Проект на Наредба за обществения ред при превозни средства - 02/2014

Размер на шрифта: A A A

Наредба за допълнение и изменение на наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора
/приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от 01.03.2012 г.;изм. – Решение №415 от 27.09.2012 г.; изм. – Решение № 509 от 29.11.2012 г.; изм. и доп.- Решение №822 от 25.07.2013 г./

§ 1. Текста на чл.47, ал.2 от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора придобива следната редакция:

Картата за паркиране на хора с трайни увреждания се издава от кмета на общината по образец, съобразен с изискванията на стандартизирания модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г., относно картата за паркиране на хора с трайни увреждания;

§ 2. Текста на чл.47, ал.3 придобива следната редакция:

Карта за паркиране на хора с трайни увреждания се издава на собственици на МПС, с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, отговарящи на едно от следните условия:
1. Лица, с трайно намалена работоспособност, поради заболявания на опорно – двигателния апарат, които имат трайно оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта. Определеният процент на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК следва да е над 50% /петдесет процента/.
2. Лица с трайно намалена работоспособност, поради сърдечна недостатъчност и с определени над 90% /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
3. Лица, с белодробни заболявания с хронична дихателна недостатъчност, определена над 90% /деветдесет процента/ трайно намалена работоспособност или вид и степен увреждане, определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
4. Лица с пълна двустранна слепота или с определена трайно намалена работоспособност или вид и степен увреждане, поради зрителни заболявания, над 90% /деветдесет процента/ определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК.
5. Деца до 18 годишна възраст с други заболявания и с определени от ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане над 90% /деветдесет процента/.

§ 3. Текста на чл.47, ал.4 придобива следната редакция:

Собственици на МПС по ал.3, могат да паркират кратковременно – до 3 часа в „зелена зона" без заплащане на определените с маркировка и пътни знаци места за инвалиди, с поставена отвътре на предното стъкло карта по образец, който отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. Валидността на картата за паркиране на хората с трайни увреждания да е съобразена със срока на експертизата на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК, но не повече от една години.

§ 4. Създава се нова ал.5. към чл. 47 със следното съдържание:

В случай на неправомерно използване, картите за паркиране на хора с трайни увреждания за безплатно паркиране в „зелена зона", издадени от Община Стара Загора се изземват от служителите на Отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи"

§ 5. Създава се нова ал.6. към чл. 47 със следното съдържание:

Заявлението за издаване на карта за паркиране на хора с трайни увреждания се подава в Община Стара Загора. Към заявлението е необходимо да бъде приложено:
1. Копие от документ за самоличност/ копие от акт за раждане на лица под 18 години;
2. Копие от ЕР на ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК;
3. Актуална цветна снимка паспортен формат;
4. Копие от регистрационен талон на автомобила;
5. Пълномощно, в случаите когато заявлението се подава от упълномощено лице с нотариална заверка на подписите.

§ 6. Създава се нова ал.7. към чл. 47 със следното съдържание:

Картата за паркиране се връща веднага след промяна на обстоятелствата или смърт.

 

МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТА

Поради многократни запитвания към Община Стара Загора за възможностите за въвеждане на нови критерии, определящи правото на безплатно паркиране на хора с увреждания се изготви проект за Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на община Стара Загора.
С въвеждането на новите критерии, по-голяма група хора с трайни увреждания ще могат да се възползват от безплатното паркиране на обозначените за това места.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected]  в срок до 12.03.2014 година.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали