Проект на Наредба за обществения ред при превозни средства - 12/2013

Размер на шрифта: A A A

Проект на Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 1296 от 28.07.2011 г.; изм. и доп. с Решение № 82 от 26.01.2012 г., в сила от 01.03.2012 г.;изм. – Решение №415 от 27.09.2012 г.; изм. – Решение № 509 от 29.11.2012 г.; изм. и доп.- Решение №822 от 25.07.2013 г./

§ 1. Текста на т. ХI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО В "ЦЕНТРАЛНА ЗОНА" в Приложение № 1 Схема за движение на масовия градски транспорт в Община Стара Загора към Преходните и заключителни разпоредби се променя като придобива следната редакция:

Централна зона е обособена в транспортната схема на Община Стара Загора приета с Решение №43 от 24.04.1996 г. на Общински съвет Стара Загора и Заповед № 2845 от 06.11.2008 г. на Кмета на Община Стара Загора, с граници: ул. „Свети Патриарх Евтимий", ул. „Христо Ботев", ул. „Хаджи Димитър Асенов", ул. „Ген. Столетов".

Община Стара Загора издава Разрешения за достъп и движение в границите на „Централна зона" като влизането и излизането по бул. „Цар Симеон Велики" в отсечката от ул. „Х.Д.Асенов" до бул."Свети Патриарх Евтимий" става по първата пряка до обекта в часови интервал от 24.00 часа до 06.00 часа. Обслужването на търговските обекти по ул. „Ген.Гурко" в отсечката от ул. „Х.Д.Асенов" до бул."Свети Патриарх Евтимий" става в часови интервал от 20.00 часа до 07.00 часа.

Разрешения за достъп и движение в централна зона се издават за товарни автомобили с допустима маса до 3 500 кг. /код F2 от директива на Съвета на EC 1993/37 от 29.04.1999 год. от регистрационния талон на автомобила/.
При доказана необходимост се издава Разрешение за достъп и движение в „Централна зона" и за товарни автомобили над 3 500 кг.
При провеждане на мероприятия и при изпълнение на специфични дейности се издава Разрешение без посочване на часови интервал.

Разрешенията за обслужване на обекти в забранени за превозни средства улици в границите на „Централна зона" се издават за срок от:
- За автомобили с товароносимост до 3 500 кг. – един месец или една календарна година;
- За автомобили с товароносимост над 3 500 кг. – 10 календарни дни;

Разрешения за обслужване на търговски обекти в границите на „Централна зона" се издават за срок от:
- За автомобили с товароносимост до 3 500 кг. – един месец или една календарна година;
- За автомобили с товароносимост над 3 500 кг. – един месец или една календарна година;
 
Въпреки получените разрешения, водачите на МПС са длъжни да спазват наличните пътни знаци и маркировка по всички улици в централна зона.

Мотиви към проекта
Промяната на наредбата се налага поради отправени запитвания към Община Стара Загора за възможностите за въвеждане на часови интервали за обслужване на обектите находящи се в границите на „централна зона". С новата организация на движение в границите на „централна зона" ще се постигне максимално разтоварване на трафика в същата, както и свободно движение на гражданите в пешеходна зона.

Предложения по проекта могат да се изпращат на електронна поща  [email protected]  в срок до 02 януари 2014 година включително. 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали