЗМСМА Общински съвет приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора, както следва:

& Въвежда се нов чл.47 (5) 1. На улици и площади общинска собственост, с въведен режим за кратковременно паркиране в „Зелена зона", Кметът на общината със Заповед може да въвежда режим на установяване на лични автомобили по постоянен и настоящ адрес на собствениците им.

2. Паркирането на автомобилите на живущите в „Зелена зона" се извършва с едногодишна карта по образец, поставена на видно място в автомобила.

3. Едногодишна карта се издава на собственици на МПС живущи по постоянен и настоящ адрес на улици с въведен режим за кратковременно платено паркиране, които имат право да паркират на тях в близост до адреса им. Живущите на пешеходни зони и улици, на които е забранено влизането и паркирането, имат право да паркират на най – близките две пресечни улици в близост до адреса им, на които е въведен режим за кратковременно платено паркиране.

4. Правото по т. 1 се прилага за един автомобил на жилище.

5. Определя цена на таксата за едногодишна карта на всеки отделен автомобил в размер на 60 лв. / 84 лв./.

6. Едногодишна карта не се издава на лица, притежаващи място за паркиране или гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, в който са намира жилището им.

7. Притежаването на едногодишна карта не отменя съответната санкция при паркиране на МПС в нарушение на ЗДвП и ППЗДвП и настоящата наредба.

МОТИВИ към ПРОЕКТА
С въвеждането на „Зелена зона" в гр. Стара Загора се очерта един сериозен проблем, а именно паркиране на личните автомобили на живущите в същата. Прибирайки се в домовете си, живущите в тази зона трябва да спират автомобилите си или на доста отдалечени места със свободен режим на паркиране, или на общо основание заплащайки престоя си почасово. В общинска администрация са постъпвали много предложения за определяне на годишна такса и издаване на разрешения за свободно паркиране на живущите в района около домовете им.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали