Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 02/2016

Размер на шрифта: A A A

Проект на наредба

 

Наредба за допълнение и изменение на наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от 01.03.2012 г.;изм. – Решение №415 от 27.09.2012 г.; изм. – Решение № 509 от 29.11.2012 г.; изм. и доп.- Решение №822 от 25.07.2013 г.;изм. Решение №1124 от 13.02.2014 г.; изм. – Решение №1273 от 16.04.2014 г. изм.и доп. – Решение №1351 от 19.06.2014 г. изм. и доп. с Решение 1499 от 30.101 2014 г.; изм.и доп. с Решение №1776 от 30.04.2015 г. /

 

§ 1. Текста на чл.47, ал.3 придобива следната редакция:

Карта за паркиране на хора с трайни увреждания се издава на лице с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, обслужвано от автомобил, който може да е: собственост на лицето с увреждане или съпружеска имуществена собственост, собственост на родител, настойник или попечител на правоимащото лице.

Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК следва да е 50% или над 50% /петдесет процента/.

 

§ 2. Текста на чл.20 придобива следната редакция:

Забранява се леките и товарните таксиметрови автомобили да паркират и престояват извън обозначените за целта места, определени със заповед на кмета, която фиксира броя и местата на съответната таксиметрова стоянка по предложение на Комисията по безопасност на движението.

 

§ 3. Текста на т.VIII. „ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ТАКСИМЕТРОВ ТРАНСПОРТ“ в приложение №1 „Схема за движение на масовия градски транспорт в Община Стара Загора“ придобива следната редакция:

Таксиметров превоз на пътници е обществен превоз срещу заплащане, извършен с лек автомобил до 7 места, включително мястото на водача, по заявен от пътника маршрут. Условията и редът за извършване на таксиметров превоз на пътници с леки автомобили са регламентирани в Закона за автомобилните превози и Наредба №34 от 06.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници.

Разрешението за таксиметров превоз на пътници се издава от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице, за всеки отделен автомобил.

Разрешението се издава на превозвач, който е регистриран по реда на Закона за автомобилните превози и няма задължения за данъци или осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по законов ред. Изискването за липса на задължения се отнася и за водача, извършващ таксиметрови превози от името на регистриран превозвач за своя сметка.

Общинският съвет определя броя таксиметрови автомобили, работещи на територията на общината, както и реда, и условията за разпределение на общия брой на автомобилите между превозвачите.

Кметът на общината отнема издаденото разрешение:

1. в случай, че отпаднат основанията за издаването му;

2. когато се установи, че е издадено въз основа на неистински или документ с невярно съдържание;

3. При отнемане на лиценза, издаден от министъра на транспорта или при заличаване на регистрацията.

 

§ 4. Навсякъде в текстовете на наредбата думите "отдел „ Транспорт, контрол, категоризация и защита на потребителите“ се заменят с "отдел „Транспорт“.

 

§ 5. Текста на чл.37 придобива следната редакция:

Забранява се паркирането и домуването на пътни превозни средства от категория N2, N3 и М3, ремаркета и полуремаркета над 750 кг, каравани, селскостопанска техника и строителни машини, / с изключение на местата, където се извършва строително-монтажни работи /, по улици, площади и в близост до жилищни сгради на територията на град Стара Загора. Посочените по-горе моторни превозни средства паркират и домуват на определените за целта паркинги.

 

§ 6. В текста на чл.52, ал.2, т.1 думите „ОД на МВР“ се заменят със „Звено градска мобилност“ при Община Стара Загора.

 

§ 7. Текста на чл.52, ал.2, т.2 придобива следната редакция:

„Паркирано в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и когато създава опасност или прави невъзможно преминаването на другите участници в движението. Принудителното преместване на неправилно паркираните автомобили се извършва от обозначени с неподвижен пътен знак места, определени със заповед на Кмета на Общината, както и в нарушение на разпоредбите на ЗДвП. В този случай длъжностните лица уведомяват звено „Градска мобилност“ при Община Стара Загора за това, че автомобилът е преместен, както и за новото местоположение на превозното средство. Разходите направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на собственика на превозното средство, което се задържа до заплащане на тези разходи, като в този случай на нарушителя се съставя акт, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяване на звено „Градска мобилност“ при Община Стара Загора.

 

§ 8. В текста на чл.55, т.5 думите „ОД на МВР“ се заменят със „звено „“Градска мобилност“ при Община Стара Загора.“

 

§ 9. Текста на чл.55, т.6 придобива следната редакция:

„Процеса на репатриране се преустановява ако водача на неправилно паркираното МПС дойде на място, преди потегляне на специализирания автомобил. В този случай водача заплаща определената такса в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. При отказ на водачът да заплати определената такса, процесът на репатриране продължава.“

 

§ 10 . В глава Девет, в чл.61, се създава нова ал.3 със следния текст:

„Служителите, осъществяващи контрол по чл.66, имат разрешен достъп до всички места, подлежащи на контрол.“

§ 11. В глава Девет, в чл.63, ал.1 се създава нова т.8 със следния текст:

“По глава Девет, за нарушения по чл.66 и всички случаи на чл.98 от ЗДвП се налага глоба от 30 лева.”

 
Мотиви към проекта

 

Налице е необходимост от допълнение и изменение на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора , поради отправени многократни запитвания към Община Стара Загора за възможностите за въвеждане на нови критерии, определящи правото на безплатно паркиране на хора с увреждания. С въвеждането на новите критерии, по-голяма група хора с трайни увреждания ще могат да се възползват от безплатно паркиране на обозначените за тази цел места.

Ведно с това, целта на изменението на Наредбата е в град Стара Загора да се организира и безопасното движението на автомобили, което да бъде съобразено с устойчивото развитие на гр. Стара Загора, като град с безопасни пътища. Измененията са насочени към по-добра организация за контрол на движението и паркирането, чрез ясно разписани правила на поведение, както за администрацията така и за гражданите.

Новата уредба, не се нуждае от финансови и други средства, за постигане на целите Ни.

Очакваме с приемането на новата уредба, да се преустанови извършването на нарушения от този вид.

Всички предложения, съответстват с правото на Европейския съюз и няма норми от предложените, които да противоречат.

 

Предложения по проекта могат да се изпращат на следната електронна поща: [email protected] 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали