Проект на Наредба за обществения ред при превозни средства - 02/2013

Размер на шрифта: A A A


Проект на Наредба за допълнение и изменение на наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община стара Загора
/приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от 01.03.2012 г./

§ 1. Към текста на чл. 26 се добавя нова ал.1 със следния текст: При доказана необходимост, Община Стара Загора издава Разрешение за обслужване и зареждане на търговски обекти и офиси на територията на град Стара Загора на юридически лица, извършващи дейността си с товарни автомобили с товароносимост над 3,5 тона.

§ 2. Към текста на чл.26 се добавя нова ал.2 със следния текст: За обслужване на търговски обекти със стоки с малотраен и специфичен характер, Община Стара Загора издава Разрешение за обслужване на търговски обекти в границите на „Разширен център" за часовете, извън регламентирания часови интервал с товарни автомобили с товароносимост до 3,5 тона.

§ 3. Към текста на чл.26 се добавя нова ал.3 със следния текст: Разрешенията по ал.1 и ал.2 се издават за срок от един месец или една календарна година, като размера на таксите се определя с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

§ 4. Досегашния текст на чл.40 става чл.40, ал.1

§ 5. Текстът на чл.40, ал.1, т.5 се изменя, като думата „Самоохрана" се заменя с „Общинска охрана".

§ 6. Досегашния текст на чл.40, т. 6 става чл. 40, ал.1, т.6 и се изменя, като след думата „Таксата" се заличава текста „ за ползване на местата за паркиране за служебни нужди" и се добавя текста „ за паркиране за служебни нужди по т. 1" и добива следната редакция:
т.6. Таксата за паркиране за служебни нужди по т. 1 на територията на Община Стара Загора се определя с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

§ 7. Към текста на чл.40 се добавя нова ал.2 със следния текст: В границите на „Зелена зона" се допуска платено паркиране „Служебен абонамент, в работни дни и часове от 8:00 до 18:00 часа.

§ 8. Към текста на чл.40, ал.2 се добавя т.1 със следното съдържание: Предприятия и организации, желаещи да ползват предплатен абонамент в границите на „Зелена зона" за МПС, собствено или ползвано по силата на договор, подават заявление по образец в Община Стара Загора, придружено с документи, удостоверяващи собствеността на превозното средство или правното основание за ползването им и декларация за липса на задължения към Община Стара Загора.

§ 9. Към текста на чл.40, ал.2 се добавя т.2 със следното съдържание: Моторно превозно средство в режим на предплатено абонаментно паркиране се обозначава със стикер, издаден от Община Стара Загора, залепен на предното стъкло в долния десен ъгъл.

§ 10. Към текста на чл. 40, ал.2 се добавя т.3 със следното съдържание: Таксата за паркиране за служебни нужди по чл.40, ал.2 се определя с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

§ 11. Към текста на чл.40 се добавя нова ал.3 със следния текст: В границите на „Зелена зона" се допуска преференциално предплатено паркиране „Служебен абонамент", в работни дни и часове от 8:00 до 18:00 часа.

§ 12. Към текста на чл. 40, ал. 3 се добавя т.1 със следното съдържание: 1. Еднолични търговци или еднолични търговски дружества, регистрирани от лекари, лечебни заведения за болнична помощ и лечебни заведения по смисъла на чл. 10 от Закона за лечебните заведения, регистрирани на територията на Община Стара Загора, желаещи да ползват предплатен абонамент за служебни нужди в границите на „Зелена зона" за МПС, собствено или ползвано по силата на договор, подават заявление по образец в Община Стара Загора, придружено с документи, удостоверяващи собствеността на превозното средство или правното основание за ползването им и декларация за липса на задължения към Община Стара Загора.

§ 13. Към текста на чл. 40, ал. 3 се добавя т. 2 със следното съдържание: 1. Таксата за паркиране за служебни нужди по чл.40, ал.3, т. 1 се определя с Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.

§ 14. Към текста на чл. 40, ал. 3 се добавя т.3 със следното съдържание: 1. Моторно превозно средство в режим на предплатено абонаментно паркиране за служебни нужди по чл. 40, ал. 3, т. 1 се обозначава със стикер за предплатено паркиране, издаден от Община Стара Загора, залепен на предното стъкло в долния десен ъгъл.

§ 15.Създава се нов член 47а със следното съдържание:
ал. 1. На улици и площади общинска собственост, с въведен режим за паркиране в „Зелена зона", Кметът на Общината със Заповед може да въвежда режим на предплатено локално паркиране на лични автомобили, чийто ползватели са собственици или наематели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоната за почасово платено паркиране и са с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот.
ал. 2. Собственици или ползватели на МПС на основание Договор за лизинг, Договор за наем, живущи по постоянен адрес на улици или площади с въведен режим на паркиране „Зелена зона", както и живеещи на пешеходни зони имат право да паркират в тази зона в близост до постоянния си адрес, в обсега на пресичане на първите съседни улици, при което паркирането следва да се извършва по границата на инсула.
ал. 3. Моторно превозно средство по ал. 1 и ал. 2 се обозначава със стикер за предплатено паркиране, издаден от Община Стара Загора, залепен на предното стъкло в долния десен ъгъл.
ал. 4. Правото по ал. 1 се прилага за ползване до 2 /два/ автомобила на обособен жилищен имот.
ал. 5. Едногодишни стикери не се издават на лица, ползващи място за паркиране или гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на който е постоянния им адрес или са променяли предназначението на такива помещения.

§ 16. Създава се нов член 47б:
ал. 1. Заявления за издаване на едногодишен стикер за паркиране по чл. 47а, ал. 1 се подават по образец до Кмета на Община Стара Загора. При подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и регистрационен талон на автомобила за удостоверяване на постоянния адрес и индивидуализация на МПС, чието паркиране ще бъде извършвано. Към заявлението по образец се прилагат следните документи:
1. документ, удостоверяващ платена гражданска отговорност на автомобила;
2. удостоверение за липса на задължения на заявителя към Община Стара Загора;
3. Договор за лизинг, Договор за наем /ако е приложимо/;
4. Нотариален акт за собственост или друг документ за собственост на обособения жилищен имот, или договор за наем на обособения жилищен имот.
5. Копие от регистрационния талон на автомобила.
6. Декларация, че не са отдали под наем гаражни клетки или място за паркиране, както и за търговска или друга дейност.
ал. 2. Едногодишните стикери се издават в срок до 15 работни дни, след подаване на необходимите документи и извършена проверка на заявените обстоятелства от Община Стара Загора.
ал. 3. Лицата, желаещи да се възползват от този режим, заплащат еднократно цена на услугата съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора.
ал. 4. Стикера се предоставя на лицето, подало заявлението, само след представяне на екземпляр на оригинален платежен документ за платената такса на услугата в определения размер.
ал. 5. Притежаването на едногодишен стикер не отменя съответната санкция при паркиране на МПС в нарушение на ЗДвП и ППЗДвП и настоящата наредба.
ал. 6. Проверката на обстоятелствата по чл.47б, ал.1, т.6 се извършва от служители на отдел „ТККЗП".

§ 17. Текстът на чл.57, ал.1 се изменя, като фразата „Не се блокират колелата" се заменя със „Забранява се паркирането на местата определени в т.1-т.10 на настоящата алинея" , като се заличава пунктуационния знак запетая „ , „ и буквата „ а", и се добавя съюза „и", като след фразата „се отстраняват" се добавя думата „принудително„ и добива следната редакция: (1). Забранява се паркирането на местата определени в т.1-т.10 на настоящата алинея и се отстраняват принудително автомобилите паркирани:

§ 11. Изменя и допълва т. VIII. ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С ТАКСИМЕТРОВ ТРАНСПОРТ в Приложение № 1 „Схема за движение на масовия градски транспорт в Община Стара Загора", както следва: Изречението „Таксиметров превоз на пътници е обществен превоз срещу заплащане, извършван с лек автомобил до 5 места, включително мястото на водача, по заявен от пътника маршрут", придобива следното съдържание: „Таксиметров превоз на пътници е обществен превоз срещу заплащане, извършван с лек автомобил до 7 места, включително мястото на водача, по заявен от пътника маршрут".

§ 18. В текста на т. Х. КОНТРОЛ в Приложение № 1 „Схема за движение на масовия градски транспорт в Община Стара Загора" след думата „ осъществява", израза „ органите на ОО „ Контролни дейности – ДАИ " се заменя с израза" „ длъжностни лица от ОО" КД - ДАИ", след израза" МВР" се добавя „Стара Загора", и след съюза" и " и израза „ отдел Организация и контрол на транспорта към Община Стара Загора" се заменя с " съвместно с определени от Кмета на Община Стара Загора длъжностни лица, служби и организации"и добива следната редакция:
Контролът на автомобилния транспорт се осъществява от длъжностни лица от ОО „КД – ДАИ", ОД на МВР Стара Загора, съвместно с определени от Кмета на Община Стара Загора длъжностни лица, служби и организации.

§ 19. В текста на т. ХI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В "ЦЕНТРАЛНА ЗОНА" в Приложение № 1 в Преходните и заключителни разпоредби относно Схема за движение на масовия градски транспорт в Община Стара Загора се правят следните изменения и допълнения както следва:
1. Пред думата „ движение" се допълва думата „ достъп" и съюза „ и", като второто изречение придобива следното съдържание: За улесняване работата на фирмите, чиито офиси и обекти се намират на територията на "Централна зона", Община Стара Загора издава Разрешения за достъп и движение в нея, като влизането и излизането по бул."Цар Симеон Велики" и ул."Ген.Гурко" в отсечката от ул."Х.Д.Асенов" до бул."Свети Патриарх Евтимий" става по първата пряка до обекта.
2.Създават се две нови изречения - трето и четвърто, които имат следното съдържание: Разрешения за достъп и движение в централна зона се издават за товарни автомобили с допустима маса до 3 500 кг. /код F2 от директива на Съвета на ЕС 1993/37 от 29.04.1999 год. от регистрационния талон на автомобила/.
При доказана необходимост и при изпълнение на специфични дейности се издава Разрешително за достъп и движение в централна зона и за товарни автомобили над 3 500 кг.
3.В петото изречение се заличава израза „една година"и изречението придобива следното съдържание: „ Разрешенията се издават за срок от :"
4. След петото изречение се добавя нов текст със следното съдържание:
- За автомобили с товароносимост до 3 500 кг. - един месец или една календарна година;
- За автомобили с товароносимост над 3 500 кг. – 10 дни
5.Последните две изречения от т. ХІ „ ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В „ ЦЕНТРАЛНА ЗОНА" се заличават, като редакцията придобива следния вид: Въпреки получените разрешения, водачите на МПС са длъжни да спазват наличните пътни знаци и маркировка по останалите улици в централна зона. Забранено е движението при наличие на пътни знаци В1 и В2, както и спирането и паркирането при знаци В27 и В28.

§ 20. В глава 10 се създава Допълнителна разпоредба за обяснение на някои думи и добива следната редакция: Допълнителна разпоредба
§1. (1) Инсула по смисъла на тази наредба е застроеното с жилища правоъгълно пространство, очертано от пресичащите се под прав ъгъл градски улици
§ 20. Навсякъде в текстовете на наредбата думите "отдел „Организация и контрол на транспорта" се заменят с "отдел „Транспорт, контрол, категоризация и защита на потребителите".

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА
Поради отправени запитвания към Община Стара Загора за възможностите за въвеждане на месечен и годишен абонамент на юридически лица за платено паркиране в „зелена зона" и паркирането на лични автомобили на живущите в жилищните сгради попадащи в зоната за платено паркиране се изготви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора.

На живущите в тази зона се налага да спират автомобилите си на общо основание заплащайки престоя си почасово или на доста отдалечени места със свободен режим на паркиране. В Община Стара Загора многократно са постъпвали предложения за определяне на годишна такса и издаване на разрешения за свободно паркиране на живущите в района около домовете им.

С предлаганите промени в Наредбата се цели да се осигури възможността на живеещите по постоянен адрес в зоната за кратковременно платено паркиране да паркират притежаваните от тях превозни средства в максимална близост до дома им и то при по облекчени финансови условия, без да се нарушават забраните за дискриминация, въведени с Конституцията.

Въвежданото нормативно установяване на режима на локално възмездено паркиране на ППС по постоянен адрес не създава режим на различно третиране на отделните граждани в сравнение с останалите, тъй като то не е абстрактно и произтича от неимоверно по- тясната им връзка с улиците в зони с почасово платено паркиране, на територията на която те живеят, съответно прекарват по презумпция една сериозна част от денонощието. Този баланс следва да е разрешен справедливо с оглед интересите на тези лица, на които ежедневно, денонощно и целогодишно им се налага да паркират автомобилите си в зони за почасово платено паркиране, докато за категорията на останалите почасово платени паркиращи е характерен по-кратък престой, както и възможност за избор - използване на обществен или личен превоз. С такова нормативно решение почиващо на критерии за целесъобразност се цели да се узакони едно фактическо положение, което е в абсолютен синхрон с житейската действителност.


Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected]  в срок до 18 февруари 2013 година.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали