Проект на Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи - 04/2014

Размер на шрифта: A A A

Относно: Налагане на забрана за движение на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на град Стара Загора

МОТИВИ

На територията на град Стара Загора действа Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, която в чл.29, чл.30, чл.31 и чл. 32 определя реда и условията за движение на пътни превозни средства с животинска тяга.

Разпоредбата на чл.29, ал.1 от Наредбата гласи:
Чл.29. Пътните превозни средства с животинска тяга се допускат за движение по пътищата, отворени за обществено ползване на територията на Община Стара Загора, след като бъдат регистрирани и ако в техническо отношение отговарят на изискванията на чл. 31 от този раздел.
(2). Определя се маршрут за движение на пътните превозни средства с животинска тяга, както следва:
- "Топливо" – на дясно по бул."Свети Патриарх Евтимий"– ул."Индустриална" – ул."Промишлена" – ул."Калояновско шосе" – ул."Капитан Петко войвода" – ул."Никола Икономов" – кв."Три чучура" – кв."Лозенец" за обслужване на западната част на града.
- обратно: кв."Лозенец" – кв."Три чучура" – ул."Никола Икономов" – ул."Капитан Петко Войвода" – ул."Калояновско шосе" – ул."Промишлена" – ул."Индустриална" – бул."Свети Патриарх Евтимий" /под надлеза/ - "Топливо".
- "Топливо" – на дясно под ж.п. надлеза – бул."Свети Патриарх Евтимий" – надясно по ул."Христо Ботев" и обратно за обслужване на източната част на града.
(3). Движението на пътни превозни средства с животинска тяга се извършва в часовете: от 06:00 до 20:30 ч. за периода от 1 април до 30 септември и от 09:00 до 16:00 ч. за периода от 1 октомври до 31 март,
но въпросната уредба, не доведе до желания резултат.

Освен трудностите при реализиране на административно наказателната отговорност по отношение на водачите на ППС с животинска тяга, Община Стара Загора е изправена и пред проблема с организиране безопасността на движението. През последните години силно нарасна пътникопотока на автомобили, което доведе и до увеличаване на пътнотранспортните произшествия причинени от неправилно управление на ППС с животинска тяга.

В Общинска администрация Стара Загора, ежемесечно постъпват данни за нарушения на текстовете на Наредбата, касаещи забрани за движение на пътни превозни средства с животинска тяга. Освен всичко друго, в повечето случаи с въпросните превозни средства се осъществяват нарушения на нормативната уредба и в много случай престъпления.
Всичко това обосновава необходимостта от премахване на движението на пътни превозни средства с животинска тяга на цялата територия на гр. Стара Загора.

Целта на изменението на Наредбата е в град Стара Загора да се организира безопасното движението на автомобили, което да бъде съобразено с устойчивото развитие на облика на гр. Стара Загора, като град с безопасни пътища.
Наложеното ограничение на територията на град Стара Загора е валидно за всички правни субекти и както се посочи, с него се цели безопасно и ефективно движение, поради което не може да се счете, че това ограничение води до влошаване на условията за придвижване. По принцип всяка забрана или ограничение рефлектира неблагоприятно в нечия правна сфера, но това не води непременно до извода за неравно третиране, след като преследва приоритетно значима за обществото законова цел, както е в случая, и нейното постигане е възможно само по определен начин.

Въведената забрана е в изпълнение на легитимна цел (законово прокламирана в чл.2 от ЗДвП), а именно, да се опазят живота и здравето на участниците в движението по пътищата, да се улесни тяхното придвижване, да се опази имуществото на юридическите и физическите лица. Тази цел е относима към всички участници в движението по пътищата и уличната мрежа в град Стара Загора, без значение тяхната принадлежност. Този ограничителен подход е както подходяща и необходима, така и обективно оправдана мярка за постигане на изключително важна законова цел – осигуряване на безопасност и ефективност на движението за всички водачи и пътници в един европейски град. Затова, тази забрана защитава и гарантира правата и интересите на обществото като цяло.

В Общинска администрация Стара Загора бяха отправени запитвания за възможността за въвеждане на часови интервали за обслужване на обектите находящи се в границите на „централна зона" с оглед постигане на максимално разтоварване на трафика в същата, както и свободно движение на гражданите в пешеходната зона.

Приложение 1

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОБЩИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА /приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от 01.03.2012 г.; Решение № 417 от 27.09.2012г.; изм. - Решение № 509 от 29.01.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 822 от 25.07.2013 г./

§ 1. Отпада текстът на чл. 29 и същият добива следния вид:
Чл. 29 (1) Забранява се движението на ППС с животинска тяга по общинските пътища по уличната мрежа на територията на град Стара Загора.

§ 2. Текстът на чл.30, ал.1 се изменя, като се заличава текста „ а за град Стара Загора в съответното административно бюро по местоживеене " и добива следната редакция:
Чл.30.(1). Пътните превозни средства с животинска тяга се регистрират в кметството на населеното място.

§ 3. Текстът на чл.30, ал.2 се изменя, като след думата „собственика" се добавя текста „ с приложено копие от паспорта на животното " и добива следната редакция:
(2). Регистрацията на пътните превозни средства с животинска тяга се извършва въз основа на писмена молба подадена от собственика с приложено копие от паспорта на животното.

 

§ 4. Текстът на чл.30, ал.3 се изменя, като се заличава текста „изискванията по чл.27" и се добавя текста „изискванията по чл.31" и добива следната редакция:
(3). Определеното длъжностно лице, извършващо регистрацията, установява чрез оглед спазването на изискванията по чл.31 от наредбата, вписва данните за собственика и пътното превозно средство в регистър по образец на общината /Приложение № 1/ и издава свидетелство за регистрация по образец /Приложение № 2/.
 
§ 5. Досегашния текст на чл.32, ал.2 се изменя, като след думата „по улиците" се заличава текста „град Стара Загора и" и добива следната редакция:
(2). Забранява се движението на пътни превозни средства с животинска тяга, без да имат престилки за животински отпадъци по улиците на населените места в общината, както и по общинската и републиканска пътна мрежа.
 
§ 6. Текстът на чл.35, ал.1 се изменя, като се заличава текста „извършването на покупко-продажба" и се добавя текста „предлагането за продажба" и добива следната редакция:
Чл.35.(1). Забранява се предлагането за продажба на превозни средства по улиците, площадите, тротоарните плочници, зелените площи и другите територии за обществено ползване.

§ 7. Текстът на т. ХI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В "ЦЕНТРАЛНА ЗОНА" в Приложение № 1 Схема за движение на масовия градски транспорт в Община Стара Загора се променя като придобива следната редакция:

Централна зона е обособена в транспортната схема на Община Стара Загора приета с Решение № 43 от 24.04.1996 г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 2845 от 06.11.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора, с граници: бул. „Свети Патриарх Евтимий", ул. „Христо Ботев", ул. „Хаджи Димитър Асенов", ул. „Ген. Столетов".

Община Стара Загора издава Разрешения за достъп и движение по бул. „Цар Симеон Велики" в отсечката от ул. „Х.Д.Асенов" до бул."Свети Патриарх Евтимий, като влизането и излизането става по първата пряка до обекта в часови интервал от 07.00 часа до 10.00 часа. При провеждане на мероприятия и при изпълнение на дейности със специфичен характер се издава Разрешение без посочване на часови интервал.
Разрешения се издават за МПС с максимално допустима маса до 3,5 тона. При доказана необходимост се издава Разрешение и за МПС с максимално допустима маса над 3,5 тона.

Разрешения за достъп и движение по бул. „Цар Симеон Велики" в отсечката от ул. „Х.Д.Асенов" до бул."Свети Патриарх Евтимий се издават за срок от:
- за МПС, предназначени за обслужване на обекти, с максимално допустима маса до 3,5 тона – 10 календарни дни, за един месец или една година;
- за МПС, предназначени за обслужване на обекти с максимално допустима маса над 3,5 тона – 10 календарни дни и за един месец;

Въпреки получените разрешения, водачите на МПС са длъжни да спазват наличните пътни знаци и маркировка по всички улици в централна зона.

§ 8. Отпада текста на чл.47, ал.3 от РАЗДЕЛ ВТОРИ „КРАТКОВРЕМЕННО ПАРКИРАНЕ В „ЗЕЛЕНА ЗОНА"

 

§ 9. Текста на чл. 26, ал. 1 придобива следната редакция:
Обслужването /зареждането/ на обекти на територията на гр. Стара Загора да става с МПС с максимално допустима маса до 3,5 тона.
Не се допуска обслужването /зареждането/ на обекти в работни дни, в часовете от 07.00 – 08.30 часа и от 17.00 – 18.30 часа в разширен център с граници: бул. „Свети Патриарх Евтимий", бул. „Славянски", ул. „Августа Траяна", ул. Димчо Стаев, ул. Д-р Тодор Стоянович, ул. Хан Аспарух.
 
§ 10. Текста на чл. 26, ал. 2 придобива следната редакция
При доказана необходимост Община Стара Загора издава Разрешения за достъп и движение на територията на гр. Стара Загора на МПС с максимално допустима маса над 3,5 тона.

§ 11. Отменя ал. 3 на чл. 26

 

§ 12. Ал. 4 на чл. 26 става ал. 6 и придобива следната редакция
Разрешенията по ал. 2, ал. 4 и ал. 5 се издават за срок от 10 календарни дни, един месец или една година, като размера на таксите се определя с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.
 
§ 13. Към чл. 26 се създава нова ал. 4 със следното съдържание:
За обслужване на обекти, находящи се в границите на паркове Община Стара Загора издава Разрешения за достъп и движение на МПС с максимално допустима маса до 3.5 тона в часови интервал от 14.00 часа до 16.00 часа.
 
§ 14. Към чл. 26 се създава нова ал. 5 със следното съдържание:
При доказана необходимост за обслужване на обекти, находящи се в границите на паркове Община Стара Загора издава Разрешения за достъп и движение на МПС с максимално допустима маса над 3.5 тона.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали