Проект на Наредба за обществения ред при превозни средства - 01/2012

Размер на шрифта: A A A


ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора
/приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г./

§ 1. Изменя текста на чл. 40, т. 3 както следва: „Определянето и ползването на местата за служебни нужди, посочени в чл.38, ал.1 и 2 се осъществява при следния ред и условия: т.3 - Становището се утвърждава от Кмета на общината, като се предлага на заявителя да сключи договор за срок от една година с Община Стара Загора за ползване на местата, при цена на едно паркомясто определена по реда на чл.22 ал.1 т.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора. Като таксата се изчислява на база 22 работни дни в месеца минимум по 8 часа на ден, но не повече от режима на платено паркиране в Зелена зона.

§ 2. Изменя текста на чл.42, ал.4, както следва: „Забранява се престоя и паркирането на местата, определени със Заповед на Кмета, определяща границите на „Зелена зона" - раздел IV"

§ 3. Изменя текста на чл.44, ал.2: „Забранява се престоя и паркирането на местата, определени с ал.2 на чл.42 и Заповед на Кмета, определяща границите на „Зелена зона"-раздел III."

§ 4. В чл.63, ал.1, т.6 добавя в нова точка 6.3: „За нарушение по чл.56, ал.5 – глоба в размер от 100 – 200 лева"

§ 5. В чл.63, ал.1 добавя нова точка 7: По глава първа - 7.1 За нарушение на чл.2 – глоба в размер от 50-100 лв.


§ 6. В Приложение № 1 СХЕМА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА МАСОВИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА, глава VІІІ. ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ТАКСИМЕТРОВ ТРАНСПОРТ:
Стоянки за таксита на територията на града:
Добавя следните стоянки:
- 3 /три/ броя стоянки на източната лента на ул.„Цар Иван Шишман", успоредно на тротоара, на север от ул. „Пазарска";
- 5 /пет/ броя стоянки на източната лента на ул. „Армейска", успоредно на тротоара, по протежението на бл. 18;
- 1 /един/ брой стоянка на южната лента на ул. „Ген. Столетов", пред ГПЧЕ „Ромен Ролан", успоредно на тротоара;
- 1 /един/ брой стоянка на западната лента на бул. „Св. Патриарх Евтимий", пред блок № 97, успоредно на тротоара;
- 4 /четири/ броя стоянки в кв. „Железник" на южната лента на ул. „Загорка", успоредно на тротоара, на запад от ул. „Старозагорско въстание.

§ 7. Наредбата влиза в сила от


МОТИВИ към ПРОЕКТА


В Община Стара Загора постъпват множество молби от Юридически лица, желаещи да се възползват от правото им, дадено по чл. 38, ал.1 от Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - „Места за паркиране на автомобили по улици, площади и паркинги общинска собственост, могат да бъдат ползвани срещу заплащане за служебни нужди от юридически лица". В цитираната Наредба е фиксирана възможност същите да заплащат съответната такса за 8 часа на ден, като обаче същите тези 8 часа не винаги и при всички ЮЛ съвпадат с режима за кратковременно платено паркиране. Ето защо се налага да се уточни, че заплащането ще става минимум по 8 часа на ден, но не повече от режима на платено паркиране в Зелена зона.

Поради предстоящо поетапно въвеждане на Проект за промяна на организацията на движение по пътищата в гр. Стара Загора, предстои и неколкократно изменение на Заповед № РД-25-1040/10.06.2011г. на Кмета на Община Стара Загора, с която са определени границите на „Зелена зона" и режима на кратковременно платено паркиране в същата. Тъй като в Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора цитираната заповед фигурира под съответния си номер, всяко изменение води до промяна на номера и съответно налага изменение и на Наредбата. Ето защо считам, че е по – целесъобразно Заповедта да не фигурира под номер в Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора.

През 2011г. беше приета нова Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора, където обаче липсват санкциите, които следва да бъдат налагани за нарушения по глава I и глава VIII, раздел II – нарушения, свързани с неправилно паркиране на МПС и умишленото повреждане на блокиращите устройства. Поради многобройните жалби от граждани и големия брой Актове за установяване на административни нарушения за упоменатите нарушения, следва да се определят санкции в съответния размер.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected]  в срок до 25 януари включително.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали