Проект на Наредба за обществения ред при превозни средства - 05/2012

Размер на шрифта: A A A


ПРОЕКТ на Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора
/приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от 01.03.2012 г./

1. Въвежда се нов член 47а:

ал. 1. На улици и площади общинска собственост, с въведен режим за паркиране в „Зелена зона", Кметът на общината със Заповед може да въвежда режим на платено локално паркиране на лични автомобили по постоянен адрес на собствениците им.

ал. 2. Собственици на МПС или ползватели на МПС на основание Договор за лизинг, Договор за наем, живущи по постоянен адрес на улици или площади с въведен режим на паркиране „Зелена зона", както и живеещи на пешеходни зони имат право да паркират в тази зона в близост до постоянния си адрес, в обсега на пресичане на първите съседни улици, при което паркирането следва да се извършва по границата на така наречената „инсула". /от лат.- Инсула се нарича застроеното с жилища правоъгълно пространство, очертано от пресичащите се под прав ъгъл градски улици/.

ал. 3. Паркирането по ал. 1 се извършва с едногодишна карта по образец, поставена на видно място в автомобила.

ал. 4. Правото по ал. 1 се прилага за 1 /един/ автомобил на жилищен имот.

ал. 5. Едногодишна карта не се издава на лица, ползващи място за паркиране или гаражна клетка в урегулирания поземлен имот, на който е постоянния им адрес или са променяли предназначението на такива помещения.

2. Въвежда се нов член 47б:

ал. 1. Заявления за издаване на едногодишна карта за паркиране по чл. 47а, ал. 1 се подават по образец до Кмета на Община Стара Загора. При подаване на заявлението лицата представят за справка лична карта и регистрационен талон на автомобила за удостоверяване на постоянния адрес и индивидуализация на МПС, чието паркиране ще бъде извършвано. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. документ, удостоверяващ платена гражданска отговорност на автомобила;

2. удостоверение за липса на задължения на заявителя към Община Стара Загора.

3. Договор за лизинг, Договор за наем /ако е приложимо/

ал. 2. Едногодишните карти се издават в срок до 15 работни дни, след подаване на необходимите документи и извършена проверка на заявените обстоятелства от Община Стара Загора.

ал. 3. Лицата, желаещи да се възползват от този режим, заплащат еднократно цена на услугата за една година в размер на 60 лв.

ал. 4. Карта се предоставя на лицето, подало заявлението, само след представяне на екземпляр на оригинален платежен документ за платената цена на услугата в определения размер. Към картата се прилага указание за ползване.

ал. 5. Притежаването на едногодишна карта не отменя съответната санкция при паркиране на МПС в нарушение на ЗДвП и ППЗДвП и настоящата Наредба.


МОТИВИ към ПРОЕКТА


С въвеждането на „Зелена зона" в гр. Стара Загора се очерта един сериозен проблем, а именно паркирането на лични автомобили на живущите в жилищните сгради попадащи в зоната за платено паркиране. На гражданите в тази зона се налага да спират автомобилите си на общо основание заплащайки престоя си почасово или на доста отдалечени места със свободен режим на паркиране. В Община Стара Загора многократно са постъпвали предложения за определяне на годишна такса и издаване на разрешения за свободно паркиране на живущите в района около домовете им.

С предлаганите промени в Наредбата се цели да се осигури възможност на живеещите по постоянен адрес в зоната за кратковременно платено паркиране да паркират притежаваните от тях превозни средства в максимална близост до дома им и то при по облекчени финансови условия, без да се нарушават забраните за дискриминация съгласно българското законодателство.

Въвежданото нормативно установен режим на локално възмездено паркиране на МПС по постоянен адрес не създава режим на различно третиране на отделните граждани в сравнение с останалите, тъй като то не е абстрактно и произтича от неимоверно по тясната им връзка с улиците в зони с почасово платено паркиране, на територията на която те живеят, съответно прекарват по презумпция една сериозна част от денонощието. Този баланс следва да е разрешен справедливо с оглед интересите на тези лица, на които ежедневно, денонощно и целогодишно им се налага да паркират автомобилите си в зони за почасово платено паркиране, докато за категорията на останалите почасово платени паркиращи е характерен по кратък престой, както и възможност за избор - използване на обществен или личен превоз. С такова нормативно решение почиващо на критерии за целесъобразност се цели да се узакони едно фактическо положение, което е в абсолютен синхрон с житейската действителност.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща [email protected] .

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали